Maatregelen 2020-2021: buitengewoon secundair onderwijs OV1 en OV2

Algemene uitgangspunten 

 • De veiligheid van alle leerlingen en personeel is een absolute basisvoorwaarde. We voorzien maatregelen voor de fysieke veiligheid én voor het mentale welbevinden.
 • We ambiëren een zo veilig mogelijke schoolomgeving, waarbij we het risico op besmetting maximaal proberen in te dijken. De lokale risicoanalyse, voorgelegd in het bevoegd overlegcomité, is hierbij het vertrekpunt.   
 • Zieke kinderen en zieke personeelsleden blijven thuis. 
 • Bij een besmetting bespreekt het CLB de maatregelen die genomen moeten worden. Zij volgen de situatie op de voet op grond van de richtlijnen van Sciensano. In regio’s waar geen verhoogd risico is, wordt slechts overgegaan tot het testen en in quarantaine zetten van de hele klas indien er sprake is van een clusterbesmetting (2 of meer aan elkaar gelinkte gevallen). Stuur leerlingen of personeelsleden niet op eigen houtje naar de huisarts. Contacteer altijd eerst het CLB bij vragen of melding van een (vermoedelijke) besmetting op school. Meer info.
 • De huidige maatregelen zijn opgenomen in een overzichtstabel per onderwijsniveau. Extra verduidelijkingen vind je terug in onze FAQ’s

Huidige maatregelen

  Huidige maatregelen
Aantal leerlingen dat tegelijk naar school gaat
100%
Aantal dagen op school
5 dagen
 • Vermijd binnen maximaal het vermengen van klasgroepen. Om groepen beter te kunnen spreiden, kan beroep gedaan worden op leegstaande ruimtes in de buurt.
 • Er gebeurt zoveel mogelijk in de buitenlucht: lunchpauzes, turnlessen, lessen ...
 • Contacten tussen volwassenen worden maximaal beperkt. 
Afstandsonderwijs
In afwijking van bovenstaande kunnen scholen afstandsonderwijs aanbieden desgevraagd in akkoord met het bevoegde onderhandelingscomité en op voorwaarde dat alle leerlingen kunnen bereikt worden.
Derden op school
Essentiële derden zijn op school toegelaten indien er geen digitale alternatieven zijn en hun aanwezigheid op school noodzakelijk is voor het behalen van de leerplandoelstellingen en in functie van de begeleiding van de leerlingen. Die inschatting maken de onderwijsinstellingen zelf. Van zodra de zelftesten beschikbaar zijn, worden essentiële derden bij voorkeur eerst getest.
Neem maatregelen om niet-essentiële derden (bezoekers) te weren. Lees meer over essentiële derden.
Extra-murosactiviteiten (eendaagse uitstappen, meerdaagse uitstappen …)

Daguitstappen (binnen en buiten) zijn toegelaten op voorwaarde dat de uitstap en het eigen vervoer (dus geen openbaar vervoer) georganiseerd worden binnen de klasgroep en na een risicoanalyse van de preventieadviseur van de school. Ook de voorzorgsmaatregelen moeten strikt gevolgd worden. Lees meer.  

