Kleine Kinderen Grote Kansen breidt uit naar lager onderwijs


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 18 maart 2019


De Vlaamse minister van Onderwijs verlengt het project Kleine Kinderen Grote Kansen, breidt het uit naar het lager onderwijs en trekt daar 90.000 euro voor uit. Met dit project heeft de Koning Boudewijnstichting kleuteronderwijzers armoedevaardiger gemaakt en hen geleerd hoe om te gaan met sociale verschillen. Dat gebeurde samen met de hogescholen en de pedagogische diensten.

In Vlaanderen leeft 12% van de kinderen in een gezin met een verhoogd armoederisico. Dat betekent dat meer dan 1 kind op de 10 in een gezin leeft met een inkomen onder armoederisicodrempel. De Vlaamse Regering heeft een Vlaams Actieplan Armoedebestrijding met als doel de armoede in Vlaanderen te bestrijden. Kinderen die in een kansarme omgeving opgroeien, kunnen vaak minder goed mee op school. Het risico is ook reëel dat ze zelf in armoede door het leven zullen gaan. Vandaar dat de Vlaamse minister van Onderwijs samen met de Koning Boudewijnstichting deze trend wil keren. Met het project ‘Kleine Kinderen Grote Kansen’ wordt daar al in de kleuterklas werk van gemaakt.

Armoedevaardig personeel

Het project ‘Kleine Kinderen Grote Kansen’ draagt bij tot het professionaliseren van toekomstige kleuteronderwijzers in het herkennen en omgaan met kinderarmoede. Na 3 jaar werd vandaag een rapport bekend gemaakt over de werking en de doelstellingen. Alle lerarenopleidingen kleuteronderwijs en pedagogische begeleidingsdiensten engageerden zich in het project.

Het lerend netwerk is opgestart en draait op volle toeren, er zijn professionele leergemeenschappen, er zijn de 12 brillen om naar armoede te kijken, handige hulpmiddelen om (kinder)armoede in de klas bespreekbaar te maken, de video’s van Juf Jelke en de website www.grotekansen.be waar alle materiaal en goede praktijken verzameld worden.

In het rapport worden een aantal aanbevelingen gedaan, ook naar onderwijs. Zo wordt er blijvende aandacht gevraagd voor kinderarmoede in de lerarenopleiding. Met de hervorming van de lerarenopleiding die op 1 september 2019 ingaat bieden we daar een antwoord op. Armoedevaardigheid wordt een onderdeel in de opleiding, net als meertaligheid, taalvaardigheid en diversiteit.

Door de verlenging en de uitbreiding van het project Kleine Kinderen Grote Kansen in het lager onderwijs verstevigen we de professionaliteit van onderwijzers in het omgaan met armoede. Daarmee bieden we een antwoord op de aanbeveling in het rapport om de opgedane kennis in te brengen in andere lerarenopleidingen.

Een andere beleidsaanbeveling is het verder investeren in de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep en innovatie in het onderwijs ondersteunen. Met de hervormde lerarenopleiding die in september van start gaat en de campagne die nog dit voorjaar gestart wordt om het lerarenberoep in de verf te zetten, bieden we ook daar een antwoord op.

90.000 euro voor vervolgtraject

Het vervolgtraject heeft als doelstelling om het lerend netwerk verder te zetten, de website www.grotekansen.be verder te ontwikkelen tot een portaalsite rond kinder- en kansarmoede, een projectplan per lerarenopleiding kleuteronderwijs samen met minimum 6 van haar stagescholen op te stellen en samen te werken met het beleidsdomein Welzijn om de overgang tussen voorschoolse kinderopvang en kleuteronderwijs te verbeteren. Het project krijgt 90.000 euro vanuit Onderwijs en 120.000 euro vanuit de Koning Boudewijnstichting. Zo wordt het project met 2 jaar verlengd.

De Vlaamse minister van Onderwijs: “Met het project ‘Kleine Kinderen Grote Kansen’ willen we ons onderwijspersoneel armoedevaardig maken. Kinderen die opgroeien in armoede kunnen vaak minder goed mee op school. Het is belangrijk dat leraren snel signalen oppikken van kinderen die in armoede leven. Vandaar dat we het project ‘Kleine Kinderen Grote Kansen’ nu verlengen en uitbreiden naar het lager onderwijs. Daarvoor wordt 90.000 euro uitgetrokken. Op die manier verankeren we de opgedane expertise en zal elke leraar die in de toekomst in Vlaanderen afstudeert armoedevaardig zijn en oog hebben voor de rijke diversiteit in onze klaslokalen. Dat luik werd dan ook opgenomen in de hervorming van de lerarenopleiding.”