Heropstart van de lessen op school: informatie voor scholen

 • Vragen over de heropstart van de lessen op school beantwoordt het beleidsdomein Onderwijs en Vorming zo snel mogelijk. De antwoorden vind je op deze webpagina.

Heropstart: wanneer, wie, hoe en waarom?

De scholen moeten de kans krijgen om dit schooljaar nog alle leerlingen weer naar school te laten komen. Het gaat hier om een maximumscenario. Scholen bepalen echter zelf, binnen de aangepaste veiligheidsmaatregelen, welke uitbreiding voor hen haalbaar en doenbaar is, zowel qua leerjaren, timing als het aandeel onderwijstijd op school. Hierbij moet rekening gehouden worden met de beschikbaarheid van personeel en infrastructuur.

Het volgende maximumscenario geldt voor het basis- en secundair onderwijs en voor het buitengewoon onderwijs: 

 • Alle kleuters kunnen vanaf 2 juni voltijds herstarten zonder social distancing en met de klasgroep als contactbubbel.
 • Alle leerlingen uit het lager onderwijs kunnen vanaf 5 juni voltijds herstarten zonder social distancing en met de klasgroep als contactbubbel.
 • Alle leerlingen van het 2e en 4e jaar secundair kunnen vanaf 2 juni 2 volle of 4 halve dagen per week les krijgen op school met social distancing, contactbubbels van 14 leerlingen en mondmaskers.
 • Het buitengewoon onderwijs kan in de mate van het mogelijke verder heropstarten naargelang de noden. Zij houden bij hun keuzes rekening met eventuele beperkingen op vlak van leerlingenvervoer.

Lees meer over:

 • Wanneer de lessen heropstarten.
 • Wie er start.
 • Hoe bepaalde leerjaren starten.
 • Waarom bepaalde leerjaren wel starten en andere niet.

Naar boven

Ben je verplicht te herstarten?

 • Je mag pas heropstarten als je school alle voorwaarden rond veiligheid kan naleven. Lukt het niet op een voldoende veilige manier, dan kan je ook later heropstarten of keuzes maken naar aantal leerjaren dat herstart en aantal lesdagen op school.
 • Is je risicoanalyse gunstig, maak dan op basis daarvan pedagogische keuzes, rekening houdend met wat in jouw situatie mogelijk en wenselijk is. Het pedagogisch draaiboek wordt momenteel nog verfijnd. Zodra het klaar is, verneem je dit via Schooldirect en de socialemediakanalen van Onderwijs Vlaanderen.

Naar boven

Hoe gebruik je het draaiboek?

 • Gebruik het draaiboek als houvast bij de concrete voorbereiding van de herstart. Je leest bij elk thema wat de maatregelen zijn die je moet nemen en de richtlijnen die je kan volgen.
 • Je kan nagaan of je aan alle aspecten van een herstart in je school dacht. Bij elk thema vind je een checklist met ondersteunende vragen.
 • Het draaiboek is een dynamisch instrument. Aanpassingen aan het draaiboek verneem je via Schooldirect en de socialemediakanalen Facebook en Twitter.

Naar boven

Hoe communiceer je naar ouders?

Modelbrieven en vertaalfiches

Modelbrief: Veilig herstarten - we werken eraan

Wacht niet om te communiceren met je team, leerlingen en ouders tot je de herstart voor jouw school helemaal hebt uitgewerkt. Stel ouders gerust met deze modelbrief:

docx bestandVoorbeeldbrief voor ouders: Veilig herstarten - we werken eraan (27 kB)

Vertaalfiches voor anderstalige ouders

Modelbrieven: Onze school herstart. Wat betekent dat voor jou en je kind?

Kan je school veilig herstarten? Gebruik dan deze modelbrief om ouders te informeren over wat dit voor hen betekent:

Vertaalfiches voor anderstalige ouders

Basisonderwijs:
Secundair onderwijs:

Klasse

Naar boven

Wat met opvang?

