Beleidsrelevant onderzoek

Beleidsrelevant onderzoek bundelt alle vormen van onderzoek die voortkomen uit kennisvragen met een hoge relevantie voor het beleid. Het omvat verschillende categorieën:

Beleidsvoorbereidend onderzoek

Het Departement Onderwijs en Vorming besteedt op ad-hocbasis onderzoeks- en ontwikkelopdrachten uit. Het gaat dan om studieopdrachten ter ondersteuning van de beleidsvoorbereiding, zoals in het kader van de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs (dko), leerlingenvervoer, organisatievormen van schoolbesturen of indicatoren voor transfer van professionalisering.

Alle types hogeronderwijsinstellingen en consultancybedrijven kunnen deze opdrachten uitvoeren.

Raadpleeg de individuele lopende onderzoeken

Naar boven

OBPWO-onderzoek: van 1994 - 2014

Het onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (OBPWO) is bedoeld voor de voorbereiding, de uitvoering, de evaluatie en de bijsturing van het onderwijsbeleid en de onderwijspraktijk. Universitaire instellingen voerden het OBPWO-onderzoek uit.

Bekijk ook:

Naar boven

SONO-onderzoek: van 2016 - 2020

Het Steunpunt voor Onderwijsonderzoek doet sinds 2016 onderzoek naar thema's die de Vlaamse overheid als prioritair en relevant beschouwt voor de beleidsvoorbereiding en -evaluatie en voor kennisoverdracht. SONO loopt nog tot eind 2020.

Het Steunpunt voor Onderwijsonderzoek (SONO) bestaat uit een consortium van Vlaamse onderzoekers onder leiding van Geert Devos (UGent).

Bekijk ook:

Naar boven

Beleidsevaluatief onderzoek

Beleidsevaluatief onderzoek draagt bij tot beter beleid. Het ondersteunt de ontwikkeling en verbetering van beleid. Het gaat na of en hoe beleid werkt, voor wie en in welke omstandigheden.

Het Departement Onderwijs en Vorming kent een lange traditie van beleidsevaluatie op vraag van de minister, van het Vlaams Parlement, van stakeholders of op eigen initiatief.

Zowel intern als extern

Grote, complexe evaluaties gebeuren extern. Ze worden uitbesteed, opgevolgd en gefinancierd binnen het onderzoeksprogramma van het departement (OBPWO, steunpunten, ruimte voor beleidsrelevant onderzoek).

Beperkte evaluaties kunnen ook intern uitgevoerd worden, door het departement of door de onderwijsinspectie. Doorlichtingen en ander onderzoek door de inspectie kan je raadplegen op de website van de inspectie.

Raadpleeg de individuele beleidsevaluaties

Naar boven

Studieopdrachten en juridisch onderzoek

De juridische onderbouwing van het onderwijsbeleid gebeurt in hoofdzaak op basis van expertise binnen het beleidsdomein Onderwijs en Vorming zelf. Naast die interne kennis geven de adviezen van de Raad van State bij regelgeving aan welke de juridische contouren zijn waarbinnen het beleid kan gemaakt worden.

Voor rechtstakken waarover er onvoldoende interne expertise is, doet het beleidsdomein een beroep op externe juridische kennis. Soms gebeurt dat ook voor vragen waarover intern wel voldoende expertise bestaat, maar waar een grondig academisch onderzoek gewenst is.

Naar boven

Onderzoek door de vorige steunpunten beleidsrelevant onderzoek

De steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek gingen van start in 2001. Voor het thema onderwijs werd toen het steunpunt Loopbanen doorheen Onderwijs naar Arbeidsmarkt (LOA) opgericht. In 2007 ging het tweedegeneratiesteunpunt voor onderwijs van start, het steunpunt Studie- en Schoolloopbanen (SSL). Het derdegeneratiesteunpunt liep van 2012 tot midden 2016.

Focus van het onderzoek

Van meet af aan lag de klemtoon op de combinatie van dataverzameling en wetenschappelijk beleidsrelevant onderzoek.

Binnen het steunpunt werden 3 grootschalige longitudinale databanken opgebouwd:

  • LOSO brengt de loopbanen in het secundair onderwijs in kaart.

  • SiBO doet hetzelfde voor de loopbanen in het basisonderwijs.

  • Sonar brengt de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt in beeld. 

Momenteel volgt met LiSO (Loopbanen in het Secundair Onderwijs) een nieuwe longitudinale dataverzameling van de loopbanen in het secundair onderwijs.

Rapporten

De steunpunten LOA en SSL publiceerden een aantal rapporten over diverse thema’s.
Download de rapporten op de website van de steunpunten.

Naar boven