Maatregelen 2020-2021: secundair onderwijs leren en werken

Algemene uitgangspunten 

 • De veiligheid van alle leerlingen en personeel is een absolute basisvoorwaarde. We voorzien maatregelen voor de fysieke veiligheid én voor het mentale welbevinden.
 • We ambiëren een zo veilig mogelijke schoolomgeving, waarbij we het risico op besmetting maximaal proberen in te dijken. De lokale risicoanalyse, voorgelegd in het bevoegd overlegcomité, is hierbij het vertrekpunt.   
 • Zieke kinderen en zieke personeelsleden blijven thuis. 
 • Bij een besmetting bespreekt het CLB de maatregelen die genomen moeten worden. Zij volgen de situatie op de voet op grond van de richtlijnen van Sciensano. In regio’s waar geen verhoogd risico is, wordt slechts overgegaan tot het testen en in quarantaine zetten van de hele klas indien er sprake is van een clusterbesmetting (2 of meer aan elkaar gelinkte gevallen). Stuur leerlingen of personeelsleden niet op eigen houtje naar de huisarts. Contacteer altijd eerst het CLB bij vragen of melding van een (vermoedelijke) besmetting op school. Meer info.
 • De huidige maatregelen zijn opgenomen in een overzichtstabel per onderwijsniveau. Extra verduidelijkingen vind je terug in onze FAQ’s

Huidige maatregelen

 
  Huidige maatregelen
Afstandsonderwijs en aanwezigheid op school

In het stelsel voor leren en werken en duaal leren kunnen leerlingen 100% contactonderwijs volgen op de school.

 • Vermijd binnen maximaal het vermengen van de klasgroepen. Om groepen beter te kunnen spreiden, kan beroep gedaan worden op leegstaande ruimtes in de buurt. (bv. Cafetaria’s van sportclubs, parochiezalen ….) 
 • Er gebeurt zoveel mogelijk in de buitenlucht: lunchpauzes, turnlessen, lessen ...
 • Buitenschoolse activiteiten zijn alleen toegelaten in de eigen klasgroep én in openlucht.
 • Werk waar mogelijk met extra STRAP-weken (Stappen en Trappen). Alle leerlingen komen te voet, met de fiets, of met ander eigen vervoer naar school. 
Derden op school

Essentiële derden zijn op school toegelaten indien er geen digitale alternatieven zijn en hun aanwezigheid op school noodzakelijk is voor het behalen van de leerplandoelstellingen en in functie van de begeleiding van de leerlingen. Die inschatting maken de onderwijsinstellingen zelf. Van zodra de zelftesten beschikbaar zijn, worden essentiële derden bij voorkeur ook getest.   

Neem maatregelen om niet-essentiële derden (bezoekers) te weren. Lees meer over essentiële derden.

Extra-murosactiviteiten (eendaagse uitstappen, meerdaagse uitstappen …)

Daguitstappen (binnen en buiten) zijn toegelaten op voorwaarde dat de uitstap en het eigen vervoer georganiseerd worden binnen de klasgroep en na een risicoanalyse van de preventieadviseur van de school. (dus geen openbaar vervoer) Ook de voorzorgsmaatregelen moeten strikt gevolgd worden. Lees meer.  

Meerdaagse binnenlandse schooluitstappen zijn toegestaan vanaf 1 juni.

Meerdaagse buitenlandse schooluitstappen zijn dit schooljaar niet meer toegestaan.

Groepsactiviteiten op school (vergaderingen, proclamaties, vieringen …)
Contacten tussen volwassenen worden maximaal beperkt. Activiteiten voor volwassenen worden maximaal contactloos (digitaal) georganiseerd. 
Vergaderingen, klassenraden, pedagogische studiedagen, vieringen etc. kunnen niet fysiek doorgaan. Alleen uitzonderlijk en in situaties die essentieel zijn voor het onderwijs, kan een bijeenkomst fysiek plaatsvinden mits de nodige veiligheidsmaatregelen gerespecteerd worden. Ook deze activiteiten worden zoveel mogelijk in de buitenlucht georganiseerd. 
Gebruik infrastructuur en klaslokalen
 • Vermijd binnen maximaal het vermengen van de klasgroepen.
 • Beperk de leerlingenstromen en verplaatsingen van leerlingen. 
 • Leerlingen krijgen maximaal een vaste plaats in een vaste klasruimte
 • In beginsel: leraren veranderen van klaslokaal, niet de leerlingen.
 • Voorzie zoveel als mogelijk ventilatie in de leraarskamer en in alle klaslokalen.
 • Verplaats de leraarskamer zoveel mogelijk naar buiten. Als dat niet mogelijk is, geef specifieke aandacht aan het nauwgezet toepassen van de veiligheidsmaatregelen in de leraarskamer: 1) draag een mondmasker, 2) hou afstand van elkaar tijdens eten of drinken en 3) ventileer de ruimte zoveel als mogelijk.
 • We herinneren eraan dat thuiswerken verplicht is voor die personeelsleden waarvoor dat mogelijk is.

