Herinschakeling in het kader van een re-integratieprocedure

Wat is het?

Jij (of je behandelende geneesheer) of je school- of centrumbestuur kunnen een verzoek indienen bij de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer voor het starten van een re-integratietraject.

Medex kan beslissen dat je een re-integratietraject moet doorlopen als je ziekteverlof uitgeput is.

Naar boven

Voorwaarden

 • Je bent vastbenoemd.
 • Je hebt je ziekteverlof nog niet uitgeput bij de start van de procedure, of je hebt je ziekteverlof uitgeput maar Medex besliste dat je een re-integratietraject moet doorlopen.
 • De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer beslist dat je definitief ongeschikt bent om je werk te hervatten, maar geschikt bent om een andere functie uit te oefenen, eventueel mits een aanpassing van de werkpost.

Naar boven

Procedure

Als de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer beslist dat je definitief ongeschikt bent om je werk te hervatten, maar geschikt bent om een andere functie uit te oefenen, dan moet je school- of centrumbestuur een re-integratieplan opmaken, tenzij het gemotiveerd kan aangeven waarom het onmogelijk is om dat te doen. Je hebt zelf eerst nog de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.

Als jijzelf en het school- of centrumbestuur akkoord gaan met de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en jij akkoord gaat met het re-integratieplan dat het school- of centrumbestuur vervolgens heeft opgemaakt, dan sluit je met je bestuur een schriftelijke overeenkomst over de vorm van tewerkstelling.

Leidt de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer niet tot een overeenkomst over de tewerkstelling, dan is de procedure uitgeput (zie: Geen nieuwe tewerkstelling).

Mogelijke tewerkstelling

Er zijn 3 vormen van tewerkstelling mogelijk:

Situatie 1: het bestuur past je functiebeschrijving aan

Je blijft je vaste benoeming behouden, maar het bestuur van je school of centrum past je functiebeschrijving aan. Het neemt er bijvoorbeeld in op dat je niet langer verantwoordelijk bent voor een klas, maar dat je ingezet wordt als groene leerkracht.

Situatie 2: het bestuur perkt de draagwijdte van je vaste benoeming in

Je blijft aangesteld in de job waarin je vastbenoemd bent.

In het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs kan je bestuur bepaalde vakken, opleidingen, modules of specialiteiten uitsluiten van je opdracht. Het volume van je benoeming blijft dan identiek, maar de draagwijdte wordt beperkt.

Situatie 3: je krijgt een andere vaste benoeming

Je was nog niet vastbenoemd in het nieuwe ambt

Het bestuur van je school of centrum biedt je een proefperiode aan in een andere job met de bedoeling je een nieuwe vaste benoeming te geven.

Dat gebeurt als volgt:

 • Het bestuur biedt je een proefperiode (van minimum 6 en maximum 12 maanden) aan in een nieuwe job en zorgt voor vorming.
 • Tijdens de proefperiode ben je tewerkgesteld in een niet-organieke betrekking, dus bovenop het personeelskader.
 • Je moet voldoen aan de aanstellingsvoorwaarden. Je hebt een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs.
 • Je bent in dienstactiviteit en behoudt het salaris van je ambt van vaste benoeming.
 • Na een termijn van maximum 2 maanden vóór het afronden van de proefperiode neemt het bestuur een beslissing. Krijg je een vaste benoeming in je nieuwe job, dan neem je ontslag uit je huidige job. 
 • De nieuwe vaste benoeming start uiterlijk op de 1ste dag van de maand na het einde van de proefperiode, zonder de 12 maanden te overschrijden.
 • Vanaf dan geldt de regelgeving van je nieuwe functie: voor je salarisschaal, bekwaamheidsbewijs, puntenwaarde, prestatieregeling en terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking.
 • Je wordt benoemd voor hetzelfde volume als je oorspronkelijke vaste benoeming.
 • Ook als er geen vacante uren beschikbaar zijn, word je benoemd. Het is dan wel mogelijk dat je meteen ter beschikking wordt gesteld voor ontstentenis van betrekking. De mogelijkheid tot het ter beschikking gesteld worden wegens ontstentenis van betrekking geldt niet voor de vaste benoemingen in de sector basiseducatie.
Je bent al vastbenoemd in de job van je nieuwe vaste benoeming

Dat is bijvoorbeeld het geval als je deeltijds vastbenoemd bent als leraar en deeltijds in een andere job (zoals die van administratief medewerker).

De aanpassing gebeurt als volgt:

 • Je krijgt een uitbreiding van je vaste benoeming in een deel van je job en neemt ontslag voor hetzelfde volume uit het deel van je job waarvoor je arbeidsongeschikt werd.
 • Je school of centrum bepaalt de ingangsdatum. Die moet wel altijd op de 1ste dag van de maand vallen.
 • Ook als er geen vacante uren beschikbaar zijn, word je benoemd. Het is dan wel mogelijk dat je meteen ter beschikking wordt gesteld voor ontstentenis van betrekking.
Geen nieuwe tewerkstelling

Het bestuur van je school of centrum kan ook beslissen om je geen nieuwe job aan te bieden. Dat kan:

 • Meteen na de beslissing van de preventieadviseur en het overleg
 • Aan het einde van je proefperiode in je nieuwe job

Het bestuur kan je dan de toegang tot je ambt ontzeggen.

Je hebt dan 2 mogelijkheden:

 • Je blijft ziek en put je ziekteverlof uit.
 • Je vraagt een ander verlofstelsel aan: een verlof tijdelijk andere opdracht, een verlof of afwezigheid voor verminderde prestaties,…

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of het werkstation dat je personeelsdossier beheert.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving

Contact