Omkaderingsmechanisme voor ondersteuning type 2, 4, 6 en 7


Deze regeling geldt tot 1 september 2021. Ondertussen wordt een nieuw decreet en ondersteuningsmodel voorbereid:
Naar een begeleidingsdecreet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften


Voor wie?

Voor scholen gewoon onderwijs met leerlingen met:

 • Een verstandelijke beperking (type 2)
 • Een motorische beperking (type 4)
 • Een visuele beperking (type 6)
 • Een auditieve beperking of spraak- of taalontwikkelingsstoornis (type 7)

Naar boven

Wat is er nieuw vanaf september 2019?

Scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs kunnen samen extra onderwijskundige en paramedische ondersteuning zoals kinesitherapie, logopedie of ergotherapie organiseren.

Waar komen de middelen vandaan?

 • Leerlingen met een verslag type 2, 4, 6 of 7 in het gewoon onderwijs genereren evenveel omkaderingseenheden en werkingsmiddelen als leerlingen met eenzelfde verslag in het buitengewoon onderwijs.
 • Leerlingen met een gemotiveerd verslag type 2, 4, 6 of 7 genereren per type een bepaald aantal omkaderingseenheden en werkingsmiddelen.

Lees meer over het verschil tussen een verslag en een gemotiveerde verslag.
 

Wat zijn omkaderingseenheden?
 

 • Lestijden of lesuren voor onderwijskundige ondersteuning
 • Uren voor paramedische ondersteuning
 • Begeleidingseenheden die naar lestijden, lesuren en uren kunnen omgezet worden

pdf bestandOverzicht van omkaderingseenheden en werkingsmiddelen per leerling (pdf, 2 p.) (42 kB)
 

Wat met verslagen van voor de start van het M-decreet?

Leerlingen met een inschrijvingsverslag van voor de start van het M-decreet worden beschouwd als: 

 • Leerlingen met een verslag type 2 als het om een inschrijvingsverslag type 2 gaat
 • Leerlingen met een gemotiveerd verslag als het om een inschrijvingsverslag type 4, 6 of 7 gaat
   

Samenwerking met scholen buitengewoon onderwijs

Een school of meerdere scholen voor buitengewoon onderwijs bieden de ondersteuning in de school gewoon onderwijs. De school buitengewoon onderwijs ontvangt de middelen voor ondersteuning.

De school voor gewoon onderwijs brengt, samen met het CLB en de ouders, de ondersteuningsnoden en -vragen van de leerlingen, leerkrachten en het team, in kaart. De school voor gewoon onderwijs en de ondersteunende school voor buitengewoon onderwijs kijken dan samen hoe ze op die vragen en noden gaan inspelen.

Elke leerling met een gemotiveerd verslag of verslag type 2, 4, 6 of 7 telt voor een aantal omkaderingseenheden. De school kan, in overleg met de ouders, het CLB en de scholen voor buitengewoon onderwijs, de middelen flexibel inzetten volgens de noden van de leerlingen, leerkrachten en het schoolteam.

Wil de ondersteunende school voor buitengewoon onderwijs de middelen aanwenden voor ondersteuning in een andere school, kan dit enkel in overleg met de betrokken scholen gewoon onderwijs en in samenspraak met de betrokken ouders. Dit kan nodig zijn als een leerling bijvoorbeeld van school verandert.

Alle scholen voor gewoon onderwijs geven de leerlingen met een gemotiveerd verslag of verslag type 2, 4, 6 en 7 die ondersteuning nodig hebben door op 1 oktober en 1 februari via Discimus. Discimus ontwikkelt daarvoor een bijkomende toepassing. Je kan die gebruiken zodra je softwareleverancier die aanpassing doorvoerde in je schooladministratiepakket.

De ondersteunende scholen voor buitengewoon onderwijs ontvangen de omkaderingseenheden en werkingsmiddelen voor de leerlingen die geteld worden op 1 oktober en 1 februari.

 • Steeg het aantal leerlingen met ondersteuningsnoden type 2, 4, 6 of 7 na 1 oktober? Dan krijgt de ondersteunende school buitengewoon onderwijs vanaf 1 februari bijkomende middelen voor ondersteuning.
 • Kwamen er geen leerlingen met ondersteuningsnoden bij sinds 1 oktober? Dan blijft het aantal middelen voor ondersteuning hetzelfde.
   

