Onderwijs in tijden van corona: schooljaar 2020-2021

De coronacrisis heeft scholen heel erg uitgedaagd, maar ook 2020-2021 wordt een bijzonder schooljaar. Daarom krijgen directies en leraren een aantal handvatten om hun onderwijs te helpen vormgeven. Je kan ze invullen en gebruiken naargelang je pedagogisch project.

Onderwijsorganisatie

 • Houd als je je schooljaar plant best rekening met (terug)schakelingen van de pandemieniveaus (niveaus geel, oranje en rood) doorheen het schooljaar.
 • Ga bij je voorbereiding voor alle zekerheid uit van een niveau oranje of rood: naar een minder streng pandemieniveau schakelen, is eenvoudiger dan naar een strenger niveau. Zeker als je lessenroosters opmaakt en bij leraren die in meerdere scholen lesgeven, denk je daar best aan. Vertrek hierbij van het overzicht van de pandemiescenario’s. Afwijkingen van de gewone lessenroosters worden onderhandeld in het bevoegde onderhandelingscomité.
 • Bespreek in de schoolraad de impact van de verschillende pandemieniveaus op de schoolorganisatie.
 • De ouder- en leerlingenraad kan een waardevol klankbord zijn om de vinger aan de pols te houden. Ook informeel vang je waardevolle signalen op.

Naar boven

Onderwijsdoelen

 • Afspraken over welke belangrijke onderwijsdoelen je in het begin van het schooljaar zal behandelen, maak je best op schoolniveau. Die keuze maak je vanuit de context van je school, de leraren en hun klas(sen). Zo kan je op die doelen focussen, zonder daarbij een brede, harmonieuze vorming uit het oog te verliezen.
 • Ook later in het schooljaar - en zeker bij een opschaling van de pandemieniveaus – maak je keuzes over welke onderwijsdoelen essentieel zijn.

Naar boven

Afstandsonderwijs

 • Hoe je school het onderwijs op school en thuis vormgeeft, kan je vooraf voor ieder pandemiescenario bekijken. Communiceer hierover tijdig naar ouders en leerlingen.
 • Ook in het basisonderwijs werk je daar best al een beleid voor uit. Ook al blijven basisscholen in principe open tot in niveau rood, toch is het mogelijk dat leerlingen of klasgroepen in quarantaine moeten. Bereid je voor, nog vóór die situatie zich voordoet.
 • Maak ideaal ook op schoolniveau afspraken over een evenwichtig pakket aan afstandsonderwijs voor elke leerling.
 • Meer informatie: afstandsleren

Naar boven

Evaluaties

 • Je kan als schoolteam voor de verschillende pandemieniveaus alvast nagaan hoe je school voor de verschillende vakken/leergebieden zal evalueren.
 • Probeer tijdig en duidelijk te communiceren met leerlingen/cursisten en ouders over de evaluaties. 

Naar boven

Beginsituatie in kaart brengen

Het is zinvol om bij het begin van een schooljaar de didactische beginsituatie van de leerlingen/cursisten na te gaan. Zeker dit schooljaar: zowel op niveau van individuele leerlingen/cursisten als van klasgroepen. Een goede analyse van de beginsituatie maakt effectieve onderwijsleerprocessen en differentiatie mogelijk.

Naar boven

Krachten bundelen

Leraren en directies staan er niet alleen voor. Wissel daarom volop ideeën uit, leer van elkaar en ondersteun elkaar.

Dit kan je doen:

Pedagogische reserve

Ook dit schooljaar wil het beleidsdomein Onderwijs en Vorming je zo goed mogelijk ondersteunen en zet daarom opnieuw een pedagogische reserve op, waar je als school beroep op kan doen.

De pedagogische reserve bestaat uit initiatieven en organisaties die leerlingen (digitaal) kunnen ondersteunen (bv. met bijles, huiswerkbegeleiding, taalondersteuning).

 • Je vindt een overzicht van de initiatieven en organisaties in de tabel ondersteuning voor leerlingen in het basis- en secundair onderwijs.
 • Vooraleer je een organisatie contacteert, concretiseer je de beleidsvraag: welke soort begeleiding zoek je voor welke kinderen en hoeveel begeleidingsuren heb je nodig? ...
 • Elke organisatie of initiatief bekijkt binnen haar werking - met het aantal beschikbare medewerkers en vrijwilligers - hoe ze de begeleidingsnood kan invullen. Het is steeds samen zoeken naar een match tussen nood en aanbod. Als een organisatie of initiatief drukbezet is, staat er 'volzet' naast de naam.

Naar boven

Herfst- en winterscholen

Scholen, scholengroepen of scholengemeenschappen kunnen nog tot 30 september een projectaanvraag indienen voor bijscholings- of  remediëringstrajecten in het secundair onderwijs tussen 19 oktober 2020 en 19 februari 2021.

Naar boven