Informatieveiligheid: overzicht machtigingen Vlaamse Toezichtscommissie 2018

Kennisgeving van de uitwisselingen van persoonsgegevens

 

Machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens uit de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED) door het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan het departement Werk en Sociale Economie (departement WSE) met het oog op het vervullen van haar taken inzake de maatregel startbonus.

Vlaamse Toezichtscommissie - Beraadslaging VTC nr 06/2018 van 28 februari 2018

De bijzondere wet van 6 januari met betrekking tot de Zesde Staatshervorming heeft de bevoegdheden inzake het tewerkstellingsbeleid dienaangaande gevoelig uitgebreid. Aldus is Vlaanderen voortaan onder meer bevoegd voor het verstrekken van de start- en stagebonus in het kader van het doelgroepenbeleid dat het tot stand moet brengen. De startbonus is de premie die jongeren tijdens de periode van deeltijdse leerplicht kunnen krijgen en die jongeren wil stimuleren tot het volgen van praktische stages om hun tewerkstellingskansen te vergroten. De stagebonus is de premie die werkgevers krijgen indien ze bepaalde categorieën jongeren tewerkstellen of opleiden. De uitvoering van het stelsel start- en stagebonus bestaat uit de behandeling van aanvragen tot het verkrijgen van financiële tegemoetkomingen en de effectieve betaling ervan. Het Departement Werk en Sociale Economie staat sinds 1 september 2015 in voor de verwerking van de initiële aanvragen en sinds 1 januari 2016 voor de aanvragen tot betaling. Met het oog op meer sluitende controle wenst het Departement Werk en Sociale Economie toegang tot de Leer- en Ervaringsbewijzendatabank. Deze databank bevat de gegevens van kwalificatiebewijzen, geeft duidelijkheid over de echtheid ervan en maakt de gegevens vlot toegankelijk.

De mededeling van de volgende gegevens werd gevraagd:

 • Categorie: bv. Lager onderwijs, Secundair onderwijs, Hoger onderwijs, …
 • Graad: bv. 1e graad, 2e graad, master, graduaat
 • Onderwijsvorm: bv. aso, bso, tso, …
 • Studierichting: omschrijving en code van de gevolgde studierichting
 • Type bewijs: Bv. Attest, deelgetuigschrift, certificaat…
 • Staat bewijs: eindbewijs of tussen bewijs
 • Instantie: de organisatie de het bewijs uitreikt bv. lagere school, secundaire school, …
 • Type school: gewoon of buitengewoon
 • Onderwerp:  verdere opdeling van de ISCED studiegebieden, aangepast aan de specifieke situatie van de LED
 • Volledige naam: benaming van het bewijs zoals vermeld op het papieren bewijs
 • Land: land waar het bewijs werd uitgereikt
 • Taal: taal waarin het behaalde bewijs werd onderricht
 • Instelling: naam en nummer van de instelling waar het bewijs behaald werd
 • Studierichting: omschrijving en ev. code van de gevolgde studierichting
 • Specialisatie: verdere verfijning van studierichting
 • Detail onderwerp: verdere verfijning van specialisatie
 • Alternatieve instantie(s): indien een andere instantie een rol vervult
 • Rol alt. instantie(s): organiserend, uitreikend of erkennend
 • Bijkomende informatie: wordt gebruikt om extra informatie toe te voegen: o.a. opleidingen die hogescholen gezamenlijk organiseren, een volledige omschrijving van het bewijs, …
 • Bijkomende informatie type: momenteel zijn er 3 types maar deze kunnen uitbreiden: gezamenlijke opleiding, bewijsomschrijving en type module
 • Bron: leverancier van de betrokken informatie
 • Authenticiteit: is de leverancier van deze informatie authentieke bron, of heeft de leverancier deze info bekomen door verklaringen op eer door de burger zelf of werd deze geverifieerd door de leverancier
 • Registratiedatum: moment waarop de zijn opgenomen in de LED
 • INSZ: (RR- of BIS-nummer)

Contactpersoon: dpo.ahovoks@vlaanderen.be

Machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van internaatleerlingen door het agentschap voor Ondewijsdiensten (AGODI), het agentschap Jongerenwelzijn (JWZ) en het Vlaams Agentschap voor Personen met het Handicap (VAPH) aan het Gemeenschapsonderijs (GO!) voor beleidsonderzoek naar de internaten met permanente openstelling (IPO) en internaten Buitengewoon Onderwijs (BuO) en het tehuis van het GO! te Kuurne.

Vlaamse Toezichtscomissie - Beraadslaging VTC nr. 09/2018 van 28 februari 2018

Deze machtiging heeft betrekking op de inschalingsoefening betreffende de populatie van de internaten buitengewoon onderwijs. Deze inschalingsoefening kadert  in  de volgende passage van de beleidsbrief Onderwijs 2017-2018: “Ik maak een plan op voor de volgende schooljaren waarin ik specifiek aandacht heb voor de verhouding tussen IPO en medisch pedagogisch instituten van het Gemeenschapsonderwijs (MPIGO) voor de doelgroep jongeren met een welzijnsprofiel. De overheid wil hiermee zicht krijgen op het profiel en de ondersteuningsnoden van alle betrokken internen. De betrokken partijen bij deze inschalingsoefening zijn het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI), het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, het Agentschap Jongerenwelzijn (AJW) en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). De resultaten van de inschalingsoefening zullen voor het einde van het schooljaar op transparante wijze gecommuniceerd worden.
De gegevens worden herleid tot statistische informatie om de nodige beleidsinitiatieven te nemen en de verzamelde individuele gegevens worden vernietigd na één jaar.

De mededeling van de volgende gegevens wordt gevraagd:

 • Identificatie van de internen: Rijksregisternummer (RR)
 • Indicatiestelling van de internen (bij VAPH, AJW, CLB GO!)
 • Onderwijsinstelling en CLB van de internen

Contactpersoon: elke.defranc@ond.vlaanderen.be


Machtiging van de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen van het kleuteronderwijs, lager- of secundair onderwijs in verband met de aan- en afwezigheden door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) aan het agentschap Kind en Gezin (Kind en Gezin), het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het gezinsbeleid (VUTG) en de uitbetalingsactoren in het kader van de uitbetaling van gezinstoelagen (het groeipakket van het gezin).

Vlaamse Toezichtscommissie - Beraadslaging VTC nr. 15/2018/A van 28 maart 2018
 
Met de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid inzake kinderbijslagen overgeheveld naar de gemeenschappen. In Vlaanderen wordt deze materie gekanteld in het gezinsbeleid.
Vanaf het schooljaar 2019-2020 zal de Vlaamse Gemeenschap de selectieve participatietoeslagen toekennen aan gezinnen die het financieel moeilijk hebben en dit onder financiële en pedagogische voorwaarden, o.a. betreffende de aan- en afwezigheid, in een erkende, gefinancierde of gesubsidieerde Vlaamse onderwijsinstelling. Tot dat ogenblik wordt de studiefinanciering gedaan door AHOVOKS/afdeling School- en Studietoelagen. In het decreet werd ook voorzien in een kleutertoeslag waarbij de toekenning gekoppeld in aan onder andere de voorwaarde van aanwezigheid in het kleuteronderwijs.
 