Regie: scholen voor gewoon onderwijs

Scholen voor gewoon onderwijs nemen voortaan de regierol op. Dat betekent dat de school:

 • Nagaat welke leerlingen in aanmerking komen voor ondersteuning, hoeveel omkaderingseenheden de leerlingen met een gemotiveerd verslag en verslag type 2, 4, 6 of 7 genereren en welke ondersteuningsnoden er zijn in de school
 • In gesprek gaat met de ouders om de ondersteuningsnoden en -vragen van de leerlingen, leerkrachten en het team in kaart te brengen
 • Kiest met welke school of scholen buitengewoon onderwijs ze voor de leerlingen willen samenwerken voor ondersteuning, in samenspraak met de ouders. Die keuze is vrij, kan netoverschrijdend zijn en is onafhankelijk van het ondersteuningsnetwerk van de school. 
  • Als de school kiest voor een school buitengewoon onderwijs van het eigen ondersteuningsnetwerk, is het belangrijk dat de school buitengewoon onderwijs en/of het ondersteuningsnetwerk transparant zijn in de wijze waarop en door wie de ondersteuning zal geboden worden.
  • De principes van het nieuwe mechanisme blijven steeds gelden: De inzet van ondersteuning gebeurt op basis van de ondersteuningsvragen van de school gewoon onderwijs en het pakket aan middelen dat de school gewoon onderwijs met haar leerlingen genereert. Flexibele inzet over scholen heen kan enkel na overleg met de betrokken scholen gewoon onderwijs en de betrokken ouders.
 • In gesprek gaat met de school of scholen buitengewoon onderwijs om te kijken hoe ze de ondersteuning gaan invullen op basis van het pakket omkaderingseenheden dat de leerlingen genereren, de ondersteuningsvragen die er zijn en de expertise die de school wenst
 • De middelen flexibel kan inzetten binnen de school in functie van de ondersteuningsnoden van de leerlingen, leerkrachten en het schoolteam, maar steeds met als doel om de leerlingen met een gemotiveerd verslag en verslag type 2, 4, 6 of 7 goed te begeleiden

Naar boven

Wat moet je doen?

Scholen gewoon onderwijs

 • Ga na hoeveel leerlingen met gemotiveerde verslagen of verslagen (of inschrijvingsverslagen) type 2, 4, 6, of 7 er aanwezig zijn in je school.
 • Kies, per leerling, samen met de ouders, de ondersteunende school buitengewoon onderwijs.
 • Maak voor de leerlingen die al gekend zijn voor het einde van het schooljaar afspraken met de school of scholen buitengewoon onderwijs die ondersteunen. Zo kan iedereen zich tijdig voorbereiden om vanaf 1 september ondersteuning te bieden.
 • Geef begin volgend schooljaar en uiterlijk op 1 oktober via Discimus aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI), per leerling, door met welke school buitengewoon onderwijs je samenwerkt voor de ondersteuning. Dit gebeurt dan ook meteen voor de leerlingen die na juni nog ingeschreven werden. Leerlingen die na 1 oktober een gemotiveerd verslag of verslag krijgen of zich dan pas inschrijven, worden op 1 februari geteld.
   

Scholen buitengewoon onderwijs

 • Ga in overleg met de school gewoon onderwijs om samen tegemoet te komen aan de ondersteuningsnoden en -vragen van de leerlingen, leerkrachten en het team.
 • Bereid je voor op basis van de ondersteuningsnoden en -vragen, zodat je vanaf 1 september ondersteuning kan bieden aan de school gewoon onderwijs.

Naar boven

Hulp nodig?

Als school voor gewoon onderwijs kan je ondersteuning vragen aan het CLB. Zij helpen je onder andere met het kiezen van een ondersteunende school buitengewoon onderwijs en het bepalen van de ondersteuningsnoden, in overleg met de ouders.

Met vragen over het nieuw omkaderingsmechanisme kan je terecht bij de helpdesk:

Naar boven