Verlof om een ambt uit te oefenen in een ministerieel kabinet

Wat is het?

Je neemt verlof op een aanstelling in het onderwijs om een ambt uit te oefenen in een kabinet van de federale regering of van een gemeenschaps- of gewestregering.

Recht of gunst?

Dit verlof is een recht.  Je schoolbestuur ondertekent de aanvraag ter kennisname.

Voorwaarden

 • Je bent vastbenoemd of tot de proeftijd toegelaten.
 • Je neemt de detachering voor je volledige opdracht.
  Uitzondering: bij de Vlaamse Regering kan het ook voor een deel van je onderwijsopdracht.

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent in dienstactiviteit.

Salaris

Het ministerie van Onderwijs betaalt je salaris.

Je kabinet betaalt de totale loonkosten aan het ministerie terug, inclusief vakantiegeld, eindejaarstoelage, administratieve kosten …
Lees er meer over: wat het kabinet moet weten.

Anciënniteit

Het verlof telt mee voor je geldelijke, sociale en dienstanciënniteit.

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van dit verlof op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst.

Naar boven

Begin - duur - einde

 • Begin: zodra jij en de bevoegde minister of staatssecretaris akkoord gaan.
 • Duur: volgens overeenkomst. Je detacheringsbesluit kan met of zonder einddatum.
 • Einde:
  • Volgens overeenkomst
  • Bij vervanging van de minister of staatssecretaris, of bij wijziging van zijn bevoegdheid
  • Bij akkoord

Bij het einde van dit verlof heb je eventueel recht op 3 tot 15 dagen ‘verlof voor einde kabinetsopdracht’.
Meer informatie in de omzendbrief verlof om een ambt uit te oefenen in een ministerieel kabinet.

Hoe aanvragen?

 Gebruik het formulier:
Aanvraag verlof wegens opdracht bij een ministerieel kabinet (docx, 2 p.) (898 kB)

Je kabinet vult ook in een bijlage (rekenblad) een overzicht in van de personeelsleden die er gedetacheerd zijn:

Bijlage organisatie: personeelsleden met (bijzondere) opdracht, vakbondsopdracht, opdracht ministerieel kabinet of politieke partij (xlsx, 2 bladen)(17,6 kB)

Naar boven

Wat het kabinet moet weten

 • Welke kosten betaalt het kabinet aan het ministerie van Onderwijs?
 • Wanneer ontvangt je kabinet de factuur voor terugbetaling van het salaris?
 • Hoe kan je kabinet de loonkost ramen?

Vind de antwoorden: wat het kabinet moet weten.

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of de cel Detacheringen.

Naar boven


Extra informatie

Regelgeving

Formulieren

Contact
Daisy Conard
Cel Detacheringen
Vanessa Ghysels
Coördinator