Nieuw financieringsdecreet volwassenenonderwijs goedgekeurd


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 8 februari 2018


Centra voor Volwassenenonderwijs krijgen vanaf 1 september 2019 meer middelen als ze meer cursisten Nederlands tweede taal tellen. Ook de Centra voor Basiseducatie zullen bij per extra cursist op meer middelen kunnen rekenen. Vanmiddag heeft de commissie onderwijs dit nieuwe financieringsdecreet goedgekeurd. Centra met veel kwetsbare cursisten zoals werkzoekenden en kortgeschoolden krijgen meer lesgevers, werkingsmiddelen en ondersteunend personeel. Zo worden cursisten meer gestimuleerd om een kwalificatie of diploma te halen. Met deze maatregelen wil Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits ongekwalificeerde uitstroom tegengaan, cursisten versterken op de arbeidsmarkt en centra aanmoedigen volledige opleidingen met voldoende kwaliteitsvolle trajectbegeleiding aan te bieden.

Het volwassenenonderwijs in Vlaanderen kent een groot succes. De 13 Centra voor Basiseducatie (CBE’s) tellen bijna 45.000 cursisten en de 89 Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) zo’n 260.000 cursisten. CBE’s en CVO’s bieden een breed gamma van opleidingen aan. Het gaat bijvoorbeeld om een opleiding om een diploma secundair onderwijs te behalen, Nederlands Tweede Taal en opleidingen in het kader van levenslang en levensbreed leren. Dat brengt grote uitdagingen met zich mee. Zo stijgt het aantal cursisten dat via het volwassenenonderwijs een diploma secundair onderwijs wil halen, is er meer vraag naar Nederlands Tweede Taal en zijn er nog heel wat volwassenen in Vlaanderen die onvoldoende basisvaardigheden hebben voor taal, rekenen of gebruik van computers.

Meer cursisten voor Nederlands tweede taal (NT2) = Meer middelen voor de centra

De laatste jaren nam het aantal cursisten dat het Nederlands wil leren toe. In 2011 ging het over net geen 100.000 inschrijvingen, vorig jaar over bijna 130.000. Vaak gaat het over nieuwkomers die Nederlands willen leren als onderdeel van een inburgeringstraject. Het is maatschappelijk belangrijk dat zij zo snel mogelijk aan een opleiding NT2 kunnen beginnen. Dit geeft hun meer kansen op de arbeidsmarkt en integratie in de samenleving. Met het nieuwe financieringsdecreet worden de middelen NT2 voor het volwassenenonderwijs open-end gemaakt. Meer cursisten betekent meer middelen.

Maatschappelijke waardering voor centra voor basiseducatie krijgt financiële weerklank

Centra voor Basiseducatie leveren in Vlaanderen schitterend werk. Ze helpen cursisten om hun kennis van taal, rekenen en computer op te frissen en te vergroten. Dat is belangrijk want voor wie moeite heeft met taal, cijfers, computer en multimedia is een diploma halen, een job vinden, je kinderen helpen met hun huiswerk en op je eigen benen staan een hele opgave. Partners zoals VDAB, OCMW’s en armoedeorganisaties doen voor hun cliënten graag een beroep op het aanbod van de centra. Omdat de middelen voor basiseducatie sinds 2007 in beperkte mate toenemen, konden de centra vaak niet op vragen van derden ingaan. Daarom zullen vanaf 1 september 2019 de middelen het aantal cursisten volgen. Het grote maatschappelijke belang verantwoordt een financiering die de centra voor basiseducatie toelaat in te gaan op vragen naar meer geletterdheidsaanbod.

Meer aandacht voor kwetsbare cursisten, kwalificaties en de eigenheid van elk centrum

Met de hervorming van het volwassenenonderwijs geven we maximale kansen aan elke cursist, met een focus op kwetsbare doelgroepen. Vandaag wordt elke cursist ongeveer evenveel gefinancierd, ongeacht de maatschappelijke, economische of sociale status en of hij/zij al dan niet een kwalificatie of diploma behaalt. Kwetsbare cursisten hebben een lagere kans op slagen. Daarom zullen centra met een groter aantal werkzoekenden of laaggeschoolde cursisten in het nieuwe systeem meer middelen krijgen. Daarnaast worden opleidingen waar een grote nood aan is op de arbeidsmarkt zoals personenzorg, vrachtwagenchauffeur of elektromecanicien en opleidingen om het diploma secundair onderwijs te behalen beter gefinancierd.

Centra voor Volwassenenonderwijs leveren grote inspanningen om ervoor te zorgen dat elke cursist de eindmeet haalt. In de huidige financiering krijgen ze geen beloning voor deze begeleiding.  Vanaf 1 september 2019 zullen centra middelen krijgen als de cursisten een module succesvol afronden. Als ze een volledige opleiding afronden, krijgen centra zelfs een kwalificatiebonus. Zo wordt levenslang leren gestimuleerd, ongekwalificeerde uitstroom tegengegaan en cursisten versterkt op weg naar een vervolgopleiding op de arbeidsmarkt of in hun levensloopbaan.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Onze Centra voor Basiseducatie en Volwassenenonderwijs hebben een belangrijke maatschappelijke rol. Samen bereiken ze meer dan 300.000 cursisten. Vanaf 1 september 2019 krijgen centra met meer kortgeschoolde, anderstalige of werkzoekende cursisten  meer middelen. Bovendien gaat er meer aandacht voor de eigenheid van elk centrum zodat levenslang leren in de toekomst laagdrempelig en nabij blijft. Met deze hervorming voeren we een sterk sociaal beleid dat aan elke volwassene kansen geeft om levenslang te leren, met extra aandacht voor de meest kwetsbare doelgroepen.”