Nascholing op initiatief Vlaamse Regering 2018-2019 en 2019-2020: professionalisering ondersteuners

Professionalisering ondersteuners specifieke onderwijsbehoeften

De Vlaamse minister van Onderwijs legt voor 2 schooljaren 1 of meerdere thema’s vast voor de prioritaire nascholing om onderwijshervormingen te ondersteunen.

De focus voor de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020 ligt op de professionalisering van ondersteuners specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon basis- en secundair onderwijs en in de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs.

Waarom dat thema?

In september 2017 ging het ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften van start.

Dat betekent voor jou als ondersteuner dat je misschien een nieuwe rol moet opnemen, en dat je een eigen visie op inclusief onderwijs ontwikkelt of verder uitwerkt. Competenties over coaching en samenwerking met scholen en andere ondersteuners versterken je rol.

De verschuiving van leerlinggebonden naar meer leerkracht- en schoolteamgerichte ondersteuning is een intens proces dat de nodige tijd en ondersteuning vraagt. Het gaat immers over een andere visie en voor jou misschien over een nieuwe professionele identiteit.

In de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020 kan je je verder in team professionaliseren en je rol als ondersteuner versterken.

Naar boven

Meer over de doelgroep

De doelgroep van de prioritaire nascholingsprojecten zijn teams van ondersteuners die ondersteuning bieden:

 • In het kader van types 2, 4, 6 en 7 (auditieve beperking)
 • Binnen regionale ondersteuningsnetwerken in het kader van de types basisaanbod (1 en 8 in afbouw), 3, 7 (spraak- of taalstoornis) en 9

Verschillende teams van een ondersteuningsnetwerk/scholen van het buitengewoon onderwijs kunnen deelnemen aan 1 of meerdere projecten. De projecten zijn netoverschrijdend. Elk team neemt deel op basis van de interesse in het programma.

Volgende scenario’s van deelname zijn mogelijk:

 • 1 team van ondersteuningsnetwerk X neemt deel aan project A.
 • Meerdere teams van ondersteuningsnetwerk X nemen deel aan hetzelfde project A.
 • Meerdere teams van ondersteuningsnetwerk X nemen deel aan verschillende projecten: 1 team aan project A, een ander team aan project B, …
 • Scholen van het buitengewoon onderwijs: 1 of meerdere teams van een school (kleine type) nemen deel aan 1 project of aan verschillende projecten.

Als verschillende teams van eenzelfde netwerk/school willen deelnemen aan verschillende projecten, dan zorgen de projectorganisatoren en teams van hetzelfde netwerk/dezelfde school voor een maximale afstemming tussen de verschillende projecten.

Naar boven

Waarom deelnemen?

Jij, de andere leden van je team en bij uitbreiding het hele ondersteuningsnetwerk of het hele schoolteam, versterken jullie meesterschap in het ontwikkelen van sterke partnerschappen:

 • Tussen ondersteuners en scholen uit het gewoon onderwijs (leraren, ouders, leerlingen, schoolleiders)
 • Binnen de ondersteuningsteams
 • Tussen ondersteuners en andere partners zoals het CLB, pedagogische begeleidingsdiensten, …

Naar boven

Engagement voor twee schooljaren

Diepgaande en duurzame professionalisering vergt de nodige tijd en ondersteuning, gespreid over een langere periode.

Het deelnemende team engageert zich voor 2 schooljaren in hetzelfde professionaliseringstraject.

De concrete doelstellingen en methodieken kunnen per schooljaar variëren. De projectorganisator bespreekt die met je team.

Naar boven

Overzicht geselecteerde projecten

De Vlaamse Regering heeft 5 projecten geselecteerd om de doelstellingen te realiseren. Elk project heeft een eigen aanpak en invalshoek. Meer informatie vind je in de projectbeschrijving.

In de projectfiches vind je:

 • Een uitgebreide projectbeschrijving
 • De contactgegevens van de organisator
 • De manier waarop je team zich kandidaat stelt
 • Plaats en datum
Projectfiche Naam projectorganisatie(s)
pdf bestandOndersteuning in (het) k(w)a(d)raat (pdf, 2 p.) (350 kB) Arteveldehogeschool,  Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio Oost-Vlaanderen, Pedagogische Begeleiding Stedelijk Onderwijs Gent
pdf bestandSWITCH (pdf, 4 p.) (588 kB)

OVSG vzw, POV en UGent

pdf bestandTop Competent (pdf, 3 p.) (439 kB) GO!,  Innerlink, VUB
pdf bestand(Samen)lerende netwerken in het ondersteuningsmodel (pdf, 3 p.) (3.24 MB)

Katholiek Onderwijs Vlaanderen,  VCLB vzw

pdf bestandTOP-CO (pdf, 1 p.) (421 kB)

UC Leuven vzw,  KU Leuven,  VCLB vzw en Centrum Leerzorg Leuven

Naar boven

Hoe inschrijven?

 • Lees de aanwijzingen in de projectfiche over de samenstelling van een team (zie Meer over de doelgroep).
 • Maak afspraken in je ondersteuningsnetwerk of je school voor buitengewoon onderwijs en bespreek je wens om deel te nemen met de verantwoordelijke van je netwerk of school.
 • De verantwoordelijke (zoals de coördinator van het netwerk, de schooldirecteur) zorgt voor inschrijving: hij meldt rechtstreeks bij de gekozen projectorganisatie(s) het aantal  deelnemende teams per project. Je vindt de contactgegevens in de bijbehorende projectfiche.
 • Nemen er binnen je ondersteuningsnetwerk of je school voor buitengewoon onderwijs (kleine types) meerdere teams deel aan verschillende projecten? Meld dat dan aan de projectorganisatoren.
 • Wil je meer informatie? Neem dan contact op met de projectorganisatie.

 

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving