Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers organiseren in het basisonderwijs

Wat is het?

Op de pagina’s voor ouders kan je lezen:

Naar boven

Organisatie van het onthaalonderwijs

Anderstalige nieuwkomers inschrijven

Een school moet een anderstalige nieuwkomer net als elk ander kind inschrijven:

 • Als het kind aan de toelatingsvoorwaarden voldoet en
 • Als de capaciteit van de school nog niet bereikt is

Naast die basisregel voor de inschrijving zijn er nog 2 specifieke maatregelen voor anderstalige nieuwkomers:

1. Capaciteit voor anderstalige nieuwkomers

Vóór de start van de inschrijvingen bepaal je de capaciteit van je school.

Je kan ook een specifieke capaciteit voor anderstalige nieuwkomers bepalen.

Zodra de capaciteit voor anderstalige nieuwkomers in je school bereikt is, kan je dan een anderstalige nieuwkomer weigeren, ook als je nog onder de capaciteit zit voor het niveau (geboortejaar, leerjaar …). Zo kan je een overschrijding van de draagkracht van je school vermijden.

Meer informatie in de omzendbrief inschrijvingsrecht basisonderwijs:

2. Anderstalige nieuwkomers als overcapaciteitsgroep

Anderstalige nieuwkomers behoren tot de overcapaciteitsgroepen. Dat betekent dat je een anderstalige nieuwkomer nog kan inschrijven, ook als je school volzet is.

De reden voor deze maatregel is dat anderstalige nieuwkomers vaak pas in de loop van een schooljaar en na de inschrijvingsperiode arriveren. Een anderstalige nieuwkomer moet net als een ander kind aan de leerplicht voldoen.

Als school beslis je autonoom, en geval per geval, of je een leerling uit een overcapaciteitsgroep inschrijft of niet. Het is een gunst, geen recht.

Meer informatie: omzendbrief inschrijvingsrecht basisonderwijs: overcapaciteitsgroepen.

Naar boven

Aanvullende lestijden

Voorwaarden

Om aanvullende lestijden voor anderstalige nieuwkomers te kunnen krijgen, moet je school aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Voldoende anderstalige nieuwkomers hebben (zie Telling)
 • Een individueel werkplan voor elke anderstalige nieuwkomer opstellen en opvolgen
 • Je leerkrachten aan nascholing voor onthaalonderwijs laten deelnemen

Meer informatie: omzendbrief onthaalonderwijs: aanvullende lestijden - voorwaarden.

Telling

Je kiest om de anderstalige nieuwkomers te tellen per school of per scholengemeenschap. Je kan je keuze tijdens het schooljaar niet meer wijzigen.

Je kan recht hebben op aanvullende lestijden voor anderstalige nieuwkomers en voor gewezen anderstalige nieuwkomers.

 • Anderstalige nieuwkomers (AN)
  Je school heeft recht op aanvullende lestijden vanaf de volgende aantallen anderstalige nieuwkomers:
  • 4  in een autonome kleuterschool of lagere school met 1 vestigingsplaats
  • 6 in een basisschool
  • 12 in de scholengemeenschap van je school

Bij een stijging of daling van het aantal anderstalige nieuwkomers tijdens het schooljaar kan je de lestijden herberekenen.

 • Gewezen anderstalige nieuwkomers (GAN)
  Gewezen anderstalige nieuwkomers zijn leerlingen in het basisonderwijs die in het voorafgaande schooljaar anderstalige nieuwkomers waren én onthaalonderwijs genoten (met lestijden voor anderstalige nieuwkomers of voor gewezen anderstalige nieuwkomers).

Per gewezen anderstalige nieuwkomer die de school op 1 oktober telt, heeft je school recht op 1 aanvullende lestijd voor het hele schooljaar.

Meer informatie: omzendbrief onthaalonderwijs: aanvullende lestijden - normen.

Aanwending van de lestijden

De aanvullende lestijden wend je aan voor onthaalonderwijs aan de anderstalige nieuwkomers.

Je kan dat afzonderlijk binnen je school organiseren, of je kan lestijden overdragen aan een andere school om samen onthaalonderwijs of een taalbad te organiseren.

Je kan als school ook kiezen hoe je de lestijden aanwendt. Bijvoorbeeld:

 • Door de anderstalige nieuwkomers voor een deel van de tijd apart les te geven in een onthaalklas
 • Door klasinterne ondersteuning

Naar boven

Werkingsmiddelen

Naast de aanvullende lestijden ontvangt je school een toelage van 12,5 euro per anderstalige nieuwkomer per volledige maand, voor de periode waarin je het onthaalonderwijs organiseert.

Meer informatie: omzendbrief onthaalonderwijs: toelage voor anderstalige nieuwkomers.

Naar boven

Personeel aanstellen

Als schoolbestuur beslis je of je de aanvullende lestijden voor onthaalonderwijs organiseert in het ambt van kleuteronderwijzer of van onderwijzer.

Na die keuze van het ambt pas je de gewone voorrangsregels toe om personeel aan te stellen. Je kan ook personeel benoemen in de aanvullende lestijden.

Meer informatie: omzendbrief onthaalonderwijs: ambten.

Zie ook de aanstelling van kleuteronderwijzers en kinderverzorgers in het kader van de tijdelijke maatregelen kleuteronderwijs.

Naar boven

Tijdelijke maatregelen kleuteronderwijs

Wegens het stijgend aantal anderstalige kleuters in 2015 besliste de overheid om tijdelijk extra middelen aan kleuterscholen toe te kennen:

Tijdens het schooljaar 2015 - 2016

Tijdens het schooljaar 2015 - 2016 zijn al extra middelen toegekend. Je school kan die nog aanwenden in het schooljaar 2016 - 2017:

 • Extra toelage 2015 - 2016
  De toelage dient voor de initiatie in en de versterking van het Nederlands in het kleuteronderwijs. Je kan er ook extra kleuteronderwijzers mee aanstellen.
  Meer informatie en berekeningsvoorbeelden: omzendbrief onthaalonderwijs: extra toelage 2015 - 2016.
   
 • Hertelling lestijden voor 2016 - 2017
  Wie op basis van de extra telling op 1 juni 2016 bijkomende lestijden ontving op 1 september 2016, kan daar tijdens het schooljaar 2016 – 2017 kleuteronderwijzers mee aanstellen en - onder bepaalde voorwaarden - ook kinderverzorgers.
  Meer informatie en berekeningsvoorbeelden: omzendbrief onthaalonderwijs: hertelling lestijden voor 2016 - 2017.


Schooljaar 2016 - 2017: extra toelage

Ook voor het schooljaar 2016 - 2017 heeft je school recht op een financiële ondersteuning van 950 euro:

 • Voor elke anderstalige nieuwkomer jonger dan 5 jaar die de school telt op 14 november 2016
 • Voor elke anderstalige kleuter buiten de vorige groep die de school op 14 november 2016 méér telt dan op de vorige teldag voor de berekening van de werkingsmiddelen (1 februari 2016 of 3 oktober 2016). Het gaat over de kleuters met de indicator ‘thuistaal niet Nederlands’, dus ook over de anderstalige kleuters die geen nieuwkomer zijn.

De toelage dient voor de initiatie in en de versterking van het Nederlands in het kleuteronderwijs. Je kan er ook extra kleuteronderwijzers mee aanstellen. Je moet de toelage aanwenden in het schooljaar 2016 - 2017.

Meer informatie en berekeningsvoorbeelden: omzendbrief onthaalonderwijs: extra toelage 2016 - 2017.

Naar boven

Wat moet ik doen?

Anderstalige nieuwkomers in het lager onderwijs en kleuters van 5 jaar of ouder

Bij de inschrijving

Laat de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent, een schriftelijke verklaring op eer anderstalige nieuwkomer (docx, 1 p.) (885 kB) invullen, die onder meer de verblijfsduur en de thuistaal of moedertaal bevraagt.

Die verklaring of het attest van het asielcentrum blijven in je school ter beschikking van de verificateur.

Registratie in DISCIMUS

Registreer leerlingen ook als ‘anderstalige nieuwkomer’ in je schooladministratiepakket en wissel de gegevens uit via DISCIMUS.

Meer informatie: omzendbrief controle leerlingen gewoon basisonderwijs: verificatie onthaalonderwijs

Aanvullende lestijden aanvragen

Doe een aanvraag aanvullende lestijden anderstalige nieuwkomers – per school geteld (xlsx, 1 blad) (925 kB) of een aanvraag aanvullende lestijden anderstaligen nieuwkomers – per scholengemeenschap geteld (xlsx, 1 blad) (961 kB).

Melden aan je werkstation

Meld aanstellingen in aanvullende lestijden anderstalige nieuwkomers via Edison aan je werkstation.

Stuur een RL-1 met de vakcode 436. Gebruik die vakcode altijd in combinatie met de ambten van onderwijzer (ambtcode 33), kleuteronderwijzer (ambtcode 32) , directeur met lesopdracht (ambtcode 13) of adjunct-directeur met lesopdracht (ambtcode 70).

Voorbeelden vind je in de omzendbrief onthaalonderwijs: mededeling aan werkstation.

Naar boven

Tijdelijke maatregelen kleuteronderwijs

Bij de inschrijving

Laat de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent, een schriftelijke een schriftelijke verklaring op eer nieuwkomer jonger dan 5 (docx, 1 p.) (893 kB) invullen, die onder meer de verblijfsduur en de thuistaal of moedertaal bevraagt. Die verklaringen blijven in je school ter beschikking van de verificateur.

Registratie in DISCIMUS

Registreer de nieuwkomers jonger dan 5 als ‘anderstalige nieuwkomer’ in je schooladministratiepakket en wissel de gegevens uit via DISCIMUS. Ook het leerlingenkenmerk ‘thuistaal niet de onderwijstaal’ wissel je uit via DISCIMUS. De deadline voor de uitwisseling van telling van 14 november 2016, was 2 december 2016.

Op basis daarvan berekent het Agentschap voor Onderwijsdiensten of je school in aanmerking komt voor de extra toelage in het schooljaar 2016 - 2017.

Meer informatie: omzendbrief onthaalonderwijs: extra toelage 2016 - 2017: registratie in DISCIMUS.


Melden aan je werkstation

Meld aanstellingen in het kader van de tijdelijke maatregelen kleuteronderwijs via Edison aan het werkstation.

Naar boven