Naar een begeleidingsdecreet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Situering

De Vlaamse Regering wil het M-decreet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vervangen door een nieuw begeleidingsdecreet. Dat staat in het Vlaams regeerakkoord 2019-2024.

Het huidige model voor ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs blijft tot en met het schooljaar 2021-2022 van kracht. Ondertussen wordt een nieuw ondersteuningsmodel voorbereid dat ten vroegste vanaf 1 september 2022 in werking treedt.

In een nota aan de Vlaamse Regering verduidelijkt de minister de doelstellingen. Hij geeft ook een aantal principes mee, die tegelijk de krijtlijnen zijn voor het uittekenen van het nieuwe begeleidingsdecreet en het definitieve ondersteuningsmodel.

Naar boven

Blijven inzetten op inclusief onderwijs

De Vlaamse Regering blijft achter het principe van inclusie staan, maar wil daarbij stapsgewijs werken. De doelstellingen vult zij pragmatisch en realistisch in. Het is cruciaal om voldoende maatschappelijk draagvlak en pedagogisch houvast te creëren.

Met het begeleidingsdecreet wil de regering geen stappen terugzetten, maar verder werken aan het draagvlak met het oog op een meer geleidelijke realisatie van inclusief onderwijs.

Het doel van het nieuwe decreet is niet minder, maar meer maatschappelijke inclusie:

  • Zoveel mogelijk leerlingen door zo goed mogelijk onderwijs in het gewoon onderwijs houden en dus niet meer leerlingen naar het buitengewoon onderwijs verwijzen.
     
  • Minder leerlingen voor bijles doorverwijzen naar externe diensten.

De basiszorg gericht op het creëren van leerwinst op school wordt verder uitgewerkt.
De Vlaamse overheid zoekt daarvoor onder andere inspiratie bij buitenlandse modellen en voorbeelden, zoals ‘response to instruction’ (RTI).

In dat RTI-model wordt afgestemd op de zorgnood van de leerling en via steeds toenemende intensiteit van remediëring geprobeerd om zoveel mogelijk leerlingen te laten aansluiten bij de algemene leerdoelen. Dat wordt gerealiseerd door permanente screening, interventie en monitoring in de klas of in een taakklas. Er wordt nagegaan of de draagkracht van schoolteams niet wordt overschreden en of de betrokken leerlingen voldoende leerwinst boeken.

De evolutie naar inclusief onderwijs zal stapsgewijs en op een haalbaar tempo moeten verlopen. Het buitengewoon onderwijs behoudt ook een volwaardige plaats en wordt kwalitatief versterkt waar nodig.

Naar boven

Huidig ondersteuningsmodel tot en met schooljaar 2021-2022

Leerlingen die vandaag al recht hebben op ondersteuning, zullen die blijven krijgen. Ondersteuners blijven hun taak als ondersteuner opnemen.

De huidige werkwijze van het ondersteuningsmodel blijft ook in het schooljaar 2021-2022 van kracht. Op basis van een evaluatie wordt ondertussen een definitief model voor ondersteuning voorbereid.

Naar boven

Begeleidingsdecreet ten vroegste vanaf schooljaar 2022-2023

Momenteel wordt een nieuw begeleidingsdecreet voorbereid. Een definitief ondersteuningsmodel zal daar deel van uitmaken.

Netoverschrijdende samenwerking zal een belangrijk uitgangspunt zijn. De ondersteuning moet snel en efficiënt gebeuren, dicht bij de leerling en de leerkracht.

Een nieuw begeleidingsdecreet gaat ten vroegste van start in schooljaar 2022-2023. Er wordt voldoende tijd uitgetrokken voor voorbereiding en overleg. Zo wil de minister van Onderwijs vermijden dat een nieuw regelgevend kader overhaast wordt ingevoerd.

Naar boven