Herziening functiebeschrijving en evaluatie

Functiebeschrijving

Vandaag Toekomst 
 • Geïndividualiseerde functiebeschrijving (FB)
 • Vastgelegd in overleg tussen evaluator en personeelslid
 • Bij onenigheid beslist de inrichtende macht over de inhoud van de FB 
 • 1 functiebeschrijving per ambt/functie binnen een scholengemeenschap of inrichtende macht
 • Vastgelegd via lokaal overleg
 • Functiebeschrijving verplicht bij aanstelling van minimum 104 dagen
 • Zo snel mogelijk functiebeschrijving overhandigd aan (tijdelijk) personeelslid
 • Functiebeschrijving met ruime inhoud: 
  • Taken en instellingsgebonden opdrachten en de wijze waarop deze moeten worden uitgevoerd 
  • Rechten en plichten inzake aanvangsbegeleiding en professionalisering
  • Eventueel persoons- en ontwikkelingsgerichte doelstellingen
 • Functiebeschrijving met enkel kerntaken:
  • Taken eigen aan de functie
  • Professionalisering
  • Overleg en samenwerking met directie, collega’s, CLB en ouders
 • Lijst met instellingsgebonden opdrachten en de verdeling (onderhandeld per school) wordt bezorgd aan de personeelsleden. (Geen onderdeel meer van functiebeschrijving)

Naar boven

Evaluatie 

Vandaag  Toekomst 
 • Een opleiding tot evaluator is aangewezen
 • Een opleiding tot evaluator is (verplicht) afgerond  binnen de 2 jaar na aanduiding tot evaluator. Wie na die termijn de opleiding niet heeft afgerond, kan niet evalueren.
 • Een evaluator heeft als voornaamste taak het personeelslid te coachen in diens functioneren.
 • Functioneringsgesprekken (FG) vormen onderdeel van deze taak.
 • De evaluator moet regelmatig een functioneringsgesprek (FG) houden met het personeelslid.
  • Het personeelslid heeft recht op een functioneringsgesprek op verzoek
  • Kan formeel of informeel
  • Een verslag kan worden opgemaakt met eventueel persoons- en ontwikkelingsgerichte doelstellingen (POD)
Minstens 1 evaluatiegesprek om de 4 jaar per personeelslid
 • Geen verplichte evaluatiegesprekken meer
 • Wel regelmatige functioneringsgesprekken
 • Evaluatie enkel mogelijk indien
  • Functiebeschrijving werd opgesteld
  • (+ Eerder impliciet: de nodige coaching en begeleiding als voorwaarde voor een negatieve evaluatie)
 • Evaluatie enkel mogelijk indien:
  • Functiebeschrijving (FB) werd opgesteld
  • Persoons- en ontwikkelingsgerichte doelstellingen (POD) werden opgenomen in het verslag van een formeel functioneringsgesprek (FG)
  • Kan aangetoond worden dat voldoende coaching en begeleiding werd voorzien
  • Termijn van minimum 120 dagen effectieve prestaties wordt nageleefd sinds overhandiging verslag van FG met daarin POD
   • (= Een coachingstraject van minimum 120 dagen, zowel voor een 1ste als voor een 2de (negatieve) evaluatie)
 • Evaluatie op basis van
  • Inhoud functiebeschrijving,
  • Inclusief afgesproken persoons- en ontwikkelingsgerichte doelstellingen 
 • Evaluatie op basis van
  • Inhoud functiebeschrijving 
  • Persoons- en ontwikkelingsgerichte doelstellingen in de verslagen van de formele functioneringsgesprekken
 • Negatieve evaluatie niet mogelijk voor leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van het secundair onderwijs bij een tekortkoming aan eerder beleidsondersteunende instellingsgebonden opdrachten waartegenover ondersteunende omkaderingselementen staan wanneer het aandeel van de extra omkadering in de opdracht van het personeelslid niet voldoende groot is.
 • Leraar met specifieke functie die tegelijkertijd of voordien een lesopdracht heeft waarvoor hij/zij geen persoons- en ontwikkelingsdoelstellingen heeft gekregen kan geen negatieve evaluatie krijgen, maar moet opnieuw belast worden met een (voltijdse) lesopdracht.
Na een 1ste negatieve evaluatie moet een termijn van minstens 12 maanden effectieve prestaties gerespecteerd worden vooraleer een personeelslid een 2de keer kan geëvalueerd worden
 • 2e evaluatie kan ten vroegste 12 maanden na overhandiging van het verslag van het 1e formele functioneringsgesprek 
 • én na 2x een coachingstraject van 120 dagen effectieve prestaties 
Evaluatieverslag met eindconclusie “onvoldoende” moet op straffe van nietigheid de beroepsmogelijkheden bevatten

Indien de beroepsmogelijkheden niet vermeld zijn, neemt de beroepstermijn van 20 kalenderdagen pas een aanvang 4 maanden nadat het evaluatieverslag werd overhandigd

Naar boven