Getuigschrift basisonderwijs in het gewoon lager onderwijs

Voorwaarden

De klassenraad beslist of je kind het getuigschrift basisonderwijs behaalt.

Dit zijn de voorwaarden:

 • Je kind moet de doelen uit het leerplan die het bereiken van de eindtermen beogen, in voldoende mate halen.
  De klassenraad beslist dat autonoom. Een school kan die inschatting maken door examens af te nemen, maar dat is niet verplicht.
   
 • Je kind is een regelmatige leerling. Dat betekent dat het maar in 1 school tegelijk is ingeschreven en regelmatig naar school gaat.
   
 • Je kind is of wordt in het kalenderjaar van uitreiking minstens 9 jaar.
  De meeste kinderen behalen het getuigschrift na 6 jaar, op het einde van de lagere school. De klassenraad kan het getuigschrift dus ook toekennen aan leerlingen die nog geen 6 jaar lager onderwijs gevolgd hebben.
  Je kind kan er ook langer dan 6 jaar over doen.

Naar boven

Wat kan ik doen als mijn kind het getuigschrift basisonderwijs niet behaalt?

Wie op het einde van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs haalt, heeft recht op een attest met de vermelding van het aantal en het soort gevolgde jaren lager onderwijs. Ook moet de school een schriftelijke motivatie en aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan geven.

Je kan beroep aantekenen tegen de beslissing van de klassenraad om je kind geen getuigschrift basisonderwijs toe te kennen. De beroepsprocedure is verplicht opgenomen in het schoolreglement.

Als je kind het getuigschrift basisonderwijs niet behaalt in het lager onderwijs, dan is het nog mogelijk in het secundair onderwijs. Dat gebeurt als je kind slaagt in het 1ste leerjaar. Lees meer daarover op de pagina Diploma en studiebewijzen in het voltijds gewoon secundair onderwijs.

Het kan ook via de Examencommissie basisonderwijs.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's