De mededeling van de volgende gegevens wordt gevraagd:

 • INSZ-nummer
 • Halve dagen aanwezigheid in kleuteronderwijs
 • Ongewettigde halve dagen afwezigheden in lager en secundair onderwijs
 • Schooljaar van inschrijving

Contactpersoon: elke.defranc@ond.vlaanderen.be

Machtiging van de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen van het kleuteronderwijs, lager- of secundair onderwijs en hoger onderwijs inzake inschrijvingen door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) en het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan het agentschap Kind en Gezin (Kind en Gezin), het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het gezinsbeleid (VUTG) en de uitbetalingsactoren in het kader van de uitbetaling van gezinstoelagen (het groeipakket van het gezin).

Vlaamse Toezichtscommissie - Beraadslaging VTC nr. 15/2018/B van 28 maart 2018

Met de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid inzake kinderbijslagen overgeheveld naar de gemeenschappen. In Vlaanderen wordt deze materie gekanteld in het gezinsbeleid.

Vanaf het schooljaar 2019-2020 zal de Vlaamse Gemeenschap de selectieve participatietoeslagen toekennen aan gezinnen die het financieel moeilijk hebben en dit onder financiële en pedagogische voorwaarden, o.a. betreffende de aan- en afwezigheid, in een erkende, gefinancierde of gesubsidieerde Vlaamse onderwijsinstelling. Tot dat ogenblik wordt de studiefinanciering gedaan door AHOVOKS/afdeling School- en Studietoelagen.

De mededeling van de volgende gegevens wordt gevraagd:

 • INSZ-nummer
 • Instelling waar de inschrijving geregistreerd is
 • In- en uitschrijvingsmoment (datum)
 • School- en academiejaar van de inschrijving
 • De administratieve groep of opleidingsvariant
 • Soort programma in het leerplichtonderwijs
 • Soort contract in het hoger onderwijs
 • Aantal studiepunten hoger onderwijs
 • Type opleiding modules in het volwassen onderwijs
 • De gegevens met betrekking tot de studiepunten en het aantal lesuren volwassen onderwijs
 • Aanduiding of het diploma in het aangeduide schooljaar kan behaald worden

Contactpersoon voor leerplichtonderwijs: elke.defranc@ond.vlaanderen.be
Contactpersoon voor hoger onderwijs en volwassenenonderwijs: dpo.ahovoks@vlaanderen.be

Machtiging van de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen van het kleuteronderwijs, lager- of secundair onderwijs in verband met de inschrijvingen door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) aan het agentschap Kind en Gezin (Kind en Gezin), het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het gezinsbeleid (VUTG) en de uitbetalingsactoren in het kader van de uitbetaling van gezinstoelagen (het groeipakket van het gezin).

Vlaamse Toezichtscommissie - Beraadslaging VTC nr. 15/2018/C van 28 maart 2018

De mededeling van de volgende gegevens wordt gevraagd:

 • INSZ-nummer
 • Schooljaar van de inschrijving
 • Datum van wijziging inschrijving

Met de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid inzake kinderbijslagen overgeheveld naar de gemeenschappen. In Vlaanderen wordt deze materie gekanteld in het gezinsbeleid.

Vanaf het schooljaar 2019-2020 zal de Vlaamse Gemeenschap de selectieve participatietoeslagen toekennen aan gezinnen die het financieel moeilijk hebben en dit onder financiële en pedagogische voorwaarden, o.a. betreffende de aan- en afwezigheid, in een erkende, gefinancierde of gesubsidieerde Vlaamse onderwijsinstelling. Tot dat ogenblik wordt de studiefinanciering gedaan door AHOVOKS/afdeling School- en Studietoelagen.

Contactpersoon: elke.defranc@ond.vlaanderen.be

Machtiging van de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen van het kleuteronderwijs, lager- of secundair onderwijs in verband met de aan- en afwezigheden door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) aan het agentschap Kind en Gezin (Kind en Gezin), het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het gezinsbeleid (VUTG) en de uitbetalingsactoren in het kader van de uitbetaling van gezinstoelagen (het groeipakket van het gezin).

Vlaamse Toezichtscommissie - Beraadslaging VTC nr. 15/2018/D van 28 maart 2018

Met de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid inzake kinderbijslagen overgeheveld naar de gemeenschappen. In Vlaanderen wordt deze materie gekanteld in het gezinsbeleid.

Vanaf het schooljaar 2019-2020 zal de Vlaamse Gemeenschap de selectieve participatietoeslagen toekennen aan gezinnen die het financieel moeilijk hebben en dit onder financiële en pedagogische voorwaarden, o.a. betreffende de aan- en afwezigheid, in een erkende, gefinancierde of gesubsidieerde Vlaamse onderwijsinstelling. Tot dat ogenblik wordt de studiefinanciering gedaan door AHOVOKS/afdeling School- en Studietoelagen.

De mededeling van de volgende gegevens wordt gevraagd:

 • INSZ-nummer
 • Schooljaar van de inschrijving

Contactpersoon: elke.defranc@ond.vlaanderen.be

Machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen en studenten door het agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) en het agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AHOVOKS) aan de Algemene Directie Statistiek – Statictics Belgium (AD Statistiek) van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie in het kader van Europese doeleinden, nationale behoeften en administratieve vereenvoudiging.

Vlaamse Toezichtscommissie - Beraadslaging VTC nr.16/2018 van 28 maart 2018

Al sedert 1846 organiseert de Algemene Directie Statistiek de zgn. "Algemene Volks- en Woningtellingen" (heden de Census genaamd). Tot op vandaag is de Census de belangrijkste bron van socio-economische informatie in ons land en wordt gebruikt door onderzoeksinstellingen van de overheid, de academische wereld en tal van andere belanghebbenden. Onderwijsvariabelen zijn daarbij onontbeerlijk en deze gegevens behoren steevast tot één van de belangrijkste socio-economische thema’s in de onderzoekswereld. Deze worden gebruikt om een algemeen beeld te schetsen van het aanwezige menselijk kapitaal in een land. Anderzijds worden deze onderwijsgegevens als achtergrondvariabele gebruikt bij de analyse van de verkregen Censusgegevens waarbij onderwijsinfo als verklarende variabele aangewend wordt om bepaalde fenomenen te bestuderen.

Deze aanvraag beoogt het verzamelen van de administratieve onderwijsgegevens die nodig zijn voor de Census (vroegere volks- en woningtellingen) enerzijds en voor het vereenvoudigen van enquêtes georganiseerd door de AD Statistiek (waarbij onderwijsinformatie van de burgers gevraagd wordt) anderzijds.

De mededeling van de volgende gegevens wordt gevraagd:

 • INSZ-nummer
 • Status van inschrijving
 • Opleidingsgegevens
 • Instellingsgegevens
 • Gegevens uit de LED

Contactpersoon voor leerplichtonderwijs: elke.defranc@ond.vlaanderen.be
Contactpersoon voor hoger onderwijs en volwassenenonderwijs: dpo.ahovoks@vlaanderen.be

Machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen van het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) met het oog op het verkrijgen van beleidsinformatie in het kader van armoedebestrijding.

Vlaamse Toezichtscommissie - Beraadslaging VTC nr. 17/2018 van 28 maart 2018 die beraadslaging VTC nr. 44/2014 van 10 december en beraadslaging VTC nr. 14/2014 van 14 mei vervangt

In Vlaanderen worden al heel wat inspanningen geleverd rond armoedebestrijding. Dat vormt een prioriteit in het regeerakkoord. Vlaanderen doet inspanningen om de armoede te doen dalen via een structurele samenwerking van alle beleidsdomeinen binnen het permanent armoedeoverleg van de Vlaamse overheid, met participatie van de doelgroepen.

