Leren in een alternatieve leercontext

Wat is het?

Leerlingen kunnen voor een deel van hun opleiding buiten de academie ervaring opdoen, bijvoorbeeld in een amateurkunstenvereniging, in een bedrijf of bij een zelfstandig kunstenaar.

Volledig schooljaar of niet

Je kan toestaan dat een leerling het hele schooljaar lang competenties verwerft in een alternatieve leercontext en zo een vak volledig vervangen.

Je kan ook voor een kortere periode kiezen. Dan verwerft de leerling  maar een deel van de competenties in de alternatieve leercontext.

Geen plicht, en een recht onder voorwaarden

Je kan een alternatieve leercontext niet aan je leerlingen opleggen: het is geen plicht voor de leerling.

Leren in een alternatieve leercontext is wel een recht, maar onder voorwaarden. De academie moet de kwaliteit van de alternatieve leercontext kunnen beoordelen met een toetsingsinstrument. De onderwijsinspectie controleert of het toetsingsinstrument representatief, betrouwbaar en transparant is.

Geen vrijstelling

Leren in een alternatieve context houdt geen vrijstelling in. Je academie is de eindverantwoordelijke voor het leerproces, en evalueert dat ook.

De onderwijsinspectie bewaakt de kwaliteit van de opleiding.

Financiering            

De leerling blijft voor 100% financierbaar.

Naar boven

Welke leerlingen komen in aanmerking?

In principe komen alle leerlingen in aanmerking.

Een leerling moet wel al een zekere zelfstandigheid verworven hebben. Dat betekent dat de leerling zelf zijn leerproces in handen kan nemen en niet op elk moment individuele aansturing van een leerkracht of begeleider nodig heeft.

Naar boven

Wat moet ik doen?

Toetsingsinstrument

Stel een toetsingsinstrument op om te beoordelen of een alternatieve leercontext geschikt is om de beoogde kennis, vaardigheden en attitudes te verwerven. Je pedagogische begeleidingsdienst kan je daarbij helpen.

Bezorg het toetsingsinstrument per mail aan de onderwijsinspectie. Doe dat ten laatste 1 maand voor de alternatieve leercontext begint.

Als de onderwijsinspectie je toetsingsinstrument valideert, hoef je nadien niet te rapporteren hoe je het gebruikt. Bij een doorlichting kan de onderwijsinspectie er wel vragen over stellen.

Lees er meer over in het document 'Alternatieve leercontext en toetsingsinstrument' op de website van de onderwijsinspectie.

De amateurkunstensector stelde samen met de dko-sector (podiumkunsten) een inspiratiemodel voor het toetsinginstrument op: pdf bestandToetsingsinstrument alternatieve leercontext (pdf, 3 p.) (125 kB)

Motivering en afsprakenkader

Motiveer je beslissing schriftelijk om een leerling een alternatieve leercontext toe te staan.

Maak een afsprakenkader met alle betrokkenen: leerling, academie en verantwoordelijke van de alternatieve leercontext.

Agendeer de modaliteiten voor de ontwikkeling van een afsprakenkader in het lokaal comité.

Meer over de inhoud van de motivering en het afsprakenkader vind je in de omzendbrief vrijstelling en alternatieve leercontext.

De amateurkunstensector stelde samen met de dko-sector (podiumkunsten) een inspiratiemodel voor het afsprakenkader op: pdf bestandAfsprakenkader alternatieve leercontexr (pdf, 3 p.) (116 kB)

Leerlingenzending

Meld de alternatieve leercontext voor een vak met vrijstellingscode 4.

Naar boven