 • Meerdaagse binnenlandse schooluitstappen zijn toegestaan vanaf 1 juni.
 • Meerdaagse buitenlandse schooluitstappen zijn dit schooljaar niet meer toegestaan. 
Groepsactiviteiten op school (vergaderingen, proclamaties, vieringen …)
Contacten tussen volwassenen worden maximaal beperkt. Activiteiten voor volwassenen worden maximaal contactloos (digitaal) georganiseerd.
Vergaderingen, klassenraden, pedagogische studiedagen, vieringen etc. kunnen niet fysiek doorgaan. Alleen uitzonderlijk en in situaties die essentieel zijn voor het onderwijs, kan een bijeenkomst fysiek plaatsvinden mits de nodige veiligheidsmaatregelen gerespecteerd worden. Ook deze activiteiten worden zoveel mogelijk in de buitenlucht georganiseerd. Ook de leraarskamer verplaatst zich zo veel als mogelijk naar buiten.
Gebruik infrastructuur en klaslokalen
 • Vermijd binnen maximaal het vermengen van de klasgroepen. 
 • Beperk de leerlingenstromen en verplaatsingen van leerlingen. 
 • Leerlingen krijgen maximaal een vaste plaats in een vaste klasruimte
 • In beginsel: leraren veranderen van klaslokaal, niet de leerlingen.
 • Voorzie zoveel als mogelijk ventilatie in de leraarskamer en in alle klaslokalen.
 • De leraarskamer verhuist zo veel als mogelijk naar buiten. Indien niet anders mogelijk is er specifieke aandacht voor het nauwgezet toepassen van de veiligheidsmaatregelen in de leraarskamer: 1) draag een mondmasker, 2) hou afstand van elkaar tijdens eten of drinken en 3) ventileer de ruimte zoveel als mogelijk.
 • We herinneren eraan dat thuiswerken verplicht is voor die personeelsleden waarvoor dat mogelijk is.
Voor de praktijkvakken en lichamelijke opvoeding pas je voor het gebruik van de kleedkamers volgende regels toe:
 • Gebruik kleedkamers enkel als ze voldoende gereinigd kunnen worden na gebruik door een groep.
 • Leerlingen dragen hun mondmasker tijdens het omkleden en ontsmetten hun handen bij het binnenkomen van de kleedkamer. 
 • Voorzie zoveel als mogelijk ventilatie.
 • Gebruik de douches niet. 
Speelplaats
 • Zoveel als mogelijk afstand houden op de speelplaats.
 • Voorzie indien mogelijk alternerende speeltijden
 • Hou de klasgroepen maximaal gescheiden en voorzie voldoende toezicht. 
 • Leerlingen mogen gebruik maken van speel-en sportinfrastructuur in openlucht, op voorwaarde dat ze voor en na het gebruik de handen wassen. De toestellen hoeven na gebruik niet gereinigd te worden.
 • Buiten kunnen de mondmaskers af, mits je voldoende afstand houdt.
Lunchpauze
 • De lunchpauze kan terug georganiseerd worden in de refter. Ventileer zoveel als mogelijk. Maaltijden worden zo veel als mogelijk per klasgroep genuttigd.
 • Hou klasgroepen in de refter zo mogelijk gescheiden. 
 • Voorzie vaste plaatsen voor de leerlingen.
 • Voorzie eventueel alternerende lunchpauzes.
Handhygiëne
Extra handhygiëne. Voorzie alternatieve (tijdelijke) mogelijkheden voor handhygiëne. Denk hierbij aan tijdelijke huur van extra wasplaatsen of voorzie handgeldispensers. Lees meer over handhygiëne. Voorzie beschermingsmiddelen voor je personeel.
Sanitair
 • Werk indien mogelijk met alternerende speeltijden.
 • Hou bij het bepalen van het maximaal toegelaten leerlingen in het sanitair rekening met het aantal beschikbare wasplaatsen en de afstand tussen de wastafels (risicoanalyse). Voorzie hiervoor toezicht.
 • Voorzie alternatieve (tijdelijke) mogelijkheden voor handhygiëne. Denk hierbij aan tijdelijke huur van extra wasplaatsen of voorzie handgeldispensers.
 • Gebruik uitsluitend papieren handdoekjes.
 • Verwijder stoffen handdoeken. Zet handendrogers buiten dienst.
 • Toiletten doorspoelen met deksel gesloten. Informeer de leerling, bv. door affiches op te hangen in het sanitair.
 • Droogstaande afvoeren (vloer, sanitair…) vermijden. Regelmatig (bv. 3-wekelijks, afhankelijk van de weersomstandigheden) doorspoelen.
Leerlingenstromen
Ouderstromen
 • Vermijd de aanwezigheid van ouders op school. Laat kinderen aan de poort afzetten en ophalen.
 • Organiseer de oudercontacten digitaal.
Verluchting en ventilatie
Maximaal verluchten en ventileren blijft één van de belangrijkste voorzorgsmaatregelen. Lees hoe je verlucht en ventileert.
Social distancing (1,5 m)
Mondmaskers

 

