Omstandigheidsverlof

Wat is het?

Bij uitzonderlijke gebeurtenissen zoals een huwelijk, overlijden of deelname aan een jury heb je als personeelslid van een hogeschool recht op omstandigheidsverlof.

Het omstandigheidsverlof is betaald. Uitzondering zijn de laatste 7 werkdagen van het omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling van je echtgenote of samenwonende partner als je tijdelijk personeelslid bent.

Recht of gunst?

Het omstandigheidsverlof is een recht. Je hogeschool kan je dit verlof niet weigeren.

Naar boven

Voorwaarden

Dit verlof geldt zowel voor benoemde als tijdelijke personeelsleden.

Naar boven

Begin, duur en einde

In deze tabel vind je per gebeurtenis het aantal dagen omstandigheidsverlof waarop je recht hebt.

Gebeurtenis

Aantal dagen omstandigheidsverlof

Je eigen huwelijk of afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning

2 werkdagen

Bevalling van je echtgenote of samenwonende partner

10 werkdagen

Je neemt deze dagen op binnen een periode van 4 maanden vanaf de bevalling. Minimum 7 dagen neem je aaneensluitend op.

Overlijden van je echtgenoot, samenwonende partner of van een bloed- of aanverwant in de 1ste graad

4 werkdagen

Huwelijk of afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning van je kind of van het kind van je samenwonende partner

2 werkdagen

Overlijden van een bloed- of aanverwant die onder je dak woont,  ongeacht de graad van verwantschap

 

2 werkdagen

Overlijden van een bloed- of aanverwant in de 2de graad die niet onder hetzelfde dak woont

1 werkdag

Deelname aan een jury, oproeping als getuige of persoonlijke verschijning voor een rechtbank

De nodige tijd

Uitoefening van het ambt van voorzitter of bijzitter in een hoofdstembureau, enig stembureau of bureau voor stemopneming bij de parlements-, de provincieraads- en de gemeenteraadsverkiezingen, met inbegrip van het Europees Parlement

De nodige tijd

In sommige gevallen hangt het aantal dagen omstandigheidsverlof af van de graad van verwantschap. Bekijk de graden van verwantschap in dit schema:

Schema-verwantschap-1200x869.jpg

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent in dienstactiviteit.  

Salaris

Je ontvangt tijdens het verlof je salaris.

Als je tijdelijk personeelslid bent en je neemt omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling van je echtgenote of samenwonende partner, ontvang je gedurende 3 van de 10 werkdagen je salaris. Tijdens de resterende 7 werkdagen ontvang je geen salaris, maar wel een uitkering van je ziekenfonds. Indien die uitkering lager ligt dan je nettosalaris tijdens die 7 werkdagen bedragen zou hebben, vult je hogeschool het bedrag aan.

Anciënniteit

Het omstandigheidsverlof telt mee voor je geldelijke, sociale en dienstanciënniteit.

Naar boven

Hoe aanvragen?

Je vraagt omstandigheidsverlof aan bij je hogeschool.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je hogeschool.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving