Loopbaanonderbreking voor de verzorging van een ziek gezinslid of familielid

Wat is het?

Werk je als tijdelijk of benoemd personeelslid aan een hogeschool en wil je een gezins- of familielid dat zwaar ziek is bijstand verlenen of verzorgen, dan kan je volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking opnemen.

Ben je contractueel personeelslid van een publiekrechtelijke hogeschool? Ook dan kan je loopbaanonderbreking voor de verzorging van een ziek gezinslid of familielid opnemen. Contractuele personeelsleden van een vrije hogeschool vinden meer informatie over tijdskrediet of loopbaanonderbreking op Federale overheid - Tijdskrediet.

Een gedeeltelijke loopbaanonderbreking kan halftijds of voor 1/5:

 • Als je halftijdse loopbaanonderbreking opneemt, blijf je nog exact 50% presteren.
 • Als je 1/5 loopbaanonderbreking opneemt, blijf je nog exact 80% presteren.

Om je opdrachtvolume te bepalen wordt er rekening gehouden met alle prestaties verstrekt binnen onderwijs, met uitzondering van de universiteiten. Dat geldt ook voor het volume waarvoor je loopbaanonderbreking neemt: alle gefinancierde en gesubsidieerde opdrachten in het onderwijs en de CLB’s tellen mee. Voor een contractueel personeelslid wordt er enkel rekening gehouden met het opdrachtvolume per werkgever, dus per school.

Recht of gunst?

Loopbaanonderbreking voor de verzorging van een ziek gezinslid of familielid is een recht.

Naar boven

Voorwaarden

 • Het familielid moet zwaar ziek zijn. Daarmee wordt bedoeld: elke ziekte of medische ingreep die door de behandelende arts als dusdanig wordt beschouwd, en waarbij de arts oordeelt dat elke vorm van sociale, familiale of emotionele bijstand of verzorging noodzakelijk is voor herstel.
 • Je kan loopbaanonderbreking nemen voor de verzorging van elke persoon die met jou samenwoont, of elke bloed- en aanverwant tot de 2de graad.

Naar boven

Begin, duur en einde

Begin

Je bepaalt de begindatum van de loopbaanonderbreking voor de verzorging van een ziek gezinslid of familielid in overleg met je hogeschool, op basis van de datum van het doktersattest.

Duur

Je kan loopbaanonderbreking voor de verzorging van een ziek gezinslid of familielid opnemen:

 • Met al dan niet aaneensluitende periodes van minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden
 • Tot een maximumperiode van 12 maanden per patiënt bij een volledige loopbaanonderbreking of 24 maanden per patiënt bij een gedeeltelijke loopbaanonderbreking

Uitzonderingen op de minimum- en maximumperiode:

 • Als je je eigen minderjarig kind of dat van je partner, of het kind voor wie je belast bent met de dagelijkse verzorging, tijdens of vlak na hospitalisatie van het kind als gevolg van een zware ziekte verzorgt kan je je loopbaan onderbreken met 1 week, eventueel verlengbaar met 1 week.

  • Je moet samenwonen met het kind.

  • Kan je zelf geen gebruik kan maken van deze uitzonderingsmaatregel, dan kan ook een familielid in de 1ste graad dat niet met je kind samenwoont, dit verlof opnemen. Als er geen familielid in de 1ste graad beschikbaar is, mag ook een familielid in de 2de graad het verlof opnemen.

  • Wil je aansluitend op deze week of 2 weken gebruik maken van de gewone loopbaanonderbreking voor de verzorging van het zwaar zieke kind, dan kan de vereiste minimale periode van 1 maand korter zijn dan een maand.
    

 • Als je een volledige loopbaanonderbreking voor de verzorging van een ziek gezinslid of familielid wil opnemen, kan je na akkoord van het hogeschoolbestuur de minimumduur inkorten tot 1 week, 2 weken of 3 weken. Als het resterend gedeelte van de maximumperiode van de onderbreking na de toepassing hiervan minder bedraagt dan 1 maand, heb je het recht om dat volledige saldo zonder akkoord van het hogeschoolbestuur op te nemen.
   
 • Als je alleenstaand bent en deze loopbaanonderbreking opneemt voor je zwaar zieke kind dat maximum 16 jaar is, is de maximumperiode 24 maanden bij een voltijdse loopbaanonderbreking per patiënt en 48 maanden bij een gedeeltelijke loopbaanonderbreking. Je bent alleenstaand als je uitsluitend en effectief samenwoont met een of meer van je kinderen. Je levert als bewijs daarvan een attest van gezinssamenstelling, uitgereikt door de gemeente. Voor iedere verlenging moet je opnieuw het vereiste attest indienen.

Einde

 • Je kan je loopbaanonderbreking voor de verzorging van een ziek gezinslid of familielid vervroegd eindigen. Je hogeschool kan je dat toestaan om uitzonderlijke redenen als je een opzeggingsperiode van 1 maand in acht neemt. De hogeschool kan een kortere opzeggingstermijn aanvaarden.
 • Dienstonderbrekingen stellen in principe geen einde aan een ‘lopende’ onderbrekingsperiode. Ze schorten ze evenmin op. Als je ziek bent of met bevallingsverlof bent, eindigt de loopbaanonderbreking voor de verzorging van een ziek gezinslid of familielid dus niet.
 • Je loopbaanonderbreking voor de verzorging van een ziek gezinslid of familielid eindigt of kan niet meer opgenomen worden als je volledig ter beschikking gesteld bent voorafgaand aan het rustpensioen.

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent in dienstactiviteit.

Salaris

Anciënniteit

Loopbaanonderbreking telt mee voor je geldelijke anciënniteit.

Cumulatie

Voor meer informatie over cumulatie van je loopbaanonderbreking met andere activiteiten en inkomsten kan je terecht bij RVA - Loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven.

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van deze loopbaanonderbreking op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD).

Naar boven

Hoe aanvragen?

Je vraagt je loopbaanonderbreking aan bij je hogeschoolbestuur. Je voegt bij je mededeling een attest van de behandelende arts van het zwaar zieke gezinslid of familielid tot de 2de graad, waaruit blijkt dat je bereid bent bijstand of verzorging te verlenen aan de zwaar zieke persoon. Als je kind gehospitaliseerd is, wordt het bewijs van hospitalisatie geleverd door een attest van het betrokken ziekenhuis.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je hogeschool.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites

Regelgeving en formulieren