In 2010 werd het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding goedgekeurd voor de volgende vijf jaar. En toch geven de resultaten van de laatste gezondheidsenquête van 2008 aan dat in België, en ook in Vlaanderen, de gezondheidskloof vergroot in vergelijking met de vorige enquêtes. De resultaten van de gezondheidsenquête van 2013 worden volgend jaar verwacht en er zal ook hier met speciale aandacht naar de gezondheidskloof worden uitgekeken.

Aangezien de gezondheid van mensen grotendeels wordt bepaald door factoren die buiten het gezondheidssysteem liggen, vereist de aanpak van gezondheidsongelijkheden een interdisciplinaire en intersectorale benadering. De sociale determinanten van gezondheid zijn gekend. Zo is er een zeer duidelijke link tussen opleidingsniveau enerzijds en gezondheidsstatus en levensverwachting anderzijds. Ook al dan niet werk hebben, werkzekerheid, werkomstandigheden, waar we leven, onze omgeving en de kwaliteit van de woonst hebben een belangrijke impact op de gezondheid. Dat zijn allemaal factoren waar de gezondheidssector of het beleid inzake gezondheid als zodanig niet meteen invloed op heeft, en waarvoor samenwerking met andere beleidsdomeinen dus nodig is.

Het niveau van de educatie en van het inkomen zijn de twee voornaamste sociale determinanten van gezondheid die ongelijkheden aantonen. Hoe lager het niveau van educatie, hoe groter de kans is op een minder lange levensverwachting.

Met deze samenwerking wenst het VAZG de socio-demografische en onderwijsgegevens te ontvangen van het departement Onderwijs en Vorming. Die gegevens hebben betrekking op dezelfde populatie aan leerlingen en kunnen gekoppeld worden aan de gegevens die de Centra voor leerlingenbegeleiding aanleveren, hierna CLB’s genoemd.

De mededeling van de volgende gegevens wordt gevraagd:

 • Inschrijvingsdatum
 • Stamnummer
 • Instellingsnummer
 • Vestigingsplaats
 • Onderwijsvorm
 • Graad
 • Leerjaar
 • SES-kenmerken
 • Gewoon/buitengewoon
 • Type
 • Opleidingsvorm BUSO

Contactpersoon: elke.defranc@ond.vlaanderen.be


Machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) aan het Vlaams agentschap voor ondernemingsvorming Syntra Vlaanderen in het kader van het stelsel ‘Duaal leren’ en het in kaart brengen van de nood aan werkplekken en het gebruik van gecodeerde persoonsgegevens voor beleidsinformatie en -evaluatie.

Vlaamse Toezichtscommissie - Beraadslaging VTC nr. 21/2018 van 18 april 2018

Sinds het schooljaar 2016-2017 organiseren scholen of opleidingscentra duale studierichtingen in het voltijds secundair onderwijs, het deeltijds beroepssecundair onderwijs of de leertijd. Syntra Vlaanderen staat in voor de regie van de werkcomponent en moet als regisseur ervoor zorgen dat scholen en arbeidsmarktactoren de juiste leerling en de juiste werkplek bij elkaar kunnen brengen. De werkregisseur staat ook in voor de globale monitoring waarbij Syntra Vlaanderen opportuniteiten, innovaties, knelpunten en beleidssignalen moet capteren. Het doeleinde van de gevraagd mededeling is daarom om op continue basis het aantal ingeschreven leerlingen in de duale stelsels en zo ook de nood aan werkplekken in kaart te brengen, zowel specifiek als beleidsmatig.

De mededeling van de volgende gegevens wordt gevraagd:

 • INSZ-nummer
 • Inschrijvingsgegevens
 • Afwezigheidscodes bij de werkplek

Contactpersoon: elke.defranc@ond.vlaanderen.be

Machtiging van het mededelen van persoonsgegevens van studenten in het hoger onderwijs door het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van Nederland in het kader van studiefinanciering.

Vlaamse Toezichtscommissie - Beraadslaging VTC nr. 22/2018 van 16 mei 2018 die Beraadslaging VTC nr. 24/2014 van 30 juli 2014 wijzigt

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van Nederland heeft aan AHOVOKS gevraagd of er op basis van de Databank Hoger Onderwijs een controle kan gedaan worden m.b.t. studenten in Vlaanderen met Nederlandse studiefinanciering. De bedoeling is dat er vanuit DUO een lijst van studenten (met persoonsgegevens) aangeleverd wordt en dat AHOVOKS hen feedback bezorgt over deze studenten (nl. al dan niet ingeschreven in het betreffende academiejaar en enkele kenmerken van de inschrijving).

Er gebeurt eerst een proof of concept om te testen of een dergelijke gegevensuitwisseling technisch mogelijk is. Eén van de moeilijkheden die zich voordoet, is dat er een koppeling zal moeten gebeuren op basis van namen en geboortedata. DUO beschikt immers niet over rijksregisternummers en AHOVOKS beschikt niet over het Nederlandse Burger Service Nummer. Het is door testen te doen op echte data dat men bepaalde problemen, zoals bv. verschillende manieren van notatie, kan ontdekken en daar een oplossing voor kan zoeken. Daarom wordt al vanaf de testfase een machtiging aangevraagd.

In de aanvraag tot uitbreiding in 2018 wordt gesteld dat uit de proof of concept bleek dat de gegevensuitwisseling technisch mogelijk was. Ook de koppeling op namen en geboortedata bleek goed te verlopen. Uit de testen kon geconcludeerd worden dat het om een goed werkbare situatie ging. De gegevensuitwisseling werd bijgevolg op dezelfde manier verder gezet. Uit de gegevensuitwisseling kwam wel naar boven dat er nood was om informatie te voorzien wanneer een student zich in een diplomajaar bevindt.

Indien een Nederlandse student in Vlaanderen gaat studeren, gelden er aanvullende voorwaarden voor de manier waarop hij/zij ingeschreven is. De student moet minimaal ingeschreven zijn voor 30 studiepunten per academiejaar (https://duo.nl/particulier/studiefinanciering-buitenland/volledige-opleiding-inhet-buitenland.jsp ). Een uitzondering hierop is indien de student zich in het diplomajaar bevindt. Om te voorkomen dat studenten onnodig studiefinanciering verliezen om bovenstaande reden, wordt er gevraagd om vanuit AHOVOKS ook de variabele ‘kan diploma behalen’ aan te leveren.

Daarnaast wordt er vanuit DUO gevraagd om ook het gegeven ‘Heeft Studietoelage ontvangen in Vlaanderen’ van de Afdeling Studietoelagen van AHOVOKS toe te voegen aan de dataset. Een student mag geen studiefinanciering ontvangen van de Nederlandse overheid als hij/zij ook aanspraak heeft gemaakt op een tegemoetkoming van een ander land (WSF 2000, art. 2.13 b). De student moet op het aanvraagformulier wel verklaren dat hij geen toelage van een ander land ontvangt, maar in de praktijk kon DUO dit tot op heden nog niet controleren.

De mededeling van de volgende gegevens wordt gevraagd:

 • Naam, voornaam en geboortedatum van de student
 • Persoonsnummer DUO
 • Naam van de instelling waar de student is ingeschreven
 • Opleidingsgegevens: soort opleiding, cluster van studiegebieden, administratieve groep en afstudeerrichting
 • Inschrijvingsgegevens: academiejaar, inschrijvingsdatum, status van de inschrijving (actief of uitgeschreven), eventuele uitschrijvingsdatum, soort contract (diploma-, examen- of creditcontract)
 • Aantal opgenomen studiepunten
 • Diploma behaald Ja/Nee
 • Kan diploma behalen Ja/Nee
 • Heeft studietoelage ontvangen in Vlaanderen Ja/Nee

Contactpersoon: dpo.ahovoks@vlaanderen.be

Machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) aan de onderwijsinstellingen van het basis- en secundair onderwijs in het kader van schoolveranderingen.

