Loopbaanonderbreking met een vijfde voor palliatieve zorgen

Wat is het?

Bij een loopbaanonderbreking met 1/5 voor palliatieve zorgen onderbreek je je loopbaan om die zorgen aan een persoon – al dan niet een familielid - te verlenen.

Je oefent nog exact 4/5 uit van een volledige opdracht, eventueel afgerond naar het hogere (les)uur, en met inbegrip van je opdrachten in het hoger onderwijs.

Recht of gunst

De loopbaanonderbreking met 1/5 voor palliatieve zorgen is een absoluut recht als je aan de voorwaarden voldoet.

Naar boven

Voorwaarden

Wie kan het nemen?

Alle personeelscategorieën, van alle netten, onderwijsniveaus en onderwijsvormen kunnen een loopbaanonderbreking met 1/5 voor palliatieve zorgen nemen.

Het maakt niet uit of je vastbenoemd, tijdelijk of contractueel bent.

Je moet een ambt met volledige prestaties uitoefenen in het onderwijs (hoger onderwijs inbegrepen). Je uren als vastbenoemde en als tijdelijke tellen mee. Zo ook detacheringen en uren terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking. Lees er meer over in de omzendbrief loopbaanonderbreking palliatieve zorgen.

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent in dienstactiviteit.

Salaris

Je krijgt geen salaris voor de uren die je niet presteert.  Als tijdelijk personeelslid krijg je voor het niet-gepresteerde deel geen uitgestelde bezoldiging.

Je heb wel recht op een onderbrekingsuitkering van de RVA.

Anciënniteit

De loopbaanonderbreking met 1/5 voor palliatieve zorgen telt mee voor je geldelijke, sociale en dienstanciënniteit.

Cumulatie

Tijdens je verlof mag je geen vervangende winstgevende activiteit uitoefenen. Maar er zijn wel uitzonderingen, buiten en binnen het onderwijs.

Uitzonderingen buiten het onderwijs

Je mag je loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen cumuleren met:

 • Een politiek mandaat

 • Een overlevingspensioen

Als je al een activiteit als loontrekkende had buiten het onderwijs, mag je die tijdens je loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen blijven doen als:

 • Je die activiteit minstens 3 maanden vóór de aanvang van je loopbaanonderbreking samen met je opdracht in het onderwijs uitoefende

 • Je de omvang van die activiteit niet uitbreidt tijdens je loopbaanonderbreking

 • De omvang van die activiteit niet groter is dan je prestaties in het onderwijs vóór je loopbaanonderbreking

 • Je die loontrekkende activiteit niet begon tijdens een terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden

Uitzonderingen binnen het onderwijs

Overwerk dat, of een bijbetrekking die je binnen het onderwijs al deed, mag je blijven uitoefenen, maar er zijn wel voorwaarden:

 • Je moet dat overwerk of die bijbetrekking ten minste 3 aaneensluitende maanden voorafgaand aan je loopbaanonderbreking ononderbroken uitgeoefend hebben.

 • Je mag dat overwerk of die bijbetrekking niet wijzigen zolang je loopbaanonderbreking loopt.

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van deze loopbaanonderbreking op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD).

Meer informatie vind je ook in de omzendbrief loopbaanonderbreking palliatieve zorgen: gevolgen voor het pensioen.

Naar boven

Begin - duur - einde

Begin

De loopbaanonderbreking met 1/5 voor palliatieve zorgen start op de 1ste dag van de week volgend op jouw mededeling ervan aan je school- of centrumbestuur.

Het kan ook op een vroeger tijdstip als je school- of centrumbestuur akkoord gaat.

Duur

Je kan een loopbaanonderbreking met 1/5 voor palliatieve zorgen 1 maand lang nemen, en  je kan die 2 keer met 1 maand verlengen. Je kan dit verlofstelsel dus, per persoon die je verzorgt, voor maximaal 3 maanden nemen.

Einde

Je loopbaanonderbreking met 1/5 voor palliatieve zorgen eindigt als de periode die je opgenomen hebt, voorbij is.

Als tijdelijk personeelslid eindigt de loopbaanonderbreking ook als je aanstelling eindigt.

Voortijdige beëindiging

Je kan dit verlofstelsel vervroegd stopzetten, om volgende redenen:

 • Om ‘uitzonderlijke redenen’, met het akkoord van je school- of centrumbestuur én de gemachtigde van de Vlaamse minister van Onderwijs

 • Omdat je een langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen opneemt

 • Als de persoon voor wie je zorgt vóór het einde van je verlof overlijdt; je school- of centrumbestuur moet met de beëindiging akkoord gaan

Naar boven

Hoe aanvragen?

Een loopbaanonderbreking met 1/5 voor palliatieve zorgen vraag je aan bij je school- of centrumbestuur.

Uitzondering: inspecteurs en gedetacheerde personeelsleden van de afdeling Projecten EVC-Curriculum-Kwalificaties doen de aanvraag bij de Vlaamse Regering.

De volledige aanvraagprocedure en eventuele weigeringsgronden vind je in de omzendbrief loopbaanonderbreking palliatieve zorgen: procedure.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of het werkstation dat je personeelsdossier beheert.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites

Regelgeving

Contact