Naar boven

Wie moet een mondmasker dragen?

 • Personeel in alle onderwijsniveaus en leerlingen vanaf het secundair onderwijs dragen mondmaskers, behalve:

  • In het kleuteronderwijs tijdens contacten tussen personeelsleden en kleuters.
  • Tijdens de activiteiten, pauzes of contacten in open lucht op voorwaarde dat er voldoende afstand bewaard wordt.
  • Indien uit de risicoanalyse blijkt dat het dragen van een mondmasker tot grotere risico’s leidt, bv. bij het gebruik van bepaalde machines tijdens de praktijklessen of bij leerlingen met ASS of bij personen met een allergie voor bepaalde stoffen.
 • Leerlingen uit het basisonderwijs (ook al zijn ze 12 jaar) hoeven geen mondmasker te dragen.
 • Het gebruik van plexiglas in de klaslokalen of een faceshield kan een alternatief zijn voor het dragen van een mondmasker door de leraar tijdens het lesgeven vooraan in de klas.

Naast mondmaskers, voorzie je als school ook handschoenen voor onderhoudspersoneel, buspersoneel en verzorgend personeel.

Naar boven

Kan je beschermingsmateriaal aanvragen?

De meeste scholen hebben zelf voldoende beschermingsmateriaal verzameld. Heb je ondanks de genomen initiatieven en inspanningen toch een acuut gebrek aan mondmaskers of alcoholgel? Dan kan je scholengemeenschap dat signaleren aan AGODI. Als je niet tot een scholengemeenschap behoort, meld je het zelf. Dit doe je via het callcenter Corona & Onderwijs: 02 553 27 46.

 • AGODI brengt alle meldingen in kaart en maakt een verdeling op basis van de beschikbaarheden van mondmaskers en alcoholgel uit de Vlaamse strategische noodvoorraad. De verdeling van mondmaskers gebeurt via een verdeelpunt per provincie. Daar haal je per scholengemeenschap of school (als je niet tot een scholengemeenschap behoort) het beschermingsmateriaal op.
 • Geef aan je scholengemeenschap het aantal leerlingen en het aantal personeelsleden mee die nog een mondmasker nodig hebben of de acute behoefte aan alcoholgel voor je school. Kijk eerst of er een oplossing mogelijk is binnen je scholengemeenschap. 
 • Hou er rekening mee dat de strategische noodvoorraad voorbehouden wordt voor de scholen die met een grote nood te kampen krijgen.

Naar boven

Hoe zorg je voor voldoende afstand?

 • Contactbubbels op school zo veel mogelijk gescheiden houden, is prioritair.
 • Zorg voor contactbubbels met vaste groepen. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen niet de motor zijn van de verspreiding van het virus.
  • In het secundair onderwijs: contactbubbels van een 10-tal leerlingen met een maximum van 14 leerlingen
   • Met een minimumoppervlakte van 4m² per leerling en 8m² per leraar in het secundair onderwijs. Je klasgroepen halveren zal hier dus meestal aan de orde zijn. 
  • In het basisonderwijs: de klasgroep is de contactbubbel.
   • Deze groottes zijn belangrijk in functie van contact tracing.
  • Voorzie voor elke groep een vast klaslokaal en een vaste plek voor elke leerling.
 • De minimumafstand tussen personen in kader van social distancing is 1,50 meter. Social distancing is echter niet verplicht:
  • In het kleuteronderwijs tussen kleuters onderling en tussen personeelsleden en kleuters
  • In het lager onderwijs tussen leerlingen onderling
 • Op plaatsen waar groepen samenkomen, blijft 1,50 meter afstand tussen de groepen noodzakelijk.
 • Creëer voor elke leraar een vaste plaats in de leraarskamer.

Lees meer over de verplichtingen omtrent fysieke organisatie.

Naar boven

Hoe maak en behoud je contactbubbels?