Vlaamse Toezichtscommissie - Beraadslaging VTC nr. 26/2018 van 16 mei 2018
Vlaamse Toezichtscommissie - Beraadslaging VTC nr. 38/2018 van 20 juni 2018

Onderwijsinstellingen van het basis- en secundair onderwijs zouden bij schoolveranderingen van leerlingen via hun schooladministratiepakket aan de centrale databank van AgODi de gegevens van de uitschrijvende/nieuwe school moeten kunnen opvragen. Op die manier kan de uitschrijvende school de decretale verplichting uitvoeren om relevante leerlingengegevens over te dragen bij schoolverandering en wordt de vlotte ondersteuning en opvolging van gewezen anderstalige nieuwkomers gefaciliteerd. Het voorzien van deze functionaliteit in Discimus voor alle basis- en secundaire scholen is bovendien een bijkomende service en kadert in de operatie Tarra. Het zou immers veel planlast besparen als bij een schoolverandering betrokken scholen eenvoudig kunnen achterhalen in welke andere basis- of secundaire school hun vroegere leerlingen zijn ingeschreven. Indien de nieuwe school ook over de gegevens van de uitschrijvende school beschikt, kan ook zij voor haar nieuwe leerlingen initiatief nemen voor informatie-uitwisseling met en begeleiding door de uitschrijvende school.

De mededeling van de volgende gegevens wordt gevraagd:

 • INSZ-nummer
 • Gegevens inschrijving in de nieuwe school
 • Gegevens inschrijving in de oude school
 • Datum van inschrijving (basisonderwijs)

Contactpersoon: elke.defranc@ond.vlaanderen.be

Machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen van het deeltijds kunstonderwijs (DKO) door de academies voor deeltijds kunstonderwijs aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) in het kader van personeelsomkadering en werkingsmiddelen, controle van de inschrijvingen en aanwezigheden en wetenschappelijk onderzoek en beleidsevaluaties en door AGODI aan academies voor deeltijds kunstonderwijs in het kader van dubbele inschrijvingen.

Vlaamse Toezichtscommissie - Beraadslaging VTC nr.27/2018 van 16 mei 2018

AGODI heeft onder andere als taak het verzorgen van administratieve en financiële dienstverlening aan en het berekenen en toekennen van omkadering en werkingsmiddelen voor de academies van het deeltijdskunstonderwijs (DKO). Voor de uitvoering van deze taken maakt AGODI gebruik van gegevens over leerlingen die de academies doorsturen.

Sinds 1999 worden deze gegevens op een elektronische manier wijze overgemaakt. Hiervoor is een intense samenwerking opgezet tussen softwareleveranciers en AGODI. De academies brengen de gegevens van de leerlingen in hun zelfgekozen softwarepakket in. Tot nu toe moesten academies aanloggen via de internettoepassing webEDISON om de bestanden te kunnen doorsturen naar AGODI. Met deze machtiging beoogt AGODI het uitwisselen van deze informatie te laten verlopen via webservices en zorgen voor een realtime uitwisseling van deze gegevens, tussen het softwarepakket van de academie en de databank van AGODI.

Daarnaast zullen de academies de centrale databank van AGODI kunnen raadplegen om dubbele inschrijvingen te kunnen opsporen.

De mededeling van volgende gegevens wordt gevraagd:

 • Registratiedatum
 • Instellingsnummer
 • Soort programma
 • Stamnummer
 • INSZ-nummer
 • Naam
 • Voornaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • Adres
 • Opleidingsgegevens
 • Lijst met dubbel ingeschreven leerlingen
 • Lijst met scholen waar dubbel ingeschreven leerlingen zijn ingeschreven

Contactpersoon: elke.defranc@ond.vlaanderen.be

Machtiging voor het meedelen van gecodeerde persoonsgegevens van leerlingen van het basis en secundair onderwijs die in de Stad Antwerpen wonen of onderwijs volgen door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) en het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan de stad Antwerpen in het kader van het project Antwerp Children’s Zone.

Vlaamse Toezichtscommissie - Beraadslaging VTC nr.29/2018 van 16 mei 2018

Uit de Vlaamse onderwijsstatistieken blijkt echter dat kinderen uit kansarme gezinnen en gezinnen met een migratieachtergrond meer kans lopen dan kinderen uit andere gezinnen om een hindernissenparcours in het onderwijs te moeten doorlopen. Vanwege het grote aantal van deze gezinnen die in Antwerpen wonen, vallen de cijfers voor de stad nog meer op. Dat wordt onder andere duidelijk in de cijfers met betrekking tot ongekwalificeerde uitstroom. In het schooljaar 2012-2013 bedroeg het gemiddelde percentage ongekwalificeerde uitstromers in Antwerpen het dubbele van het gemiddelde percentage in Vlaanderen met name 24,6 % in de stad Antwerpen versus 11,7% in Vlaanderen (departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid, 2015).

Uit onderzoek blijkt verder dat kansarmoede, en de onderwijsproblematiek die hieraan gerelateerd is, vaak geconcentreerd is in bepaalde wijken. Slechte onderwijsuitkomsten zijn dus ruimtelijk geconcentreerd, en dat het meest in arme stedelijke wijken van grote steden of gedeïndustrialiseerde gemeenten. Jonge inwoners van die wijken komen vaker in aanraking met schoolse achterstand, wat hun kans op ongekwalificeerde uitstroom vergroot, en de kansen op het aanvatten van een studie in het hoger onderwijs verkleint. Uitgaande van de sterke relatie tussen de onderwijsprestaties van een kind en de omgeving waarin het leert en leeft (thuis, school en wijk), wil de stad Antwerpen ervoor kiezen om, in navolging van Harlem en Rotterdam, een Antwerp Children’s zone (A’rea 2020) op het Kiel te ontwikkelen. De actieradius wordt daarmee verbreed van een schoolgericht project naar ‘een wijkgericht project dat leerachterstand en ongekwalificeerde uitstroom wil aanpakken door de leefwerelden van een kind – huis,

school en daarbuiten – maximaal te ondersteunen. Dit vraagt volgens de bevoegde schepenen (Onderwijs enerzijds en Sociale Zaken anderzijds) om ‘een integrale aanpak, een coherent geheel van acties op verschillende domeinen die samen het verschil kunnen maken voor kinderen met leerachterstand.

Ter ondersteuning van het project Antwerp Children’s Zone vraagt Algemeen Onderwijsbeleid van de stad Antwerpen gecodeerde persoonsgegevens van leerlingen van AGODI en AHOVOKS.

De mededeling van volgende gegevens wordt gevraagd:

 • Geboortejaar
 • Geslacht
 • Statistische sector woonplaats leerling
 • Schooljaar
 • Leerjaar
 • Vestigingsplaats van de school
 • Hoofdstructuur en administratieve groep
 • A/B stroom
 • Participatie aan het kleuteronderwijs
 • Spijbelen
 • Kwalificatie basisonderwijs/secundair onderwijs
 • Doorstroom
 • Leerlingenaantallen

Contactpersoon voor leerplichtonderwijs: elke.defranc@ond.vlaanderen.be
Contactpersoon voor hoger onderwijs en volwassenenonderwijs: dpo.ahovoks@vlaanderen.be

Beraadslaging voor het meedelen van gecodeerde persoonsgegevens van leerkrachten van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) aan het Departement Onderwijs en Vorming (departement OV) in het kader van een onderzoek naar de tijdsbesteding van leraren in het basis- en secundair gewoon en buitengewoon onderwijs.

