Ambten: welke jobs uitoefenen

Indeling

Een ambt is een functie in het onderwijs die de Vlaamse overheid financiert of subsidieert.

De ambten zijn ingedeeld in verschillende personeelscategorieën.

Een aantal voorbeelden van ambten per personeelscategorie:

 • Bestuurs- en onderwijzend personeel: directeur, technisch adviseur, kleuteronderwijzer, onderwijzer, leraar, leraar algemene en sociale vorming, lector
 • Beleids- en ondersteunend personeel (basisonderwijs): zorgcoördinator, ICT-coördinator, administratief medewerker
 • Ondersteunend personeel (secundair onderwijs): opvoeder, administratief medewerker
 • Opvoedend hulppersoneel: studiemeester-opvoeder internaat, beheerder
 • Paramedisch personeel: kinderverzorger, verpleger, logopedist
 • Ondersteunend personeel (CLB, deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs): administratief medewerker
 • Sociaal personeel: maatschappelijk werker
 • Medisch personeel: arts
 • Orthopedagogisch personeel: orthopedagoog
 • Psychologisch personeel: psycholoog
 • Technisch personeel (CLB): arts, psychopedagogisch consulent, paramedisch werker

Naar boven

Wervingsambt, selectieambt, bevorderingsambt

Sommige personeelscategorieën worden verder ingedeeld in:

 • Wervingsambten: bv. onderwijzer, leraar
 • Selectieambten: bv. technisch adviseur, adjunct-directeur
 • Bevorderingsambten: directeur, beheerder

Ambten zoeken

Niet alle personeelscategorieën komen in elk onderwijsniveau of soort instelling voor.

Kies een onderwijsniveau of -sector in dit overzicht van ambten in het onderwijs.

Naar boven

Leraar, onderwijzer, kleuteronderwijzer, leermeester

Het ambt van leraar bestaat alleen in het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs. Een leraar geeft les over 1 of meerdere vakken, specialiteiten, opleidingen of modules.

In het basisonderwijs zijn er geen vakleerkrachten. Een onderwijzer of kleuteronderwijzer geeft les over alle leergebieden.
2 uitzonderingen: voor godsdienst/niet-confessionele zedenleer en lichamelijke opvoeding kan het schoolbestuur kiezen voor aparte ambten van leermeester godsdienst/niet-confessionele zedenleer en leermeester lichamelijke opvoeding.

Voor welk ambt of vak kan ik solliciteren?

Op de website Bekwaamheidsbewijzen vind je voor welk ambt of vak je met je diploma kan solliciteren.
 


Extra informatie

Websites