Maatregelen corona Besluit Vlaamse Regering 30 oktober 2020

Maatregelen voor het basis- en secundair onderwijs

Verlenging van de herfstvakantie tot en met 15 november 2020

De herfstvakantie wordt verlengd tot en met 15 november 2020. Een verlenging van de herfstvakantie biedt virologische voordelen alsook een adempauze aan de schoolteams. 
Het verlengen van de herfstvakantie mag niet leiden tot een afbreuk aan de in regelgeving vastgelegde rechten van leerlingen. 

Verlenging maatregel attestwijzigingen

Ook in het schooljaar 2020-2021 kan de coronacrisis een impact hebben op de kwaliteit van de handelingsgerichte diagnostische trajecten die gelopen worden om een verslag op te maken voor toegang tot het buitengewoon onderwijs of tot een individueel aangepast curriculum in het gewoon onderwijs. Dit kan het geval zijn wanneer het Overlegcomité tot een algemene lockdown beslist of wanneer er veiligheidsmaatregelen genomen worden die ervoor zorgen dat externe diagnostische centra in de loop van het schooljaar 2020-2021 niet in de mogelijkheid zijn om tijdig classificerende diagnoses af te leveren. Daardoor zou in de loop van het schooljaar 2021-2022 kunnen blijken dat een leerling verkeerd is georiënteerd. Om hieraan tegemoet te komen, maken we het mogelijk om ook doorheen het schooljaar 2021-2022 attestwijzigingen door te voeren zodat die leerlingen naar een ander type of opleidingsvorm kunnen overgaan.

Maatregel enkel voor het secundair onderwijs

Verlenging maatregel afwijking stages BuSO OV 3

Vorig schooljaar werd de mogelijkheid voorzien om af te wijken van de minimaal bepaalde stageduur in opleidingsvorm 3 voor het schooljaar 2019-2020. De coronacrisis heeft ook effect op de stages van het gehele schooljaar 2020-2021. Daarom wordt deze maatregel verlengd. 

Maatregel enkel voor het volwassenonderwijs

Verlenging van de herfstvakantie tot en met 15 november 2020

Een verlenging van de herfstvakantie (tot en met 15 november 2020)  biedt virologische voordelen alsook een adempauze aan de centrumteams. De Centra voor Basiseducatie leggen zelf hun vakantieregeling per schooljaar vast, rekening houdend met de wettelijke en reglementaire feestdagen en de collectieve sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar die bij besluit van de Vlaamse Regering zijn vastgelegd. Doorgaans worden echter de gewone schoolvakanties gevolgd. 
Omdat de centra in hun planning van het aanbod geen rekening konden houden met deze verlenging van de herfstvakantie, tellen geplande lestijden tot het eind van de herfstvakantie niet mee voor de berekening van de maximale afwijking van 8% bij de aanwending van de onderwijstijd. Het niet kunnen doorgaan van de geplande lessen in de week van 9 november moet dus beschouwd worden als een geval van overmacht. Bij een controle van de aanwending van de onderwijstijd zal hiermee rekening gehouden worden. Van het centrum wordt verwacht dat het de realisatie van de doelstellingen uit het opleidingsprofiel bewaakt en daarom eventueel inhaallessen, lessen via afstandsonderwijs of via e-learning organiseert.

Maatregelen voor het deeltijds kunstonderwijs

Verlenging van de herfstvakantie tot en met 15 november 2020 

De herfstvakantie wordt verlengd tot en met 15 november 2020. Een verlenging van de herfstvakantie biedt virologische voordelen alsook een adempauze aan de schoolteams.  Het verlengen van de herfstvakantie dit schooljaar mag niet leiden tot een afbreuk aan de in de regelgeving vastgelegde rechten van leerlingen.

Tijdelijke opheffing beperking overdracht krediet voor voordrachtgevers

Academies kunnen maximaal 5% van hun lestijden omzetten naar een krediet om voordrachtgevers in te zetten. Bij akkoord in het lokaal onderhandelingscomité kan dit percentage worden overschreden.  Naar aanleiding van de onverwachte coronapandemie werd al beslist dat academies het voorziene krediet voor voordrachtgevers dat ze door omstandigheden niet konden opgebruiken in het schooljaar 2019-2020 eenmalig volledig mochten overdragen naar het schooljaar 2020-2021. De  beperking van de overdracht tot de helft van de middelen wordt nu opnieuw tijdelijk opgeheven vanaf code geel. 

Soepeler procedure voor tijdelijke vestigingsplaatsen

Academies mogen leerlingen tijdelijk onderbrengen in gebouwen buiten de bestaande vestigingsplaats om uitzonderlijke redenen. De Vlaamse Regering moet toelating geven en bepaalt ook de duur van de onderbrenging. Ten gevolge van de coronapandemie zijn er dit schooljaar veel meer dergelijke situaties dan in andere schooljaren. Het gaat bv. om groepen leerlingen die samen het vak groepsmusiceren volgen en die in grotere lokalen moeten les volgen omwille van de richtlijnen voor social distancing. Voor het schooljaar 2020-2021 vervalt de verplichting om toelating van de Vlaamse Regering te vragen. Er moet wel een mededeling bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten gebeuren, wanneer de vraag het gevolg is van beslissingen, maatregelen of veiligheidsvoorschriften in het kader van de coronapandemie. 


Maatregel voor de internaten

Uitzonderlijke opvang op internaten

Voor een erg beperkte groep van leerlingen/internen zal ten allen tijde opvang voorzien moeten worden. Buiten de normale openingsuren van het internaat moet de school van de interne, eventueel in samenspraak met het internaat, de mogelijkheden tot opvang bekijken. 

Het gaat hierbij om jongeren uit de volgende doelgroepen:

  • Jongeren die kwetsbaar zijn omdat ze ‘uit huis geplaatst’ zijn of waarvan de zorgnood van de jongere de draagkracht van het gezin overstijgt omwille van een beperking of handicap.
  • Jongeren van ouders die in cruciale sectoren werken of een essentieel beroep uitoefenen.
  • De jongeren die niet onder de voorgaande categorieën vallen waarvan de ouders toch een grote nood aan opvang ervaren. De internaatsbeheerder beoordeelt deze vraag.

Wanneer een internaat opvang buiten de normale openstellingsuren voorziet heeft dit internaat recht op bijkomende middelen voor de organisatie ervan. Per interne voorzien is een bedrag voorzien van 50 euro per halve dag aanwezigheid op het internaat buiten de gewone openstellingsuren.