Maatregelen 2020-2021: gewoon en buitengewoon basisonderwijs

Omdat het schoolvakantie is, wordt de informatie op deze pagina niet vernieuwd. Nieuwe informatie over het coronavirus vind je hier na het sociaal overleg op 17 augustus 2021. 
Voor informatie over het coronavirus tijdens de zomervakantie kan je terecht op :

Algemene uitgangspunten 

 • De veiligheid van alle leerlingen en personeel is een absolute basisvoorwaarde. We voorzien maatregelen voor de fysieke veiligheid én voor het mentale welbevinden.
 • We ambiëren een zo veilig mogelijke schoolomgeving, waarbij we het risico op besmetting maximaal proberen in te dijken. De lokale risicoanalyse, voorgelegd in het bevoegd overlegcomité, is hierbij het vertrekpunt.   
 • Zieke kinderen en zieke personeelsleden blijven thuis. 
 • Bij een besmetting bespreekt het CLB de maatregelen die genomen moeten worden. Zij volgen de situatie op de voet op grond van de richtlijnen van Sciensano. In regio’s waar geen verhoogd risico is, wordt slechts overgegaan tot het testen en in quarantaine zetten van de hele klas indien er sprake is van een clusterbesmetting (2 of meer aan elkaar gelinkte gevallen). Stuur leerlingen of personeelsleden niet op eigen houtje naar de huisarts. Contacteer altijd eerst het CLB bij vragen of melding van een (vermoedelijke) besmetting op school. Meer info.
 • De huidige maatregelen zijn opgenomen in een overzichtstabel per onderwijsniveau. Extra verduidelijkingen vind je terug in onze FAQ’s
   

Huidige maatregelen

 • Deze tabel is van toepassing op:
  • Gewoon en buitengewoon kleuteronderwijs
  • Gewoon en buitengewoon lager onderwijs
 
  Huidige maatregelen vanaf 12 april
Aantal leerlingen dat tegelijk naar school kan gaan
100%
Aantal dagen op school
5 dagen
Aandachtspunten
 • Vermijd binnen maximaal het vermengen van klasgroepen. Om groepen beter te kunnen spreiden, kan beroep gedaan worden op leegstaande ruimtes in de buurt. (bv. Cafetaria’s van sportclubs, parochiezalen ….)
 • Er gebeurt zoveel mogelijk in de buitenlucht: lunchpauzes, turnlessen, lessen ...
 • Contacten tussen volwassenen worden maximaal beperkt.
 • Werk waar mogelijk met extra STRAP-weken (Stappen en Trappen). Alle leerlingen komen bij voorkeur te voet, met de fiets, of met ander eigen vervoer naar school.
Afstandsonderwijs als alternatief voor contactonderwijs
Geen afstandsonderwijs
Derden op school

Essentiële derden zijn op school toegelaten indien er geen digitale alternatieven zijn en hun aanwezigheid op school noodzakelijk is voor het behalen van de leerplandoelstellingen en in functie van de begeleiding van de leerlingen. Die inschatting maken de onderwijsinstellingen zelf. Van zodra de zelftesten beschikbaar zijn, worden essentiële derden bij voorkeur ook getest.  

Neem maatregelen om niet-essentiële derden (bezoekers) te weren. Lees meer over essentiële derden.

Extra-murosactiviteiten (eendaagse uitstappen, meerdaagse uitstappen,…)
 

Daguitstappen (binnen en buiten) zijn toegelaten op voorwaarde dat de uitstap en het eigen vervoer (dus geen openbaar vervoer) georganiseerd worden binnen de klasgroep en na een risicoanalyse van de preventieadviseur van de school. Ook de voorzorgsmaatregelen moeten strikt gevolgd worden. Lees meer.

