Loopbaanonderbreking voor mantelzorg

Wat is het?

Ben je tijdelijk of benoemd personeelslid aan een hogeschool en ben je erkend mantelzorger van een zorgbehoevende persoon? Dan kan je je loopbaan volledig of gedeeltelijk onderbreken voor mantelzorg.

Een gedeeltelijke loopbaanonderbreking kan halftijds of voor 1/5:

  • Als je halftijdse loopbaanonderbreking opneemt, blijf je nog exact 50% presteren.
  • Als je 1/5 loopbaanonderbreking opneemt, blijf je nog exact 80% presteren.

Bij een gedeeltelijke loopbaanonderbreking geldt als voorwaarde dat je een voltijdse opdracht hebt. Bij een volledige loopbaanonderbreking geldt als voorwaarde dat je minstens een halftijdse opdracht hebt.

Om je opdrachtvolume te bepalen wordt er rekening gehouden met alle prestaties verstrekt binnen onderwijs, met uitzondering van de universiteiten. Dat geldt ook voor het volume waarvoor je loopbaanonderbreking neemt: alle gefinancierde en gesubsidieerde opdrachten in hoofdambt in het onderwijs en de CLB’s tellen mee.

Recht of gunst?

Loopbaanonderbreking voor mantelzorg is een recht.

Naar boven

Voorwaarden

Je moet erkend zijn als mantelzorger conform hoofdstuk 3 van de wet betreffende de erkenning van de mantelzorger (12 mei 2014).

Naar boven

Begin – Duur - Einde

Begin

Je loopbaanonderbreking voor mantelzorg begint de 1ste dag van de week die volgt op de week waarin de mededeling is gebeurd, of op een vroeger tijdstip, na akkoord van het hogeschoolbestuur.

Duur

Je kan per zorgbehoevende persoon:

  • ofwel 1 maand voltijdse loopbaanonderbreking opnemen
  • ofwel 2 maanden gedeeltelijke loopbaanonderbreking opnemen.

Het recht op mantelzorg over de gehele beroepsloopbaan bedraagt:

  • ofwel maximaal 6 maanden bij een volledige loopbaanonderbreking;
  • ofwel maximaal 12 maanden bij een gedeeltelijke loopbaanonderbreking.

1 maand volledige loopbaanonderbreking komt overeen met 2 maanden gedeeltelijke loopbaanonderbreking.

Einde

  • Je kan je loopbaanonderbreking voor mantelzorg vervroegd eindigen. Je hogeschool kan je dat toestaan om uitzonderlijke redenen als je een opzeggingsperiode van 1 maand in acht neemt. De hogeschool kan ook een kortere opzeggingstermijn aanvaarden.
  • Dienstonderbrekingen stellen geen einde aan een lopende onderbrekingsperiode. Ze schorten ze evenmin op. Als je ziek bent of met bevallingsverlof bent, eindigt de loopbaanonderbreking voor mantelzorg dus niet.
  • Je loopbaanonderbreking voor mantelzorg eindigt of kan niet meer opgenomen worden als je volledig ter beschikking gesteld bent voorafgaand aan het rustpensioen.

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent in dienstactiviteit.

Salaris

Anciënniteit

Loopbaanonderbreking voor mantelzorg telt mee voor je geldelijke anciënniteit.

Cumulatie

Voor meer informatie over cumulatie van je loopbaanonderbreking met andere activiteiten en inkomsten kan je terecht bij de RVA.

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van deze loopbaanonderbreking op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD).

Naar boven

Hoe aanvragen?

Je vraagt je loopbaanonderbreking voor mantelzorg aan bij je hogeschoolbestuur. Je voegt bij je mededeling het bewijs van de erkenning van je hoedanigheid als mantelzorger.

Het hogeschoolbestuur vult het formulier, vermeld in artikel 16, §2, van het KB onderbrekingsuitkeringen (12 augustus 1991) in, en overhandigt dit aan jou.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je hogeschool.


Extra informatie

Verwante pagina

Websites

Regelgeving

Naar boven