Vlaamse Toezichtscommissie - Beraadslaging VTC nr.30/2018 van 16 mei 2018 die beraadslaging VTC nr.41/2017 van 25 oktober 2017 vervangt

In het kader van het loopbaandebat dat Vlaams minister van Onderwijs voert, wil het departement OV zicht krijgen op de tijdsbesteding van leraren in het basis- en secundair gewoon en buitengewoon onderwijs. Het is cruciaal om een geobjectiveerd en representatief beeld te krijgen van de omvang en de samenstelling van de volledige tijdsbesteding van leraren in de verschillende onderwijsniveaus (basis, secundair) en onderwijsvormen. Bovendien wil men zicht krijgen op eventuele significante verschillen en of die kunnen worden verklaard vanuit individuele kenmerken, vak, functie, school- en klaskenmerken, onderwijsniveau (m.i.v. de graden in het secundair onderwijs), onderwijsvorm, personeelsstatuut, … Voor deze laatste analyse is er nood aan koppeling met de databestanden van Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI).

Via de vragenlijsten kunnen een deel van de individuele kenmerken, vak, functie, school- en klaskenmerken, onderwijsniveau (m.i.v. de graden in het secundair onderwijs), onderwijsvorm, personeelsstatuut,… bevraagd worden. Echter om de registratielast te beperken en de accuraatheid van de gegevens te vergroten is een koppeling op het individuele niveau met de databestanden van AGODI cruciaal, vooral om de verschillen in arbeidstijd tussen leerkrachten te kunnen duiden. Bovendien wordt met deze koppeling een dubbele bevraging van reeds beschikbare gegevens bij AGODI vermeden en de planlast bij de leerkrachten beperkt. De ervaring van dubbele bevraging en planlast heeft immers een negatief effect op de bereidheid tot deelname aan onderzoek en bijgevolg op de relevantie van de onderzoeksresultaten voor de verdere beleidsvoering.

Het onderzoek wordt door het Departement Onderwijs en Vorming uitbesteedt aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

De gegevens van het onderzoeksteam en de gegevens van AGODI zullen gekoppeld worden door de Vlaamse Dienstenintegrator (VDI).

De mededeling van volgende gegevens wordt gevraagd:

Stamboeknummer

 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Hoogste diploma
 • Diploma lerarenopleiding
 • Gezinstype
 • Instellingsnummer van tewerkstelling
 • Vak
 • Graad
 • Statuut
 • Ambt
 • Begin en einddatum van de opdracht
 • Onderwijsniveau
 • Geldelijke anciënniteit
 • Zij-instromer

Contactpersoon: elke.defranc@ond.vlaanderen.be

Beraadslaging voor het mededelen van persoonsgegevens uit de Leer- en Ervaringsbewijzendatabank (LED) van personen die solliciteren bij de Vlaamse Overheid en eigen personeelsleden van de Vlaamse Overheid door het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) voor het personeelssysteem van de Vlaamse Overheid (Vlimpers).

Vlaamse Toezichtscommissie - Beraadslaging VTC nr. 31/2018 van 20 juni 2018 die beraadslaging nr. 31/2015 van 30 september 2015 vervangt

Sedert 1 mei 2015 neemt het Agentschap Overheidspersoneel de taken van Jobpunt Vlaanderen over voor wat betreft de Vlaamse Overheid met betrekking tot rekrutering en selectie. De indeling en taken van het Agentschap Overheidspersoneel worden bepaald in het besluit van de administrateur-generaal van het Agentschap Overheidspersoneel van 2 juni 2015. Het Agentschap Overheidspersoneel beheert ondermeer Vlimpers. Vlimpers staat voor Vlaams interdepartementaal modulair personeelssysteem. Het is een online eHRM systeem waarin ongeveer 20000 personeelsdossiers worden beheerd. Het Vlimperssysteem is gebaseerd op de PeopleSoft software van Oracle. Vlimpers Kern is het standaard personeelssysteem, met het systeem beheert de Vlaamse overheid haar personeels- en functiegegevens en personeelsafwezigheden. Het is ook de basis voor de loonberekening en loonadministratie. Vlimpers wordt gebruikt door verschillende managementondersteunende diensten binnen de Vlaamse Overheid die instaan voor het dagelijks beheer van de personeelsdossiers.

Vanuit Vlimpers is het mogelijk om de gegevens van de LED op te halen, te tonen en te gebruiken ter verwerking van de gegevens. Hier zijn volgens de aanvragers belangrijke voordelen aan verbonden zowel voor de kandidaat/sollicitant als voor de Vlaamse overheid:

 • Belangrijke administratieve vereenvoudiging aangezien gegevens slechts één keer aan de overheid dienen te worden overgemaakt
 • Door authentieke gegevensbronnen te gebruiken kan men zorgen voor volledige, juiste en actueel gehouden gegevens

De integratie Vlimpers-LED wordt in de scope van dit project beperkt tot:

 • Het gebruik van de bewijzen bij kandidaatstelling in Vlimpers Vacaturemarkt
 • Het beheren en consulteren van deze gegevens in Vlimpers Kern door de management-ondersteunende diensten (MOD’s) binnen de Vlaamse Overheid

In 2017 startte het Agentschap Overheidspersoneel met de vernieuwing van de Talent modules binnen Vlimpers. Hier valt ook de selectie van kandidaten onder waarvoor AgO toestemming ontving in de oorspronkelijke machtiging. De eigenlijke oplevering voor deze nieuwe modules wordt pas gefaseerd uitgevoerd vanaf 2019. Tot de definitieve oplevering van deze nieuwe systemen werd de uitvoering van de connectie naar LED via de dienstenintegrator on hold geplaatst. Dit werd de VTC meegedeeld per mail op 8 september 2016.

Op basis van artikel 3 van het e-govdecreet moeten entiteiten van de Vlaamse administratie gegevens die ze nodig hebben om het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer uit te bouwen opvragen bij authentieke bronnen.

Intussen werd de LED op 10 november 2017 door de Vlaamse Regering erkend als authentieke gegevensbron waardoor ook AgO verplicht wordt om diploma’s eerst via LED te bevragen. Aangezien de oorspronkelijke machtiging VTC/31/2015 enkel toestemming gaf om via Vlimpers Kern/Core de gegevens op te vragen bij LED en hierna ook te bewaren in Vlimpers Core, wordt in mei 2018 een uitbreiding gevraagd van deze machtiging, zodat personeelsleden van AgO die instaan voor selecties een manuele opvraging kunnen uitvoeren binnen LED op basis van het rijksregisternummer. Deze opvraging gebeurt via een tussenkomst van de Vlaamse dienstenintegrator. Op deze manier willen de aanvragers zich al in regel stellen met het e-govdecreet, in afwachting van de automatische connectie vlimpers-LED waarvan de concrete uitvoering momenteel nog niet gepland staat.