 • Contactbubbels op school zo veel mogelijk gescheiden houden, is prioritair.
 • Maak en behoud contactbubbels door vaste groepen van een 10-tal leerlingen te vormen, met een maximum van 14 leerlingen. Dit geldt enkel voor het secundair onderwijs.
 • Dit betekent meestal dat je je klasgroep moet halveren.
 • Voorzie voor elke groep een vast klaslokaal en een vaste plek voor elke leerling.
 • Houd contactbubbels zoveel mogelijk gescheiden.

Naar boven

Hoe zorg je voor voldoende handhygiëne?

Voorzie tijd voor handhygiëne. Wanneer?

 • Na betreden van de school.
 • Bij binnenkomen van de klas (na speeltijd).
 • Na toiletbezoek.
 • Voor de maaltijd.
 • Voor het verlaten van de school.
 • Na het hoesten of niezen.
 • Zie bij de jongste kinderen toe op het correct wassen van de handen. Meer info op Handige Hans.

Voorzie voldoende materiaal om handen te wassen – gebruik geen stoffen handdoeken of drogers, maar papieren doekjes.

Lees meer adviezen in het thema veiligheid van het draaiboek.

Naar boven

Kan je een leerling verplichten om naar school te komen?

 • Je kunt geen leerlingen verplichten om naar school te komen. Geven ouders of leerlingen aan dat ze ongerust zijn, ga dan het gesprek aan. Je kunt het CLB, de interne leerlingenbegeleiding of de zorgcoördinator inschakelen om zo angstgevoelens bespreekbaar te maken.
 • Bij de heropstart moet je opnieuw starten met de registratie van je leerlingen. Leerlingen die niet naar school komen omdat hun ouders en/of zij zelf bang zijn, kan je wettigen met code P. In deze context gebruik je dus het best geen code B, zodat je kwetsbare leerlingen niet extra treft door het mogelijke verlies van hun schooltoelage.
 • Vind meer informatie over hoe je de afwezigheden van je leerlingen registreert.

Naar boven

Wat met leerlingen in asielcentra?

Ook leerlingen in asielcentra die tot de groepen behoren waarvoor de lessen hervat worden, worden op school verwacht. Voor de overige leerlingen is er preteaching via afstandsonderwijs. Voor de leerlingen in asielcentra gelden dezelfde richtlijnen als voor de andere leerlingen.

Naar boven

Wat met leerlingen uit buurlanden?

Naar boven

Mag een leerling in duaal leren of leren en werken gaan werken?

Hervatting overeenkomsten 

De werkcomponent in alternerende opleidingen wordt hervat volgens de fasering die voorzien is bij de heropstart van de economie.

Voorwaarden voor hervatting

Zodra de onderneming haar activiteiten terug kan hervatten (of wanneer deze niet gestopt zijn)* én wanneer de onderneming het opportuun en mogelijk vindt om de opleiding op de werkplek opnieuw aan te vatten, mag de leerling in een alternerende opleiding opnieuw naar de werkplek, op voorwaarde dat: 

 • De onderneming de richtlijnen en beschermingsmaatregelen toepast zoals voorzien in de ‘Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan’ (en indien beschikbaar de sectorale vertaalslag hiervan). De generieke gids en sectorgidsen vind je op de website van de FOD werk.
 • Er zorgvuldig overleg is geweest tussen onderneming en opleidingsverstrekker, zodat kwaliteitsvolle begeleiding en een veilige werkomgeving voorzien kunnen worden.

Als deze voorwaarden niet vervuld zijn, mag de leerling de werkcomponent niet hervatten. 

* Uitzondering: de werkcomponent mag in ondernemingen uit de horecasector (PC 302) nog niet hervat worden, ook niet als de onderneming de activiteiten gedeeltelijk hervat (vb. take away aanbiedt). 

