Meer ondersteuning en duurzame loopbaan van leraren


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 24 april 2015


Minister vervroegt vaste benoemingen, past vervangingsvoorwaarden leerkrachten aan en versterkt ondersteuning M-decreet

Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering vandaag maatregelen over de loopbaan van leerkrachten en de vervangingen van leerkrachten goedgekeurd. De vaste benoeming van duizenden leerkrachten wordt vanaf dit jaar vervroegd en de vervangingsvoorwaarden worden aangepast. Tegelijk wordt de omkadering in het basisonderwijs versterkt in het kader van het M-decreet. Vlaams minister Hilde Crevits grijpt niet in op de omkadering en zorgt op korte termijn voor duurzame loopbanen.

Eerste stap naar een meer duurzame loopbaan

Vandaag is er een vrij grote uitstroom van jonge leerkrachten, die binnen een periode van 5 jaar het onderwijs verlaten : 12% in kleuteronderwijs, 14 % in het lager onderwijs, 22 % in het secundair onderwijs. In de steden liggen deze cijfers nog veel hoger (bv. Antwerpen van  35 % tot 50 %).

Op termijn heeft het onderwijs in Vlaanderen heel wat leerkrachten nodig. Het is van belang goede leerkrachten aan te trekken. Een vaste benoeming is een belangrijk instrument om leerkrachten te behouden voor het onderwijs. Ze maakt deel uit van een duurzame loopbaan.

40% van de personeelsleden in het onderwijs krijgt hun eerste vaste benoeming pas op de leeftijd van 25 tot 30 jaar. Dat betekent dat 60% van de personeelsleden tot na hun 30 jaar moeten wachten voor hun eerste vaste benoeming.

Met de voorliggende maatregelen in het programmadecreet wil Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits aan jonge leerkrachten voortaan sneller zekerheid bieden door de vaste benoeming niet te laten ingaan op 1 januari 2016, maar al op 1 juli 2015. Zo krijgen meer dan 3.400 voltijdse opdrachten op alle onderwijsniveaus (maar in personen gaat dit over een veelvoud hiervan) sneller zekerheid over hun job en hoeven zij niet in onzekerheid af te wachten of ze op 1 september opnieuw mogen starten.

Voor de personeelsleden die een benoeming zouden missen omdat zij pas vanaf 1 september 2015 aan de voorwaarden van een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur zouden voldoen, bestaat de mogelijkheid om nog op 1 oktober 2015 een benoeming te krijgen. Zo blijven alle rechten voor nog eens ca. 2.000 voltijdse equivalenten gerespecteerd.

De maatregel betekent ook een eenvoudigere procedure voor de scholen, omdat de situatie op het einde van het schooljaar veel stabieler is.

Efficiëntere en aangepaste vervangingsregels onderwijzend personeel

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits neemt in het kader van de efficiëntere en rationele inzet een aantal maatregelen zonder in te grijpen in de omkadering.

  • Onderwijzend personeel in alle onderwijsniveaus kan loopbaanonderbreking nemen om medische bijstand. Dat gebeurt nu vaak tot net voor een vakantieperiode en de onderbreking wordt dan hernomen na de vakantie. Dit wordt ontmoedigd.
  •  Personeelsleden die administratieve en ondersteunende functies uitoefenen, maar ook de leerkrachten die via bijzondere pedagogische taken of coördinatie-opdrachten belast zijn met andere opdrachten dan lesgeven, kunnen maar vervangen worden na een afwezigheid van 30 dagen. Voor vervangingen van het ondersteunend personeel geldt voortaan de voorwaarde dat de vervanger hetzelfde opleidingsniveau heeft. Deze maatregel geldt niet voor het basisonderwijs en de internaten.
  • Vandaag is het in het secundair onderwijs niet mogelijk om wie ziek wordt na 1 juni nog te vervangen. Deze regeling wordt doorgetrokken naar een periode van 14 kalenderdagen voor alle vakantieperiodes. Deze maatregel geldt niet voor het basisonderwijs en de internaten.

Alle maatregelen zijn grondig besproken met de sociale partners. Ze bieden snelle rechtszekerheid aan jongere leerkrachten en ze zorgen voor de afgesproken besparing van 28,4 miljoen euro.

Sterke ondersteuning M-decreet

Vlaams minister Crevits voert de ondersteuning van leerkrachtenteams in het kader van het M-decreet een jaar vroeger dan gepland in. Dat gebeurt omdat er nu al een verschuiving merkbaar is van leerlingen van het buitengewoon basisonderwijs naar het basisonderwijs. Dit betekent dat het gewoon basisonderwijs vanaf volgend schooljaar kan rekenen op de expertise van ongeveer 180 voltijdse personeelsleden uit het buitengewoon basisonderwijs. Dat betekent voor het schooljaar 2015-2016 een extra budget van 8 miljoen euro.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits : “Het is van belang om voor duurzame loopbanen te zorgen in het onderwijs. Vandaag zetten we een eerste stap. Vaste benoemingen worden versneld, waardoor duizenden leerkrachten sneller werkzekerheid hebben. In het kader van de invoering van het M-decreet voorzien we vroeger dan gepland in een sterke ondersteuning van het basisonderwijs. De vervangingsregels van het personeel worden bijgestuurd voor de vakantieperiodes om zo weinig mogelijk aan de schoolorganisatie te raken. Zo komen we ook de eerder gemaakte begrotingsafspraken na.” 

Naar boven#top