Financieringsdecreet volwassenenonderwijs

Op 25 maart 2016 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota Volwassenenonderwijs als kansenonderwijs goed.

In dat kader hecht ze nu haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van financieringsdecreet voor het volwassenenonderwijs.

In uitvoering van de conceptnota wijzigt het voorontwerp van decreet de financiering van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie en voert het enkele aanpassingen door aan het statuut van het personeel in de centra voor volwassenenonderwijs.

Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de VLOR en van de SERV. Het wordt ook geagendeerd voor onderhandelingen met de sociale partners.

(Bron: overzicht beslissingen Vlaamse Regering 14 juli 2017 – op voorstel minister van Onderwijs)