Monitor voor ICT-integratie in het Vlaams onderwijs (MICTIVO 2018)

Onderzoekers

 • Promotor-coördinator: Katie Goeman (KU Leuven)
 • Promotoren:
  • Jan Elen (KU Leuven)
  • Johan Van Braak (Universiteit Gent)

Start- en einddatum

 • Startdatum: 1 juni 2017
 • Einddatum: 31 augustus 2018

Omschrijving van het onderzoeksopzet 

Het hoofddoel van de studie is de afname van de aangepaste ICT-monitor bij een representatieve steekproef van Vlaamse scholen. Het betreft een kwantitatieve meting van ICT-indicatoren geclusterd in 4 componenten:

 • Infrastructuur en beleid
 • Percepties
 • Competenties
 • Integratie

MICTIVO 2018 is een online onderzoek bij directies, leraren en leerlingen in het lager- en secundair onderwijs en de basiseducatie.

Bij de afname wordt rekening gehouden met recente beleidsprioriteiten.

MICTIVO 2018 levert de overheid en scholen objectieve, beleidsrelevante data over het actuele belang en de integratie van ICT in het onderwijs.

De resultaten worden vergeleken met de resultaten van MICTIVO 2008 en 2012.

Omschrijving van de resultaten

Voortbouwend op de theoretische inzichten en empirische bevindingen van de eerdere afnames van de monitor in 2008 en 2012, werd het MICTIVO-instrument in 2017 verder ontwikkeld en gevalideerd.

Er gebeurde een derde grootschalige en representatieve meting in de basiseducatie en het gewoon en buitengewoon lager- en secundair onderwijs aan de hand van een websurvey.

De resultanten werden gerapporteerd op systeemniveau. Een vergelijkende analyse werd aangeleverd op basis van de resultaten van 2008, 2012 en 2018.

Eindrapport

 


Extra informatie

Verwante pagina's

Website