Volledig of gedeeltelijk

De werkcomponent kan volledig of gedeeltelijk hervat worden. Indien nodig, kan in onderling overleg tussen onderneming, opleidingsverstrekker en leerling een nieuw uurrooster opgesteld worden en/of kunnen nieuwe afspraken gemaakt worden over het opleidingsplan. Om administratieve overlast te vermijden, moeten wijzigingen aan het uurrooster of opleidingsplan momenteel niet geregistreerd worden in het digitale loket.

Lengte van de periode zonder werkplek

Er is een uitzondering voorzien op de lengte van de periode zonder werkplek om te verhinderen dat deze leerlingen uit de duale opleiding uitgeschreven moeten worden.

Tijdelijke werkloosheid

Als ondernemingen hun werkzaamheden (moeten) stopzetten als gevolg van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad, wordt de overeenkomst geschorst. Ondernemingen vragen voor hun leerlingen met een OAO of deeltijdse arbeidsovereenkomst (DA) tijdelijke werkloosheid aan (zoals voor gewone werknemers).

Voor meer informatie (onder andere over tijdelijke werkloosheid) kan je terecht op de website van SYNTRA Vlaanderen.

Wat met leerlingen in de aanloopfase?

Leerlingen die binnen de aanloopfase naar een reële werkplek gaan, kunnen vanaf 4 mei herstarten onder dezelfde veiligheidsvoorwaarden als leerlingen met een OAO. Trajecten aanloopfase zonder reële werkplek, blijven geschorst. De leerlingen kunnen voor het volledige traject beroep doen op de opvang georganiseerd door de school en preteaching

Naar boven

Wat met stages in het secundair onderwijs?

Vanaf 15 mei kunnen de stages in het voltijds onderwijs (zowel gewoon als buitengewoon secundair onderwijs) terug opstarten van zodra de betrokken bedrijven terug opstarten. Mogelijk kan niet elke onderneming terug starten met de stage, of acht niet elke school het opportuun dat de stage terug opstart. Als die afwegingen ertoe leiden dat stageplaatsen worden geheroriënteerd, kan onderstaande beslissingsboom een houvast bieden:

 • 1ste stap: geef voorrang aan leerlingen duaal leren/leren en werken: die leerlingen gaan naar een werkplek in het kader van competentieverwerving. Geef ook prioriteit aan leerlingen voor wie een stage verplicht is vanuit een federale regelgeving (opleiding verzorging/zorgkundige/farmaceutisch-technisch assistent).
 • 2de stap: leerlingen waarbij de stage verplicht is in het curriculum (en die verplichting nog niet werd doorlopen) moeten voorrang krijgen op leerlingen die geen stageverplichting hebben of deze verplichting al hebben volbracht (zie artikel 157 §6 van de codex secundair onderwijs). Als een verplichte stage niet mogelijk is, kan er beroep worden gedaan op de overmachtsbepaling die nu al in de regelgeving voorzien is.
 • 3de stap: laatstejaars krijgen voorrang op andere leerlingen.

Als een stage niet kan doorgaan zoals voorzien, bekijk dan het thema 'evalueren en attesteren' van het draaiboek voor de heropstart van de lessen. Als er voldoende informatie is om te evalueren, kan de klassenraad zich uitspreken over de voortgang van die leerling. Een goede motivering van een beslissing van de klassenraad, strekt daarbij steeds tot aanbeveling. Bekijk ook de noodmaatregelen over evaluatie.

Buitenlandse stages

 • Alle buitenlandse stages blijven geschorst. 
 • Voor vragen rond Erasmus+, neem je contact op met je dossierverantwoordelijke bij EPOS. Bekijk ook de website van EPOS.

Naar boven

Mag je nog schooluitstappen organiseren?

 • Meerdaagse excursies zijn verboden.
 • Je organiseert nu beter geen schooluitstappen, sportdagen ... meer, zodat je meer onderwijstijd hebt om te focussen op je geselecteerde doelen.
 • Je kan er, na overleg met de lokale personeelsvertegenwoordigers, voor kiezen om geplande facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen niet te laten doorgaan.

Lees meer over het thema organiseren in het draaiboek.

