Leerplicht voor kinderen met een beperking

Ook kinderen en jongeren met een handicap zijn leerplichtig. Zij kunnen terecht in het buitengewoon onderwijs, of in het gewoon onderwijs, eventueel met ondersteuning.

In het buitengewoon onderwijs gelden dezelfde leerplichtregels als in het gewoon onderwijs. Je voldoet aan de leerplicht door je kind in te schrijven in een school voor buitengewoon onderwijs en erop toe te zien dat het regelmatig de lessen volgt.

Voor sommige leerplichtige kinderen is het door hun handicap permanent onmogelijk om les te volgen in een school. Zij hebben recht op permanent onderwijs aan huis, na een gunstig advies van de onderwijsinspectie. Dat onderwijs omvat 4 lestijden per week. Een school voor buitengewoon onderwijs zorgt daarvoor.

Aan kinderen die door een handicap onmogelijk les kunnen volgen (dus ook niet thuis), kan de onderwijsinspectie op verzoek van de ouders ook vrijstelling van leerplicht verlenen. Die vrijstelling kan tijdelijk of permanent zijn.

Je vraagt dit aan bij: 

Zorgpunt Onderwijsinspectie 
Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel 
zorgpunt@onderwijsinspectie.be 


Extra informatie

Verwante pagina's