De mededeling van volgende gegevens wordt gevraagd:

 • INSZ-nummer van het personeelslid
 • Identificatiegegevens erkende onderwijs- en beroepskwalificaties: Authenticiteit, categorie, graad, onderwijsvorm, bewijstype, bewijsstaat, instantie, onderwerp, uitreikingsdatum, land, taal, instelling, schooltype, studierichting, specialisatie, detail onderwerp, vervalperiode, uren volwassenonderwijs.

Contactpersoon: dpo.ahovoks@vlaanderen.be

Machtiging van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) om gegevens te mogen ontvangen uit de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED).

Vlaamse Toezichtscommissie - Beraadslaging VTC nr. 32/2018 van 20 juni 2018 die beraadslaging VTC nr. 05/2011 van 23 februari 2011 en beraadslaging VTC nr. 18/2014 van 9 juli 2014 vervangt

In verschillende Vlaamse beleidsdomeinen leeft sinds geruime tijd op heel wat vlakken de behoefte aan gegevens met betrekking tot de door mensen behaalde diploma’s, getuigschriften, ervaringsbewijzen, … Zowel vragen betreffende de bewijzen van specifieke personen als vragen op macroniveau komen steeds vaker naar boven. Hieruit is de oprichting van een centrale leer- en ervaringsbewijzendatabank (hierna “LED”) ontstaan.

In de LED worden alle door de Vlaamse Gemeenschap erkende of gelijkwaardig verklaarde leer- en ervaringsbewijzen geregistreerd, samen met bijhorende minimale identificatiegegevens van de houder van de bewijzen. Om de LED uit te bouwen zullen verschillende leveranciers die beschikken over gegevens inzake erkende onderwijs- en beroepskwalificaties, deze gegevens aanleveren aan de LED. Die gegevens worden centraal opgeslagen in de LED. Met voorliggende aanvraag wensen de VDAB, AgODi en AHOVOKS toegang te krijgen tot de gegevens in de LED. De bedoeling is om op termijn de LED voor te dragen om door de Vlaamse Regering erkend te worden als authentieke gegevensbron. Het ontsluiten van de LED gebeurt door tussenkomst van Vlaamse Dienstenintegrator (VDI).

De mededeling van volgende gegevens wordt gevraagd:

 • Categorie: bv. Lager onderwijs, Secundair onderwijs, Hoger onderwijs, …
 • Graad: bv. 1e graad, 2e graad, master, graduaat, ..
 • Onderwijsvorm: bv. ASO, BSO, TSO, …
 • Type bewijs: bv. attest, deelgetuigschrift, certificaat, …
 • Staat bewijs: eindbewijs of tussen bewijs
 • Instantie: de organisatie de het bewijs uitreikt bv. lagere school, secundaire school, …
 • Type school: gewoon of buitengewoon
 • Onderwerp: verdere opdeling van de ISCED studiegebieden, aangepast aan de specifieke situatie van de LED
 • Uitreikingsdatum: datum waarop het bewijs is uitgereikt
 • Volledige naam: benaming van het bewijs zoals vermeld op het papieren bewijs
 • Land: land waar het bewijs werd uitgereikt
 • Taal: taal waarin het behaalde bewijs werd onderricht
 • Instelling: naam en nummer van de instelling waar het bewijs behaald werd
 • Studierichting: omschrijving en ev. code van de gevolgde studierichting
 • Specialisatie: verdere verfijning van studierichting
 • Detail onderwerp: verdere verfijning van specialisatie
 • Uren volwassenenonderwijs: aantal lestijden waaruit de opleiding bestaat.
 • Vervalperiode: geldigheidsduur van het uitgereikt bewijs
 • Alternatieve instantie(s): indien een andere instantie een rol vervuld
 • Rol alt. instantie(s): organiserend, uitreikend of erkennend
 • Bron: leverancier van de betrokken informatie
 • Authenticiteit: is de leverancier van deze informatie authentieke bron, of heeft de leverancier deze info bekomen door verklaringen op eer door de burger zelf of werd deze geverifieerd door de leverancier
 • Registratiedatum: moment waarop de gegevens zijn opgenomen in de LED
 • Bijkomende informatie: momenteel enkel gebruikt voor hogescholen die gezamenlijke opleidingen inrichten
 • bijkomende informatie type: gezamenlijke opleiding
 • Identificatienummer van de Sociale Zekerheid (RR- of BIS-nummer)
 • ISCED Studiegebied: De indeling van de studiegebieden volgens ISCED is een opdeling die internationale statistieken en vergelijkingen in verband met onderwijs en opleidingen mogelijk maakt. De standaard is in de loop van de jaren 1970 door de UNESCO in het leven geroepen en later verder ontwikkeld. Het wordt afgeleid van het veld ‘onderwerp’
 • ISCED Niveau: ISCED biedt een classificatie van onderwijsprogramma’s en studierichtingen volgens hun onderwijsniveau en -vorm, alsook volgens onderwijsnet en de modaliteit van voorziening (voltijds en/of deeltijds). Dit is binnen de taxonomie een afgeleid gegeven en zal worden gekoppeld aan een combinatie van andere bestaande dimensies met hun bepaalde waarden.
 • VKS Niveau Onderwijskwalificatie: De VKS biedt een classificatie van onderwijsprogramma’s op het Vlaamse niveau. Dit is binnen de taxonomie een afgeleid gegeven en zal worden gekoppeld aan een combinatie van andere bestaande dimensies met hun bepaalde waarden
 • VKS Niveau Beroepskwalificatie: De VKS biedt een classificatie van de beroepen op het Vlaamse niveau. Dit is binnen de taxonomie een afgeleid gegeven en zal worden gekoppeld aan een combinatie van andere bestaande dimensies met hun bepaalde waarden

Contactpersoon voor leerplichtonderwijs: elke.defranc@ond.vlaanderen.be
Contactpersoon voor hoger onderwijs en volwassenenonderwijs: dpo.ahovoks@ond.vlaanderen.be

Machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van cursisten door de Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie aan het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS), afdeling Volwassenenonderwijs.

Vlaamse Toezichtscommissie - Beraadslaging VTC nr. 33/2018 van 20 juni 2018 die beraadslaging VTC nr. 01/2012 van 11 januari 2012 vervangt

Het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS), afdeling Volwassenenonderwijs heeft de bedoeling om met de nieuwe databank DAVINCI de processen rond de gegevensuitwisseling in het Volwassenenonderwijs uit te bouwen. Voorliggende aanvraag tot machtiging betreft de gegevensstroom van de Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie naar AHOVOKS, afdeling Volwassenenonderwijs, voor 2 doeleinden:

 • De berekening van de financiering van de centra
 • De beleidsevaluatie en -ondersteuning door middel van historische en statistische gegevens

De gegevensstroom voor de berekening van de financiering van de centra vindt momenteel al plaats en met deze machtigingsaanvraag wil men de bestaande gegevensstroom regulariseren. Daarnaast is het de bedoeling om DAVINCI ook te gebruiken voor een andere taak van AHOVOKS, afdeling Volwassenenonderwijs, nl. de beleidsevaluatie en –ondersteuning. Eén van de sleutelbegrippen van het huidige onderwijsbeleid is een evidence based policy. Beleidsrapportering onder de vorm van strategische en operationele gegevens is hierbij onontbeerlijk. Het volwassenenonderwijs heeft als typisch kenmerk sterk onderhevig te zijn aan sociale, maatschappelijke en economische tendensen. In een zeker opzicht is het volwassenenonderwijs immers een vorm van remediërend onderwijs zoals bij het later behalen van een diploma Secundair Onderwijs, het heroriënteren van volwassenen op de arbeidsmarkt of als aanvulling op het eerder afgelegde professionele en educatieve parcours. Vandaar dat het uitbouwen van een informatierijke omgeving als strategische organisatiedoelstelling opgenomen is in het kader van de Beheersovereenkomst 2011-2015 tussen de Vlaamse Regering en AHOVOKS.

