Halftijdse loopbaanonderbreking voor mantelzorg

Wat is het?

Bij een halftijdse loopbaanonderbreking voor mantelzorg zet je je loopbaan gedeeltelijk stop om als erkend mantelzorger voor een zorgbehoevende persoon te zorgen.

Je oefent nog exact de helft uit van een volledige opdracht, eventueel afgerond naar het hogere (les)uur, en met inbegrip van opdrachten in het hoger onderwijs.

Recht of gunst?

De halftijdse loopbaanonderbreking voor mantelzorg is een absoluut recht als je aan de voorwaarden voldoet.

Naar boven

Voorwaarden

Alle personeelscategorieën, van alle netten, onderwijsniveaus en onderwijsvormen kunnen een halftijdse loopbaanonderbreking voor mantelzorg nemen.

Het maakt niet uit of je vastbenoemd, tijdelijk of contractueel bent.

Je moet erkend zijn als mantelzorger, conform hoofdstuk 3 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de erkenning van de mantelzorger.

Je moet belast zijn met een voltijdse betrekking in het onderwijs. Zowel je uren als vastbenoemde als die als tijdelijke tellen mee. Zo ook detacheringen en uren terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking. Lees er meer over in de omzendbrief loopbaanonderbreking mantelzorg.

Naar boven

Gevolgen

Administratrieve stand

Je bent in dienstactiviteit.

Salaris

Je krijgt geen salaris. Als tijdelijk personeelslid krijg je geen uitgestelde bezoldiging.

Je heb wel recht op een onderbrekingsuitkering van de RVA.

Anciënniteit

De halftijdse loopbaanonderbreking voor mantelzorg telt mee voor je geldelijke, de sociale en de dienstanciënniteit.

Cumulatie

Tijdens je verlof mag je geen vervangende winstgevende activiteit uitvoeren. Maar er zijn wel uitzonderingen, binnen en buiten het onderwijs.

Uitzonderingen binnen het onderwijs

Overwerk dat, of een bijbetrekking die je binnen het onderwijs al deed, mag je blijven verder doen, maar er zijn wel voorwaarden:

 • Je moet dat overwerk of die bijbetrekking ononderbroken uitgeoefend hebben gedurende ten minste 3 aaneensluitende maanden voorafgaand aan je loopbaanonderbreking.
 • Je mag dat overwerk of die bijbetrekking niet wijzigen terwijl je loopbaanonderbreking loopt.

Uitzonderingen buiten het onderwijs

Je mag je loopbaanonderbreking voor mantelzorg cumuleren met:

 • Een politiek mandaat
 • Een overlevingspensioen
 • Een zelfstandige activiteit die maximaal 1 jaar duurt

Als je al een activiteit als loontrekkende had buiten het onderwijs, mag je die tijdens je loopbaanonderbreking voor mantelzorg blijven doen als:

 • Je die activiteit minstens 3 maanden vóór de aanvang van je loopbaanonderbreking samen met je opdracht in het onderwijs uitvoerde
 • Je de omvang van die activiteit niet uitbreidt tijdens je loopbaanonderbreking
 • De omvang van die activiteit niet groter is, in volume, dan je prestaties in het onderwijs vóór je loopbaanonderbreking
 • Je die loontrekkende activiteit niet begon tijdens een terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van deze loopbaanonderbreking op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD).

Naar boven

Begin – Duur - Einde

Begin

De halftijdse loopbaanonderbreking voor mantelzorg start op de eerste dag van de week volgend op je mededeling aan je school- of centrumbestuur.
Het kan ook op een vroeger tijdstip als je school- of centrumbestuur daarmee akkoord gaat.

Duur

Je kan per zorgbehoevende persoon 2 maanden halftijdse loopbaanonderbreking opnemen.

Het recht op mantelzorg over de gehele beroepsloopbaan bedraagt maximaal twaalf maanden gedeeltelijke loopbaanonderbreking. Dat kan zowel een halftijdse loopbaanonderbreking als een loopbaanonderbreking met 1/5de zijn.

Einde

Je halftijdse loopbaanonderbreking voor mantelzorg eindigt:

 • Als de periode die je opgenomen hebt, voorbij is
 • Op 31 augustus van het jaar waarin je met pensioen gaat
 • Van rechtswege:
  • Als je met pensioen gaat
  • Als je een terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen opneemt
  • Als je je bonus opneemt

Als je een tijdelijk personeelslid bent, eindigt de loopbaanonderbreking ook als je aanstelling eindigt.

Voortijdige beëindiging

Je kan dit verlof vervroegd stopzetten om ‘uitzonderlijke redenen’ als je school- of centrumbestuur akkoord gaat.

Naar boven

Hoe aanvragen?

Een halftijdse loopbaanonderbreking voor mantelzorg vraag je aan bij je school- of centrumbestuur.

Uitzondering: inspecteurs en gedetacheerde personeelsleden van de afdeling Projecten EVC-Curriculum-Kwalificaties richten hun vraag aan de Vlaamse Regering.

De volledige aanvraagprocedure en eventuele weigeringsgronden vind je in de omzendbrief loopbaanonderbreking mantelzorg: procedure.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of het werkstation dat je personeelsdossier beheert.

Naar boven


Extra informatie

Websites

Regelgeving

 

Naar boven