Voor de praktijkvakken en lichamelijke opvoeding pas je voor het gebruik van de kleedkamers volgende regels toe:

 • Gebruik kleedkamers enkel als ze voldoende gereinigd kunnen worden na gebruik door een groep.
 • Leerlingen dragen hun mondmasker tijdens het omkleden en ontsmetten hun handen bij het binnenkomen van de kleedkamer. 
 • Voorzie zoveel als mogelijk voldoende ventilatie.
 • Gebruik de douches niet. 
Speelplaats
 • Zoveel als mogelijk afstand houden op de speelplaats.
 • Voorzie indien mogelijk alternerende speeltijden
 • Hou klasgroepen maximaal gescheiden zijn en voorzie voldoende toezicht.
 • Leerlingen mogen gebruik maken van speel-en sportinfrastructuur in openlucht, op voorwaarde dat ze voor en na het gebruik de handen wassen. De toestellen hoeven na gebruik niet gereinigd te worden.
 • Buiten kunnen de mondmaskers af, mits je voldoende afstand houdt.
Lunchpauze
 • Maaltijden worden zo veel als mogelijk per klasgroep genuttigd. Hou klasgroepen in de refter zo mogelijk gescheiden. Voorzie vaste plaatsen voor de leerlingen. 
 • De lunchpauze kan terug georganiseerd worden in de refter. Ventileer zoveel als mogelijk. 
 • Voorzie eventueel alternerende lunchpauzes. 
Handhygiëne
Extra handhygiëne. Voorzie alternatieve (tijdelijke) mogelijkheden voor handhygiëne. Denk hierbij aan tijdelijke huur van extra wasplaatsen of voorzie handgeldispensers. Lees meer over handhygiëneVoorzie beschermingsmiddelen voor je personeel.
Sanitair
 • Werk indien mogelijk met alternerende speeltijden.
 • Hou bij het bepalen van het maximaal toegelaten leerlingen in het sanitair rekening met het aantal beschikbare wasplaatsen en de afstand tussen de wastafels (risicoanalyse). Voorzie hiervoor toezicht.
 • Voorzie alternatieve (tijdelijke) mogelijkheden voor handhygiëne. Denk hierbij aan tijdelijke huur van extra wasplaatsen of voorzie handgeldispensers.
 • Gebruik uitsluitend papieren handdoekjes.
 • Verwijder stoffen handdoeken. Zet handendrogers buiten dienst.
 • Toiletten doorspoelen met deksel gesloten. Informeer de leerling, bv. door affiches op te hangen in het sanitair.
 • Droogstaande afvoeren (vloer, sanitair…) vermijden. Regelmatig (bv. 3-wekelijks, afhankelijk van de weersomstandigheden) doorspoelen.
Leerlingenstromen
Vermijd binnen maximaal het vermengen van de klasgroepen. Lees meer over hoe je leerlingenstromen beperkt. Tracht leerlingen steeds een vaste plaats te geven met het oog op contacttracing
Ouderstromen
 • Vermijd de aanwezigheid van ouders op school. Laat kinderen aan de poort afzetten en ophalen.
 • Organiseer de oudercontacten digitaal.
Verluchting en ventilatie
Maximaal verluchten en ventileren blijft één van de belangrijkste voorzorgsmaatregelen. Lees hoe je verlucht en ventileert.
Social distancing (1,5 m)
Mondmaskers
 • Zoveel mogelijk afstand houden bij alle contacten.
 • Personeel en leerlingen dragen verplicht een mondmasker binnen, ook als ze voldoende afstand houden.
 • Buiten kunnen de mondmaskers af, mits je voldoende afstand houdt.
 • Leerlingen en personeel kunnen het mondmasker tijdelijk niet dragen op grond van bijvoorbeeld medische aandoeningen. Zorg dan voor aangepaste veiligheidsmaatregelen op basis van een risico-analyse.  
 • Leerlingen en personeel kunnen het mondmasker tijdelijk niet dragen op grond van bijvoorbeeld medische aandoeningen en sportactiviteiten.
 • Lees meer: Wie moet een mondmasker dragen?
Schoolpoort – aankomst/vertrek
Voor- en naschoolse opvang
Aandacht voor samenscholing van leerlingen. Maak hierover lokaal afspraken.
Hou voor de opvang zoveel mogelijk rekening met de klasgroepen.
Gebruik van materiaal van de school
Extra hygiënemaatregelen.
Arbeidsdeelname binnen werkcomponent
Volgens de regels van toepassing op de onderneming.
Aanloopfase binnen werkcomponent
Activiteiten worden maximaal contactloos (digitaal) georganiseerd. Groepsbegeleidingen die essentieel zijn voor de opleiding/begeleiding kunnen mits behoud van de bestaande klasgroepen en met de nodige veiligheidsmaatregelen doorgaan.
NAFT, zorgboeren ...
 