De mededeling van volgende gegevens wordt gevraagd:

Omtrent de persoon

 • INSZ-nummer
 • Naam en voorna(a)m(en)
 • Domicilieadres (straat, huisnummer, postcode, gemeente)
 • Geboortedatum
 • Geboorteland
 • Geboorteplaatsomschrijving
 • Geslacht
 • Nationaliteit

Omtrent de aanmelding

 • Aanmeldingsdatum
 • Gewenst aantal lessen per week
 • Gewenst lesmoment
 • Gewenste startdatum
 • Hoogst behaalde diploma
 • Soort NT2-aanmelding
 • Toelatingsvoorwaarde
 • Werkritme
 • Werksituatie
 • Diplomaland
 • Modulevariant
 • Opleidingsvariant
 • Centrum
 • CRAB-postkanton

Omtrent de plaatsing

 • Betaald educatief verlof
 • Betaald via derde partij (inschrijvingsgeld betaald door de cursist via een derde partij)
 • Derdebetalerregeling (inschrijvingsgeld betaald door een derde partij)
 • Evaluatieresultaat (behaalde resultaat door de cursist)
 • Extra informatie (ad hoc informatie omtrent de plaatsing)
 • Financierbaar volgens centrum (of het centrum meent dat de plaatsing financierbaar is)
 • Inschrijvingsdatum
 • Inschrijvingsgeld
 • Plaatsingstatus (gereserveerd, toegewezen, niet toegewezen, ingeschreven, niet ingeschreven, uitgeschreven)
 • Plafond overschreden (geeft aan of de cursist het plafond van inschrijvingsgelden heeft bereikt)
 • Reservatiedatum (datum waarop de cursist wenst in te schrijven, maar het centrum niet kan bevestigen of er plaats is)
 • Resultaatsdatum van een module
 • Stopzettingsdatum van een module
 • Toelatingsvoorwaarde
 • Toewijzigingsdatum (datum waarop wordt overeengekomen dat de cursist zal inschrijven, maar nog niet voldoet aan alle inschrijvingsvoorwaarden)
 • Uitschrijvingsdatum
 • Verblijfsdocument
 • Verificatiebeslissing dat een cursist is ingeschreven en financierbaar is
 • Werksituatie
 • Tarief (welk tarief voor het inschrijvingsgeld van de cursist van toepassing is, mogelijke vrijstellingen)

Omtrent de participatie

 • Participatiestatus van de cursist (aanwezig, afwezig, verantwoord afwezig)

Omtrent het studiebewijs

 • Studiebewijstype (attest, certificaat, deelcertificaat, diploma gegradueerde volwassenenonderwijs, diploma leraar, diploma secundair onderwijs, getuigschrift, informeel bewijs)
 • Uitreikingsdatum van het studiebewijs

Omtrent de individuele arbeidservaring

 • Aantal volledige dagen gepand voor individuele arbeidservaring
 • Aanvangsdatum van de individuele arbeidservaring
 • Datum vroegtijdige stopzetting
 • Einddatum van de individuele arbeidservaring
 • Paritair comité (in welk paritair comité de cursist stage volgt)
 • Nacecode (in welke beroepssector de cursist stage volgt)
 • Vestigingseenheidsnummer (het unieke nummer waarmee de vestiging van de stagegever gekend is in de KBO)

Contactpersoon: dpo.ahovoks@ond.vlaanderen.be

Beraadslaging voor het meedelen van persoonsgegevens door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) en het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) in het kader van de ijkingstoetsen.

Vlaamse Toezichtscommissie - Beraadslaging VTC nr. 35/2018 van 20 juni 2018

De Vlaamse Regering en de minister van Onderwijs willen het studiekeuzeproces van jongeren versterken bij de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs. Het regeerakkoord, de beleidsnota Onderwijs en de beleidsbrieven Onderwijs stellen daartoe de invoering van een ‘algemene niet-bindende oriënteringsproef’ in de derde graad van het secundair onderwijs en verplichte, niet-bindende toelatingsproeven bij het begin van het hoger onderwijs voorop.

De ijkingstoetsen zijn toetsen die het studiekeuzeproces bij de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs kunnen versterken. Ze worden stapsgewijs, na voldoende validering, verplicht ingevoerd. Via de ijkingstoetsen leert de aankomende student de eigen positie kennen ten opzichte van het verwachtingspatroon/de beginvoorwaarden van een bepaalde opleiding en ten opzichte van de prestaties van andere studiekiezers in de opleiding. De toetsen ondersteunen de student in zijn reflectie over de voorgenomen keuze en sturen eventueel aan op remediëring.

Voor een overzicht van de ijkingstoetsen: www.ijkingstoets.be

De ijkingstoets wordt afgenomen sinds 2013 als een meerkeuzetoets op papier. Er worden 2 jaarlijkse afnamemomenten voorzien, einde juni en begin september. Niet alle ijkingstoetsen nemen deel aan de septembereditie. Het is de bedoeling het systeem van afname in de toekomst verder te zetten. De ijkingstoetsen worden, met het oog op verplichte deelname aan een niet-bindende toelatingsproef voor bepaalde bacheloropleidingen, verder uitgewerkt, verbeterd, geanalyseerd en gevalideerd. Om de hiertoe noodzakelijke analyses te kunnen maken is een koppeling met de databanken van het secundair en het hoger onderwijs een belangrijke voorwaarde.

De mededeling van volgende gegevens wordt gevraagd:

 • INSZ nummer
 • Instellingsnummer
 • Postcode
 • Onderwijskenmerken
 • Gezinstaal
 • Nationaliteit
 • GOK leerling
 • Geslacht
 • Geboortejaar
 • Vroegere studieloopbaan in secundair onderwijs
 • Gekozen studierichting
 • Onderwijsloopbaan in hoger onderwijs
 • Functiebeperkt
 • Beursstudent

Contactpersoon voor leerplichtonderwijs: elke.defranc@ond.vlaanderen.be
Contactpersoon voor hoger onderwijs en volwassenenonderwijs: dpo.ahovoks@vlaanderen.be

Beraadslaging voor het meedelen van persoonsgegevens van potentiële leerlingen en leerlingen door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) aan de onderwijsinstellingen in het kader van dubbele inschrijvingen.

Vlaamse Toezichtscommissie - Beraadslaging VTC nr. 37/2018 van 20 juni 2018 die de beraadslaging VTC nr. 03/2012 van 14 maart 2012 vervangt

Sommige scholen in Vlaanderen kampen met een –soms vermeend- capaciteitstekort. Demografische ontwikkelingen wijzen uit dat in de toekomst de problematiek alleen maar groter zal worden. AGODI helpt mee om dit in kaart te brengen en de scholen te ondersteunen in het correct bepalen van hoeveel leerlingen er werkelijk kunnen verwacht worden op 1 september. Ouders schrijven hun kinderen dikwijls in meerdere scholen in, maar verwittigen de scholen waarvoor ze uiteindelijk niet kiezen veel te laat of zelfs niet. Leerlingen blijven dan dubbel ingeschreven. Dit gaat soms ten koste van leerlingen die genoodzaakt zijn om op zoek te gaan naar een andere school dan die van hun eerste keuze. AGODI biedt daarom aan de scholen de mogelijkheid om een lijst van dubbel ingeschreven leerlingen op te vragen.