Wat met buitenlandse schooluitstappen?

Naar boven

Mogen handelsactiviteiten die aansluiten bij het pedagogisch project heropstarten?

In scholen waar handelsactiviteiten een essentieel deel uitmaken van het pedagogische project, zoals hoevewinkels op landbouwscholen of plantenverkoop bij tuinbouwscholen zijn, kunnen deze activiteiten heropstarten.

Voorwaarden:

 • Het mag enkel gaan om activiteiten die vanaf 4 mei in de bedrijfswereld zijn toegelaten (dus geen restaurants in hotelscholen … )
 • Je past de regels toe die gelden voor andere handelszaken zoals:
  • Afstand houden
  • Handhygiëne
  • Mondmaskers dragen
 • De activiteit gaat door in een afgescheiden ruimte.
 • Externen die niets met de school te maken hebben, mogen niet in- en uitstromen. Organiseer daarom de verkoop zoveel mogelijk online met een afhaalmoment op een bepaald uur en een bepaalde plek.

Naar boven

Mogen leerlingen die niet tot de eerste opstartende groep behoren, toch al een computer in het computerlokaal op school gebruiken? 

Dat kan je als school toelaten. Als schoolteam kan je extra aandacht geven aan de leerlingen die je moeilijk bereikt in de periode van preteaching. Je kan leerlingen met specifieke problematieken uitnodigen om hen om te ondersteunen op school. Dat kan ook voor leerlingen uit andere klassen dan diegene die prioritair opgestart worden of voor individuele kleuters.

Naar boven

Als de lessen op school voor sommigen herstarten, blijft het voor de andere leerlingen gelden dat ze 4 uur per dag voor school moeten werken? 

4 uur schoolwerk per dag is een pedagogisch advies. Het behoort tot de pedagogische vrijheid van de school om de werkbelasting van leerlingen te bepalen. Je kan ervoor kiezen om leerlingen meer te laten werken, maar ook minder. Je houdt daarbij best rekening met de leeftijd van de leerlingen en hun psychosociale belasting (die hoger ligt dan in niet-coronatijd). In een secundaire school maak je best ook afspraken binnen het lerarenteam, zodat de werkbelasting van de leerlingen, en indirect van hun ouders, niet te hoog wordt.

Naar boven

Mogen scholen differentiëren in de 1e graad naar gelang de noden van de leerlingen?

Zeker. Dat is zo in niet-coronatijd, en ook in coronatijd.

Naar boven

Wat met middenscholen die enkel een 1e graad hebben?

Middenscholen kunnen de leerlingen van het tweede leerjaar van de eerste graad (zowel A- als B-stroom) laten herstarten op school vanaf 2 juni voor 2 volle of 4 halve dagen per week. De leerlingen van het eerste leerjaar van de eerste graad nodig je enkele dagen (minstens 1 dag) in juni uit.
Scholen kunnen leerlingen uit alle leerjaren in geval van grote leerbehoeften wel individueel op school uitnodigen voor individuele begeleiding.

Naar boven

Zijn er concrete tips voor de praktijklessen die doorgaan op school?

Voor concrete tips wend je je best tot je pedagogische begeleidingsdienst. Er zijn te veel verschillende praktijkopleidingen om daar vanuit de overheid tips over te geven. Bovendien situeert deze vraag zich binnen het domein van de pedagogische vrijheid. 

Lees ook de maatregelen voor de praktijkgerichte component in het secundair onderwijs.

Naar boven

Hoe pakt de school de lessen in afstandsleren aan voor kinderen die ervoor kiezen niet naar de lessen op school te gaan? 

Vragen hierover kan je stellen aan je pedagogische begeleidingsdienst. Het behoort namelijk tot de pedagogische vrijheid van de school. 

Naar boven

Welke noodmaatregelen worden genomen?