Activiteiten worden maximaal contactloos (digitaal) georganiseerd. Enkel individuele begeleidingen die essentieel zijn voor de leerlingen, die niet digitaal bereikt kunnen worden, kunnen met de nodige geldende veiligheidsmaatregelen doorgaan.
Inschrijvingen
 • Inschrijven gebeurt op afstand (bv. digitaal). Wachtrijen en kampeertoestanden kunnen niet. Respecteer altijd de chronologie van de inschrijvingen.
 • Scholen kunnen uitzonderlijk ouders en (kandidaat-) leerlingen op school ontvangen voor bijvoorbeeld een rondleiding, onthaal- of oriënteringsgesprek. Dit kan enkel als er geen leerlingen op school zijn, op individuele afspraak, met max. 3 personen, volgens de veiligheidsmaatregelen en enkel voor wie verminderde toegang heeft tot digitale alternatieven.
 • Fysieke opendeurdagen kunnen niet.
 • Lees meer over inschrijvingen
Secretariaat/onthaal
Voorzie plexiglas aan de balie. Beperk het bezoek van leerlingen en personeel. Maak hierover afspraken.
Evacuatie
 • Tijdens noodsituaties (brand, evacuatie) vervalt de verplichting tot social distancing. 
 • Via risicoanalyse kan wel bekeken worden hoe de geldende evacuatieplannen geoptimaliseerd kunnen worden om afstandsmaatregelen toch zo goed mogelijk te kunnen toepassen (bv. door voorziene wachtplaatsen aan te passen).
 • Laat (niet-brandwerende) deuren zoveel als mogelijk openstaan. Doe de nodige aanpassingen in de evacuatieprocedure.
 • Voor evacuatieoefeningen kan vanaf fase oranje aan alternatieven (bv. tafeloefening, evacueren in kleinere groepen …) gedacht worden. 
Opdracht van personeelsleden in verschillende scholen

Beperk gespreide opdrachten in de mate van het mogelijke tot 2 onderwijsinstellingen. 

De schoolleiders van de betrokken scholen komen onderling tot een pragmatische, veilige en haalbare overeenkomst. Ze laten zich hierbij begeleiden door de preventie-adviseurs. Bespreek de toewijzing in het bevoegde onderhandelingscomité. Pas de veiligheidsmaatregelen strikt toe.

Onder uitzonderlijke voorwaarden is het mogelijk om in bepaalde ambten een personeelslid, dat in minimaal 3 scholen tewerkgesteld is, te vervangen in de school waar het tijdelijk niet meer komt omwille van de geldende veiligheidsmaatregelen. Het gaat om ambten waarbij voor de uitoefening van de opdracht fysiek contact nodig is en waarbij de afstand van anderhalve meter niet gegarandeerd kan worden.
Bekijk de ambten en lees meer in punt 3 van de omzendbrief uitbreiding van vervangingsmogelijkheden

Adviezen voor onderhoud
Maak een hygiëneplan op. Neem arbeidsmiddelen en materialen op in het hygiëneplan. Registreer deze acties. Besteed hierin bijzondere aandacht aan het onderhoud voor de heropstart. Dit hygiëneplan houdt ook rekening met de lokale risicoanalyse. De onderhoudsfrequentie van lokalen en materialen zal onder meer beïnvloed worden door de intensiteit van gebruik.
 • Specifieke aandacht voor alles wat kan worden aangeraakt met de handen, zoals klinken (laat deuren zoveel mogelijk openstaan), schakelaars, kranen, wc-spoelingen, wc-deksels, trapleuningen, sporttoestellen, speelgoed (niet uitwisselen tussen groepen), didactisch materiaal, toetsenborden, tablets, telefoons.
 • Desinfecteren is enkel nodig bij vermoeden van infecties, met bleekwater/ethanol (gebruik de correcte verhoudingen).
 • Vermijd het gebruik van stofzuigers.
 • Lees de aanbevelingen voor onderhoud van ICT-materiaal.
 • Regelmatig reinigen (water en zeep) van lokalen. 
 • Regelmatig reinigen (water en zeep) van meubilair/machines/toestellen.