Onderwijsdecreet 28 gaat nog een stapje verder en zorgt ervoor dat een schoolverandering (= inschrijving in een andere school op een later tijdstip) in het basisonderwijs een wettelijke reden wordt voor het uitschrijven van die leerling. De school is niet verplicht tot uitschrijven, een leerling mag nog altijd ingeschreven zijn in meerdere scholen, maar krijgt wel de optie tot uitschrijven. Op deze manier worden dubbele inschrijvingen vermeden en houden scholen een actueel zicht op het aantal beschikbare plaatsen.

De bestaande machtiging uit 2012 wordt daarom met deze machtiging vervangen, het gegeven ‘datum van inschrijving’ wordt aan de reeds gevraagde gegevens toegevoegd.

De mededeling van volgende gegevens wordt gevraagd:

 • Identificatiegegevens
 • Periode
 • Datum van inschrijving (enkel voor basisonderwijs)

Contactpersoon: elke.defranc@ond.vlaanderen.be

Beraadslaging voor het meedelen van persoonsgegevens door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) en het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) in het kader van het exploitatieinstrument Colombus ter versterking van het studiekeuzeproces naar het hoger onderwijs.

Vlaamse Toezichtscommissie - Beraadslaging VTC nr. 39/2018 van 20 juni 2018

Via het ministerieel besluit van 25 april 2016 gaf minister Crevits aan de VLUHR (Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad) de opdracht om het exploratie-instrument Columbus te ontwikkelen, te implementeren en op te volgen. Columbus wordt het verplicht, maar niet-bindende exploratie-instrument ter versterking van het studiekeuzeproces naar het hoger onderwijs.

Op 14 september 2016 verleende de Toezichtcommissie een machtiging tot mededeling van persoonsgegevens door AGODI en AHOVOKS aan de VLUHR in het kader van het exploratie-instrument Columbus (VTC/M/2016/30). Deze machtiging werd verleend tot 31 december 2018. Op het moment van de machtigingsaanvraag was dit de voorziene einddatum van de ontwikkeling van het instrument.

Intussen werd in functie van de ontwikkeling van Columbus een beheersovereenkomst met de VLUHR afgesloten en werd de ontwikkelfase verlengd tot 31 december 2019. Er werd een verlenging gevraagd van bovenvermelde machtiging met 1 kalenderjaar, dus tot 31 december 2019.

Contactpersoon voor leerplichtonderwijs: elke.defranc@ond.vlaanderen.be
Contactpersoon voor hoger onderwijs en volwassenenonderwijs: dpo.ahovoks@vlaanderen.be

Machtiging van de afdeling studietoelagen van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen voor de verwerking van persoonsgegevens die in de gegevensbanken van de FOD Financiën zijn opgeslagen – Herziening van beraadslaging FO nr. 03/2009 (AF-MA-2017-297)

Beraadslaging FO nr.10/2018 van 8 maart 2018

De afdeling School- en studietoelagen van het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen staat in voor het tijdig, correct en efficiënt betalen van studietoelagen aan de rechthebbenden. Hij zorgt zowel voor de berekening, de toekenning en de uitbetaling, als voor de eventuele terugvordering van deze studietoelagen.

De belastingtoestand die blijkt uit de door de Federale Overheidsdienst Financiën geverifieerde gegevens over de inkomsten van de leefeenheid van de leerling of student betreft één van de belangrijkste criteria om school- en studietoelagen toe te kennen. Vanuit die optiek heeft AHOVOKS vandaag reeds toegang tot bepaalde gegevens die in de databanken van de FOD Financiën worden bewaard (cf. beraadslagingen FO nrs. 03/2009 & 20/2015). Het betreft gegevens uit de personenbelasting en gegevens vanwege de Algemene Administratie voor de Patrimoniumdocumentatie (AAPD).

Gelet op een aantal evoluties die zich de voorbije jaren hebben voorgedaan (zoals bijvoorbeeld de rechtstreekse bevraging van de AAPD), verzoekt de aanvrager in zijn brief van 12 december 2017 om de bestaande machtiging aan te passen, ten einde ze beter af te stemmen op de reële, actuele situatie.

De afdeling School- en studietoelagen krijgt plaats toegang tot de gegevens "van het tweede kalenderjaar dat het jaar voorafgaat waarin het betrokken school- of academiejaar begint" (cf. artikel 11, § 1 van het uitvoeringsbesluit). In bepaalde gevallen kan of moet de afdeling School- en studietoelagen evenwel ook rekening houden met het vermoedelijk inkomen omdat er bijvoorbeeld een wijziging in de leefeenheid heeft plaatsgevonden (huwelijk, echtscheiding,…). Wanneer dit vermoedelijk inkomen reeds gekend is bij de FOD Financiën worden deze gegevens daar ook rechtstreeks geconsulteerd.

Concreet betreft het de volgende gegevens uit de personenbelasting:

 • Het gezamenlijk en afzonderlijk belastbaar inkomen, met zowel het totaalbedrag als de afzonderlijke bedragen waaruit het gezamenlijk en afzonderlijk belastbaar inkomen is samengesteld, ongeacht of deze inkomsten in binnen- of buitenland werden bekomen
 • Het aantal personen ten laste en het aantal personen in de leefeenheid die als gehandicapt worden aangemerkt. Van deze personen zijn ook de detailgegevens zoals INSZ, naam, … gevraagd zodat er zekerheid is over welke persoon het precies gaat.
 • Informatie met betrekking tot huwelijk, wettelijke samenwoning, weduw(e)(naar), echtscheiding, scheiding van tafel en bed, feitelijke scheiding, overlijden. Ook het gegeven of iemand werkzaam is/was als internationaal ambtenaar is onder deze rubriek terug te vinden.
 • Ontvangen en uitkeren van onderhoudsgelden, voor zowel de perso(o)n(en) van wie het referentie-inkomen gebruikt wordt, alsook van de kinderen die die persoon ten laste neemt. In het specifiek geval waarbij het onderhoudsgeld niet terug te vinden is op het aanslagbiljet van het ten laste zijnde kind, wordt het onderhoudsgeld gehaald uit het aanslagbiljet van de wettelijke vader van deze kinderen. Daarnaast is de aanduiding nodig aan wie de helft van het belastingvoordeel moet worden toegekend voor de gelijkmatig verdeelde huisvesting, aangezien deze informatie een indicatie geeft dat er geen alimentatie betaald werd.
 • Alle verschillende kadastrale inkomens, zowel voor eigen woning, beroepsdoeleinden als vreemd gebruik en dit voor onroerende goederen in binnen- en buitenland.

Vanuit de AAPD worden de volgende gegevens gevraagd:

 • Rechten. Hier wordt meer informatie verschaft over de rechten van de eigenaar op het betrokken onroerend goed. De eigenaar kan volle eigenaar, blote eigenaar zijn, het vruchtgebruik hebben, het goed voor ½ in eigendom hebben.
 • Afdeling, artikel
 • Perceel
 • Ligging perceel (adres)
 • Kadastraal inkomen en geïndexeerd kadastraal inkomen. Dit is het bedrag van het kadastraal inkomen dat de afdeling Studietoelagen in aanmerking neemt om het inkomen van het gezin te bepalen.
 • Eigendom vanaf en Eigendom tot. Dit geeft aan vanaf welke datum tot welke datum een eigenaar een eigendom heeft.