Onderwijsdoelen en leerplannen in het secundair onderwijs

Wat zijn onderwijsdoelen?

De overheid legt onderwijsdoelen vast, de minimumdoelen van ons onderwijs. Die minimumdoelen omvatten een minimum aan kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes die de leerlingen moeten bereiken. In het gewoon secundair onderwijs verschillen die doelen volgens de graad en - vanaf de 2de graad - ook volgens onderwijsvorm (aso, bso, kso en tso). In het buitengewoon secundair onderwijs verschillen de minimumdoelen volgens opleidingsvorm.

Een school bepaalt zelf wat ze bovenop deze minimumdoelen aan bod wil laten komen in de lessen. Ook de onderwijsmethode kiest de school zelf. 

Voor het buitengewoon onderwijs en het onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers van het voltijds gewoon secundair onderwijs zijn er geen eindtermen, maar ontwikkelingsdoelen: minimumdoelen die een school bij de leerlingen moet nastreven, maar niet noodzakelijk bereiken.

Naar boven

Nieuwe onderwijsdoelen

Sinds september 2019 worden nieuwe onderwijsdoelen ingevoerd in het secundair onderwijs. Dat verloopt gelijktijdig met de invoering van de modernisering van het secundair onderwijs.

In het schooljaar 2019-2020 gingen scholen in het 1ste leerjaar van de 1ste graad aan de slag met de nieuwe onderwijsdoelen, sinds schooljaar 2020-2021 zijn ze ook van toepassing in het 2de leerjaar van de 1ste graad.

Het Vlaams Parlement keurde op 10 februari 2021 de nieuwe onderwijsdoelen voor de 2de en 3de graad secundair onderwijs goed. De nieuwe onderwijsdoelen voor de 2de graad gaan in vanaf september 2021 en worden – net zoals in de 1ste graad - leerjaar per leerjaar ingevoerd.

Voor de nieuwe onderwijsdoelen geldt:

  • Alle eindtermen zijn te bereiken.  In de eerste graad is er een set eindtermen per stroom (A- en B-stroom). 
  • De eindtermen basisgeletterdheid moeten door elke individuele leerling bereikt worden op het einde van de 1ste graad, zowel in de A-stroom als in de B-stroom. 
  • Eindtermen die een attitude aangeven, zijn door de school bij de leerlingen na te streven. De school moet kunnen aantonen dat ze inspanningen levert om de leerlingen die eindtermen te laten bereiken.
  • Voor Nederlands zijn in de 1ste graad uitbreidingsdoelen bepaald. Dat zijn extra doelen met een groter abstractieniveau of met een hogere moeilijkheidsgraad die door een bepaalde leerlingenpopulatie kunnen worden bereikt.
  • De eindtermen zijn niet langer per vak opgesteld. Het verschil tussen vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen is niet meer van toepassing.

De school moet de onderwijsdoelen letterlijk opnemen in hun leerplannen.

In bepaalde gevallen kan een school het leerprogramma aanpassen aan het individuele profiel of noden van de leerling.

Voorbeelden:

  • Soms kan je kind vrijstelling krijgen van vakken. Als het een extra kwalificatie wil halen en bepaalde vakken al eerder gevolgd heeft, kan de directeur vrijstellingen toestaan.
  • Je school kan het lesprogramma ook aanpassen als je kind bijvoorbeeld om medische redenen het gewone programma niet kan volgen. Maar je kan die aanpassing niet afdwingen. De beslissing ligt bij de klassenraad. Aan de eigenheid van de studierichting mag de school alleszins niet raken.

Naar boven


Extra informatie

Websites

Leerplannen zoeken op websites van onderwijskoepels