Evaluaties

Basisonderwijs

 • Scholen mogen voor de rest van het schooljaar afwijken van de evaluatiemaatregelen zoals die zijn opgenomen in het schoolreglement. Communiceer dit duidelijk aan ouders. Je hoeft uitzonderlijk de wijzigingen niet voor akkoord voor te leggen aan ouders. Ook moet je de wijzigingen in het schoolreglement  uitzonderlijk niet met de schoolraad overleggen, maar wel communiceren. Het is wel belangrijk om de wijzigingen met het personeel te overleggen.
 • De wijzigingen mogen geen afbreuk doen aan de essentiële rechten van de leerlingen (zoals het recht op motivering bij een negatieve beslissing, het recht op beroep). Het gaat eerder om praktische zaken zoals de vorm van evalueren, de frequentie… 
 • Om de onderwijstijd dit schooljaar bij het heropstarten van de scholen nog ten volle te kunnen benutten, mag je het getuigschrift basisonderwijs tot en met 7 juli uitreiken, in plaats van uiterlijk op 30 juni. Daarover moet je vooraf wel met het personeel overleggen. Als het je getuigschrift na 30 juni uitreikt, moet je ook de termijn waarbinnen ouders in beroep kunnen gaan, verschuiven.

Secundair onderwijs

 • Scholen mogen voor de rest van het schooljaar afwijken van de evaluatiemaatregelen zoals die zijn opgenomen in het schoolreglement. Je kan wel niet afwijken van de schriftelijke motivatieplicht en de beroepsmogelijkheid bij negatieve eindbeslissingen van de (delibererende) klassenraad, namelijk niet geslaagd of geslaagd met beperkingen. De gebruikelijke termijnen die je hanteert in het geval van beroep, kan je wel aanpassen.
 • Afwijkingen van het schoolreglement:
 1. Overleg je vooraf met je personeel als er personeelsgevolgen aan verbonden zijn
 2. Bezorg je ter kennisgeving aan de schoolraad
 3. Communiceer je duidelijk aan ouders en leerlingen
 • In het gewoon secundair onderwijs kan de termijn waarbinnen de delibererende klassenraad moet beslissen opschuiven van 30 juni 2020 naar 7 juli 2020. Dit kan nodig zijn wanneer de klassenraad op 30 juni meent nog niet te beschikken over alle nodige informatie om een degelijk onderbouwde beslissing te nemen. Indien een schoolbestuur van deze mogelijkheid gebruik wil maken moet dit vooraf worden overlegd met de bevoegde lokale personeelsvertegenwoordiging.

Gevalideerde proeven

Je kan, na overleg met het personeel, zelf kiezen of je dit schooljaar de gevalideerde proeven, verplicht voor 3 leergebieden, afneemt. 

Praktijkgerichte component in het secundair onderwijs

Bij heel wat opleidingen in het secundair onderwijs hoort een praktijkgerichte component die buiten de school wordt gerealiseerd. Door de coronacrisis kan het zijn dat deze onderdelen van de opleiding niet voor elke leerling ingevuld worden. 

 • Scholen zullen niet altijd in de mogelijkheid zijn om de geïntegreerde proef te organiseren op het einde van dit schooljaar in het voltijds gewoon secundair onderwijs en opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs of de kwalificatieproef in het BuSO OV3. Ook de betrokkenheid van externe deskundigen bij de beoordeling van de GIP of kwalificatieproef kan in het gedrang komen. Daarom wordt zowel de organisatie van een GIP als van een kwalificatieproef facultatief gemaakt. Voor de afwezigheid van een externe deskundige kan overmacht worden ingeroepen.
 • In de kwalificatiefase van opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair onderwijs is vastgelegd dat de leerling een minimum aantal dagen stage per schooljaar moet doen. Hierop wordt nu een afwijkingsgrond wegens overmacht ingevoerd analoog met de  afwijking bij alle stages in het gewoon secundair onderwijs. 
 • Voor de opleidingen zorgkundige duaal en kinderbegeleider duaal is telkens in het standaardtraject vastgelegd dat de leerling in twee werkplekken tewerkgesteld moet worden, voor een minimum aantal uren.  Door de coronacrisis vinden velen moeilijk invulling bij hun tweede werkplek. Daarom wordt een uitzonderingsmaatregel uitgewerkt als leerlingen niet voldoen aan die bepaling uit het standaardtraject. Bovendien wordt ook de minimumtermijn voor de werkervaring binnen deze standaardtrajecten voor dit schooljaar losgelaten.

Latere examens mogelijk bij de examencommissies  voor getuigschrift basisonderwijs

Uitzonderlijk kunnen de examenscholen voor het getuigschrift basisonderwijs de examens organiseren en de getuigschriften uitreiken tot eind augustus 2020

Toelatingsvoorwaarden secundair onderwijs voor volgend schooljaar gewijzigd

Uitzonderlijk kunnen leerlingen die aan het einde van het schooljaar 2019-2020 geen getuigschrift basisonderwijs halen toch toegelaten worden tot de A-stroom van het secundair onderwijs. Omgekeerd kunnen leerlingen die aan het einde van schooljaar 2019-2020 een getuigschrift basisonderwijs halen toch toegelaten worden tot de B-stroom van het secundair onderwijs. In beide gevallen moet er een gunstige beslissing van de klassenraad zijn en de ouders moeten akkoord gaan. 

Naar boven

Inschrijvingen

 • Opdat scholen zich de rest van het schooljaar op hun kerntaak, lesgeven, kunnen toeleggen, moeten scholen maximaal ademruimte krijgen. Daarom wordt de implementatie van het nieuwe inschrijvingsdecreet met 1 jaar uitgesteld tot 1 september 2021 voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023. Zo kunnen scholen hetzelfde inschrijvingsregister en model van niet-gerealiseerde inschrijving blijven gebruiken voor inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022.
 • Alle inschrijvingen waarvoor fysieke aanwezigheid vereist is zijn opgeschort tot en met 31 augustus. Scholen die dit willen, kunnen de inschrijvingen ook digitaal laten verlopen of via een aanmeldingsprocedure. Voor dit laatste werd uitzonderlijk geregeld dat scholen alsnog een aanmeldingsprocedure kunnen opstarten of aansluiten bij een reeds bestaande procedure. Ook scholen die reeds aanmeldden, kunnen de procedure nog aanpassen zodat ze nog zoveel als mogelijk ouders kunnen bereiken.
 • Lees meer over inschrijvingen.

Inschrijving onder ontbindende voorwaarde voor leerlingen met een verslag

Leerlingen met een verslag worden in het gewoon onderwijs ingeschreven onder ontbindende voorwaarde. Als de school oordeelt dat de aanpassingen die voor de leerling nodig zijn disproportioneel zijn, dan wordt de inschrijving ontbonden. Door de huidige omstandigheden is een inschrijving in een nieuwe school moeilijker of zo goed als onmogelijk. Als er geen nieuwe school kan gevonden worden, kan de leerling toch op de school ingeschreven blijven tot het einde van het schooljaar. De leerling kan pas op 31 augustus 2020 worden uitgeschreven.

Mogelijkheid tot opmaak van een tijdelijk verslag (buitengewoon onderwijs en individueel aangepast curriculum)

Als CLB’s niet tijdig beschikken over een diagnose wanneer ze een verslag opmaken voor een leerling met het oog op schooljaar 2020-2021, kunnen ze een tijdelijk verslag opmaken.
Dat kan: 

 • Voor de inschrijving in het buitengewoon onderwijs
 • Voor de opstart van een individueel aangepast curriculum (IAC) in het gewoon onderwijs
 • Wanneer een type gewijzigd moet worden voor een leerling die al over een verslag beschikt

In de loop van het schooljaar 2020-2021 kan het CLB het HGD-traject verder afronden met de diagnose en wordt het een definitief verslag.