 • Zoveel mogelijk afstand houden bij alle contacten.
 • Personeel en leerlingen (als het haalbaar is, cfr risico-analyse)  dragen verplicht een mondmasker binnen, ook als ze voldoende afstand houden. Mits de nodige afstand en met voldoende ventilatie, mag het mondmasker binnen eventjes kort af. Buiten kunnen de mondmaskers af, mits de leerlingen intense fysieke contacten vermijden
 • Leerlingen en personeel kunnen het mondmasker tijdelijk niet dragen op grond van bijvoorbeeld medische aandoeningen. Voorzie dan aangepaste veiligheidsmaatregelen op basis van een lokale risico-analyse. 
 • Leerlingen en personeel kunnen het mondmasker tijdelijk niet dragen tijdens sportactiviteiten.
 • Meer informatie over "Wie moet een mondmasker dragen op school"
Extra beschermingsmateriaal voor personeel buitengewoon secundair onderwijs ikv verzorging en busvervoer
Busvervoer buitengewoon onderwijs
Verzeker vervoer met maximale bescherming voor busbegeleiders en buschauffeurs. Vertrekpunt is de risicoanalyse. Personeel draagt mondmaskers en leerlingen ouder dan 12 jaar dragen zo maximaal mogelijk mondmaskers. Lees meer over leerlingenvervoer.
Als een leerling het mondmasker niet kan aanhouden gedurende de volledige rit, blijven de zitjes in een radius van 1,5m rond deze leerling vrij.
Schoolpoort – aankomst/vertrek
Voor- en naschoolse opvang
Aandacht voor ouders aan de schoolpoort. Maak hierover lokaal afspraken.
Hou voor de opvang zoveel mogelijk rekening met de klasgroepen.
Gebruik van materiaal van de school
Extra hygiënemaatregelen.
Stages en SMT (sociaal-maatschappelijke trainingen)
Volgens de regels van toepassing op de onderneming. Stagebegeleiding wordt maximaal digitaal georganiseerd.
Inschrijvingen
 • Inschrijven gebeurt op afstand (bv. digitaal). Wachtrijen en kampeertoestanden kunnen niet. Respecteer altijd de chronologie van de inschrijvingen.
 • Meer info over inschrijvingen
 • Fysieke opendeurdagen kunnen niet.
Secretariaat/onthaal

Voorzie plexiglas aan de balie. Beperk het bezoek van leerlingen en personeel. Maak hierover afspraken.

Evacuatie
 • Tijdens noodsituaties vervalt de verplichting tot social distancing. 
 • Via risicoanalyse kan wel bekeken worden hoe de geldende evacuatieplannen geoptimaliseerd kunnen worden om afstandsmaatregelen toch zo goed mogelijk te kunnen toepassen (bv. door voorziene wachtplaatsen aan te passen).
 • Laat (niet-brandwerende) deuren zoveel als mogelijk openstaan. Doe de nodige aanpassingen in de evacuatieprocedure.
 • Voor evacuatieoefeningen kan vanaf fase oranje aan alternatieven (bv. tafeloefening, evacueren in kleinere groepen …) gedacht worden. 
Opdracht van personeelsleden in verschillende scholen
Beperk gespreide opdrachten in de mate van het mogelijke tot 2 onderwijsinstellingen. 
De schoolleiders van de betrokken scholen komen onderling tot een pragmatische, veilige en haalbare overeenkomst. Ze laten zich hierbij begeleiden door de preventie-adviseurs. Bespreek de toewijzing in het bevoegde onderhandelingscomité. Pas de veiligheidsmaatregelen strikt toe.
Onder uitzonderlijke voorwaarden is het mogelijk om in bepaalde ambten een personeelslid, dat in minimaal 3 scholen tewerkgesteld is, te vervangen in de school waar het tijdelijk niet meer komt omwille van de geldende veiligheidsmaatregelen. Het gaat om ambten waarbij voor de uitoefening van de opdracht fysiek contact nodig is en waarbij de afstand van anderhalve meter niet gegarandeerd kan worden.
Bekijk de ambten en lees meer in punt 3 van de omzendbrief uitbreiding van vervangingsmogelijkheden
Lessen lichamelijke opvoeding
Adviezen voor onderhoud
Maak een hygiëneplan op. Neem arbeidsmiddelen en materialen op in het hygiëneplan. Registreer deze acties. Besteed hierin bijzondere aandacht aan het onderhoud voor de heropstart. Dit hygiëneplan houdt ook rekening met de lokale risicoanalyse. De onderhoudsfrequentie van lokalen en materialen zal onder meer beïnvloed worden door de intensiteit van gebruik.
 • Specifieke aandacht voor alles wat kan worden aangeraakt met de handen, zoals klinken (laat deuren zoveel mogelijk openstaan), schakelaars, kranen, wc-spoelingen, wc-deksels, trapleuningen, sporttoestellen, speelgoed (niet uitwisselen tussen groepen), didactisch materiaal, toetsenborden, tablets, telefoons.
 • Desinfecteren is enkel nodig bij vermoeden van infecties, met bleekwater/ethanol (gebruik de correcte verhoudingen).
 • Vermijd het gebruik van stofzuigers.
 • Lees de aanbevelingen voor onderhoud van ICT-materiaal.
 • Regelmatig reinigen (water en zeep) van lokalen. Minimaal na elke lesdag en na elk gebruik door een klasgroep
 • Regelmatig reinigen (water en zeep) van meubilair/machines/toestellen.
  • Reftertafels: na elke lesdag en na elk gebruik door een klasgroep
  • Banken/stoelen: na elke lesdag
  • Machines: na elke lesdag en na elk gebruik