 • Buitenschoolse activiteiten gaan door in de eigen klasgroep.  
 • Meerdaagse binnenlandse schooluitstappen zijn toegestaan vanaf 1 juni. 
 • Meerdaagse buitenlandse schooluitstappen zijn dit schooljaar niet meer toegestaan. 
Groepsactiviteiten op school (vergaderingen,, vieringen, …)
Contacten tussen volwassenen worden maximaal beperkt. Activiteiten voor volwassenen worden maximaal contactloos (digitaal) georganiseerd.
Vergaderingen, klassenraden, pedagogische studiedagen, vieringen etc. kunnen niet fysiek doorgaan. Alleen uitzonderlijk en in situaties die essentieel zijn voor het onderwijs, kan een bijeenkomst fysiek plaatsvinden mits de nodige veiligheidsmaatregelen gerespecteerd worden. Ook deze activiteiten worden zoveel mogelijk in de buitenlucht georganiseerd.
Opdracht van personeelsleden in verschillende scholen
Beperk gespreide opdrachten in de mate van het mogelijke tot 2 onderwijsinstellingen.
De schoolleiders van de betrokken scholen komen onderling tot een pragmatische, veilige en haalbare overeenkomst. Ze laten zich hierbij begeleiden door de preventie-adviseurs. Bespreek de toewijzing in het bevoegde onderhandelingscomité. Pas de veiligheidsmaatregelen strikt toe.
Onder uitzonderlijke voorwaarden is het mogelijk om in bepaalde ambten een personeelslid, dat in minimaal 3 scholen tewerkgesteld is, te vervangen in de school waar het tijdelijk niet meer komt omwille van de geldende veiligheidsmaatregelen. Het gaat om ambten waarbij voor de uitoefening van de opdracht fysiek contact nodig is en waarbij de afstand van anderhalve meter niet gegarandeerd kan worden.
Bekijk de ambten en lees meer in punt 3 van de omzendbrief uitbreiding van vervangingsmogelijkheden
Gebruik infrastructuur en klaslokalen
 • Vermijd binnen maximaal het vermengen van de klasgroepen. 
 • Beperk de leerlingenstromen en verplaatsingen van leerlingen. 
 • Leerlingen krijgen maximaal een vaste plaats in een vaste klasruimte.
 • Voorzie zoveel als mogelijk ventilatie in de leraarskamer en in alle lokalen.
 • De leraarskamer verhuist zo veel als mogelijk naar buiten. Indien niet anders mogelijk is er specifieke aandacht voor het nauwgezet toepassen van de veiligheidsmaatregelen in de leraarskamer: 1) draag een mondmasker, 2) hou afstand van elkaar tijdens eten of drinken en 3) ventileer de ruimte zoveel als mogelijk.
 • Beperk het samenvoegen van klassen bij afwezigheid van personeelsleden. Schakel bij afwezigheid van meerdere leerkrachten indien mogelijk over op afstandsonderwijs of de procedure van gedeeltelijke of volledige sluiting wegens overmacht. Meer info.
 • We herinneren eraan dat thuiswerken verplicht is voor die personeelsleden waarvoor dat mogelijk is.
Lunchpauze
 • De lunchpauze kan georganiseerd worden in de refter. Maaltijden worden zo veel mogelijk per klasgroep genuttigd
 • Ventileer zoveel als mogelijk. 
 • Hou klasgroepen in de refter zo mogelijk gescheiden. Voorzie vaste plaatsen voor de leerlingen. 
 • Warme maaltijden zijn toegelaten.
 • Voorzie eventueel alternerende lunchpauzes.
Speelplaats (inclusief speeltuigen en materiaal buiten)
De speeltijden kunnen gelijktijdig voor meerdere klasgroepen georganiseerd worden. Hou klasgroepen maximaal gescheiden. De leerlingen mogen gebruikmaken van speeltuigen en speelgoed in openlucht, op voorwaarde dat ze voor en na het spelen de handen wassen. De toestellen hoeven na gebruik niet gereinigd te worden.
Handhygiëne
Extra handhygiëne. Voorzie alternatieve (tijdelijke) mogelijkheden voor handhygiëne. Lees meer over handhygiëne. Voorzie beschermingsmiddelen voor je personeel. 
Sanitair
 • Voorzie alternatieve (tijdelijke) mogelijkheden voor handhygiëne. 
 • Gebruik uitsluitend papieren handdoekjes.
 • Verwijder stoffen handdoeken. Zet handendrogers buiten dienst.
 • Toiletten doorspoelen met deksel gesloten. Informeer de leerling, bv. door affiches op te hangen in het sanitair.
 • Droogstaande afvoeren (vloer, sanitair…) vermijden. Regelmatig (bv. 3-wekelijks, afhankelijk van de weersomstandigheden) doorspoelen.
Leerlingenstromen
Vermijd binnen maximaal het vermengen van de klasgroepen. Lees meer over hoe je leerlingenstromen beperkt.
Ouderstromen
 • Vermijd de aanwezigheid van ouders op school. Laat kinderen aan de poort afzetten en ophalen.
 • Organiseer de oudercontacten digitaal.
Verluchting en ventilatie
Maximaal verluchten en ventileren blijft één van de belangrijkste voorzorgsmaatregelen. Lees hoe je verlucht en ventileert.
Social distancing (1,5 meter)
Mondmaskers
 • Principe
  • Afstand houden (collectief beschermingsmiddel) is prioritair aan het dragen van een mondmasker (persoonlijk beschermingsmiddel).
  • Mits de nodige afstand en met voldoende ventilatie, mag het mondmasker binnen eventjes kort af.  
 • Kleuteronderwijs

