Getuigschrift basisonderwijs in het buitengewoon onderwijs

Of je kind in het buitengewoon onderwijs een getuigschrift basisonderwijs behaalt, hangt in de eerste plaats af van het handelingsplan.

  • De school stelt een handelingsplan op voor elke leerling. Ze kan dat ook opmaken voor een groep van leerlingen. Dat doet ze op basis van hun onderwijs- en opvoedingsbehoeften. Het handelingsplan moet ook de ontwikkelingsdoelen bevatten die de school nastreeft voor die leerling(en).
     
  • De school dient voor 1 juni een aanvraag in bij de onderwijsinspectie om de leerdoelen van het gevolgde handelingsplan als gelijkwaardig te beoordelen met die van het gewoon lager onderwijs. Als dat zo is, dan kan je kind het getuigschrift basisonderwijs behalen. De inspectie laat dat voor 20 juni weten aan de school.

Om het getuigschrift te behalen, moet de klassenraad oordelen dat je kind in voldoende mate de doelen uit het handelingsplan heeft gehaald:

  • Die gelijkwaardig verklaard zijn én
  • Die het bereiken van de eindtermen beogen

Je kind moet ook regelmatig naar de les gaan.

Een getuigschrift basisonderwijs behalen is in sommige types niet vanzelfsprekend. In type 2 (matige of ernstige verstandelijke handicap) is het zo goed als onmogelijk.

Een getuigschrift basisonderwijs behaald in het buitengewoon lager onderwijs heeft dezelfde waarde als een getuigschrift uit het gewoon basisonderwijs.
 


Extra informatie

Verwante pagina's