Attestwijziging gedurende het schooljaar mogelijk

De coronacrisis kan een impact hebben op de kwaliteit van de handelingsgerichte diagnostische trajecten om een verslag op te maken voor toegang tot het buitengewoon onderwijs of tot een individueel aangepast curriculum in het gewoon onderwijs. Daardoor zou in de loop van het schooljaar 2020-2021 kunnen blijken dat een leerling verkeerd is georiënteerd. Daarom worden attestwijzigingen mogelijk gemaakt doorheen schooljaar 2020-2021 zodat die leerlingen naar een ander type of opleidingsvorm kunnen overgaan.

Naar boven

Uitgesloten leerlingen

Basisonderwijs

 • Leerlingen die sinds 1 februari 2020 als tuchtsanctie definitief uitgesloten zijn, kunnen het door de uitzonderlijke omstandigheden moeilijk hebben om een nieuwe school te vinden. Daarom mogen zij dit schooljaar uitzonderlijk toch in de school ingeschreven blijven tot het eind van het schooljaar
 • Deze leerlingen behouden het recht om de lessen te volgen en om geëvalueerd te worden. De school beslist wel zelf onder welke vorm dit kan (bv. vanop afstand). 
 • Leerlingen die wel een nieuwe school vinden, mogen in de nieuwe school ingeschreven worden.

Secundair onderwijs

 • Omdat leerlingen die sinds 1 februari 2020 definitief uitgesloten zijn, het moeilijk kunnen hebben om momenteel een nieuwe school te vinden, wordt de uitwerking van die definitieve uitsluitingen verdaagd naar 31 augustus 2020.
 • Dit betekent dat de leerling net als alle andere leerlingen mag deelnemen aan de lessen en de evaluatie. De klassenraad bepaalt wel onder welke vorm dit kan gebeuren (fysieke deelname op school, deelname vanop afstand of combinatie van beide).

Extra gekleurde middelen voor ICT

Er komt een bijkomende werkingstoelage voor ICT voor een bedrag van 4.338.500 euro. Deze middelen zijn bestemd voor de kosten die de scholen gemaakt hebben in de eerste fase van de coronamaatregelen vanaf 16 maart en voor de heropstart vanaf 18 mei 2020. De middelen kunnen ook gebruikt worden tijdens het eerste semester van het schooljaar 2020-2021 zoals voor het aanstellen van ICT-coördinatoren. 

Aanvraag voorlopige erkenning en financiering of subsidiering

 • Voor de voorlopige erkenning van een nieuwe school voor volgend schooljaar moest het betrokken schoolbestuur uiterlijk op 1 april 2020 van een aanvraag indienen. Een gemotiveerd erkenningsdossier indienen was daardoor niet voor iedereen haalbaar door de coronamaatregelen. De indieningsdatum wordt daarom verlengd tot 1 juni.
 • Ook de uiterste indieningsdatum voor de financierings- of subsidiëringsaanvraag met het oog op volgend schooljaar wordt van 1 april 2020 naar 1 juni 2020 verschoven.

Ziekenhuisscholen (type 5)

Voor de berekening van de omkadering en werkingsmiddelen en de toepassing van de rationalisatieregels voor het schooljaar 2021-2022 stelt er zich voor de type 5-scholen een probleem. Deze scholen tellen op basis van de gemiddelde aanwezigheid op jaarbasis en de coronamaanden hebben dan een zeer nadelig effect. Daarom komt er een alternatieve tweetrapsregeling:

 • Voor de berekeningen voor het schooljaar 2021-2022 bepalen we een telperiode waar de coronamaanden buiten vallen (september 2020 – januari 2021)
 • Voor de scholen wordt minimaal de omkadering en de werkingsmiddelen voor het schooljaar 2020-2021 gegarandeerd

Werkplek in duaal leren

Er is een uitzondering voorzien op de lengte van de periode zonder werkplek om te verhinderen dat deze leerlingen uit de duale opleiding uitgeschreven moeten worden.

Naar boven


Extra informatie