  • Afstand houden bij contacten tussen volwassenen.
  • Personeel draagt mondmasker als de afstand niet kan gegarandeerd worden.
  • Geen afstand houden bij contacten tussen personeel en kleuters en tussen kleuters onderling.
  • Personeel moet geen mondmasker dragen wanneer ze in contact komen met kleuters, ongeacht de afstand.
 • Lager onderwijs
  • Afstand houden bij contacten tussen volwassenen.
  • Afstand houden bij contacten tussen personeel en leerlingen.
  • Geen afstand houden tussen leerlingen.
  • Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar basisonderwijs dragen een mondmasker op school. Buiten kunnen de mondmaskers af, mits de leerlingen intense fysieke contacten vermijdenKlasgroepen blijven maximaal gescheiden. In het buitengewoon basisonderwijs geldt dit voor leerlingen vanaf 10 jaar en enkel voor die leerlingen voor wie het mogelijk is.  
  • Personeel draagt mondmasker als de afstand niet kan gegarandeerd worden.
  • Personeel moet geen mondmasker dragen tijdens het lesgeven vooraan in de klas, op voorwaarde dat er voldoende afstand is tussen de leraar en de leerlingen (en tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden).
Extra beschermingsmateriaal voor personeel buitengewoon kleuteronderwijs ikv verzorging en busvervoer
Busvervoer buitengewoon onderwijs
Verzeker vervoer met maximale bescherming voor busbegeleiders en buschauffeurs. Vertrekpunt is de risicoanalyse. Personeel en leerlingen vanaf 10 jaar (voor wie het mogelijk is) dragen mondmaskers. Lees meer over leerlingenvervoer.
Schoolpoort – aankomst/vertrek
Voor- en naschoolse opvang
Aandacht voor ouders aan de schoolpoort. Maak hierover lokaal afspraken.
Hou voor de opvang zoveel mogelijk rekening met de klasgroepen.
Gebruik van materiaal van de school
Normale werking.
Inschrijvingen
 • Inschrijven gebeurt op afstand (bv. digitaal). Wachtrijen en kampeertoestanden kunnen niet. Respecteer altijd de chronologie van de inschrijvingen.
 • Opendeurdagen kunnen niet fysiek doorgaan.
 • Lees meer over inschrijvingen
Secretariaat/onthaal
Voorzie plexiglas aan de balie. Beperk het bezoek van leerlingen en personeel. Maak hierover afspraken.
Lessen lichamelijke opvoeding
Adviezen voor onderhoud

Maak een hygiëneplan op. Neem arbeidsmiddelen en materialen op in het hygiëneplan. Registreer deze acties. Dit hygiëneplan houdt ook rekening met de lokale risicoanalyse. De onderhoudsfrequentie van lokalen en materialen zal onder meer beïnvloed worden door de intensiteit van gebruik.

 • Specifieke aandacht voor alles wat kan worden aangeraakt met de handen, zoals klinken (laat deuren zoveel mogelijk openstaan), schakelaars, kranen, wc-spoelingen, wc-deksels, trapleuningen, sporttoestellen, speelgoed (niet uitwisselen tussen groepen), didactisch materiaal, toetsenborden, tablets, telefoons.
 • Desinfecteren is enkel nodig bij vermoeden van infecties, met bleekwater/ethanol (gebruik de correcte verhoudingen).
 • Vermijd het gebruik van stofzuigers.
 • Lees de aanbevelingen voor onderhoud van ICT-materiaal.
 • Regelmatig reinigen (water en zeep) van lokalen. 
 • Regelmatig reinigen (water en zeep) van meubilair/machines/toestellen.

 

Naar boven