Ontslag of einde van je aanstelling

Je aanstelling eindigt van rechtswege

Een aanstelling eindigt van rechtswege en zonder opzegtermijn als:

 • De titularis van de betrekking of zijn vervanger terugkeert
 • De aanstelling of benoeming van de titularis of zijn vervanger, die je vervangt, eindigt
 • Je benoemd wordt in die betrekking
 • Je aanstellingstermijn beëindigd is
 • Je onder een erkende blijvende arbeidsongeschiktheid valt
 • Je ontslagen wordt wegens dringende redenen
 • Je niet meer aan de toelatingsvoorwaarden voldoet
 • Je met pensioen gaat
 • Je overlijdt

Als je aanstellingstermijn als lid van het onderwijzend personeel beëindigd is en je al meer dan 6 opeenvolgende jaren in een vacante betrekking aangesteld bent, moet je hogeschool je op tijd laten weten dat je lopende aanstelling niet wordt hernieuwd. De hogeschool moet dan rekening houden met een opzegtermijn van 3 maanden per begonnen schijf van 5 jaar dienstanciënniteit in de betrokken hogeschool. De procedure zoals bij een ontslag om andere redenen is hier van toepassing.

Naar boven

De hogeschool maakt een einde aan je aanstelling

Beëindigt de hogeschool je aanstelling om andere redenen dan die die van rechtswege een einde maken aan je aanstelling? Dan moet zij wel rekening houden met een opzegtermijn.

De opzegtermijn is gelijk aan 3 maanden per begonnen schijf van 5 jaar dienstanciënniteit in de betrokken hogeschool. Ben je overgekomen van het hoger beroepsonderwijs of de specifieke lerarenopleiding van het volwassenenonderwijs, dan wordt er ook rekening gehouden met je dienstanciënniteit die je daar hebt opgebouwd. Als je aangesteld bent voor een periode van minder dan 12 maanden en als je de evaluatie ‘onvoldoende’ hebt gekregen, is de opzegtermijn 7 dagen.

Je opzegtermijn gaat in op de 1ste dag van de maand die volgt op de datum van kennisgeving van de opzegging. De kennisgeving van de opzegging vermeldt het begin en de duur van de opzegtermijn. De kennisgeving moet gebeuren:

 • Ofwel door afgifte van een geschrift waarop je moet tekenen voor ontvangst
 • Ofwel bij aangetekend schrijven dat uitwerking heeft de 3de werkdag na verzending
 • Ofwel bij deurwaardersexploot

Naar boven

De hogeschool maakt om dringende redenen een einde aan je aanstelling

De hogeschool kan je om dringende redenen ontslaan. Er is dan geen opzegtermijn. Een dringende reden is een ernstige tekortkoming die de voortzetting van je aanstelling onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt.

De hogeschool meldt met een aangetekende brief het ontslag en de dringende redenen die er aanleiding toe geven, binnen 3 werkdagen nadat de feiten bij hen bekend werden. Je kan via een bepaalde procedure binnen 3 werkdagen bezwaar aantekenen bij het college van beroep inzake tucht.

Naar boven

Je maakt zelf een einde aan je aanstelling

Je kan je aanstelling vrijwillig beëindigen.

Als tijdelijk personeelslid moet je een opzegtermijn van ten minste 30 dagen respecteren, tenzij je met je hogeschool een andere termijn overeengekomen bent.

Je opzegtermijn gaat in op de 1ste dag van de maand die volgt op de kennisgeving van je ontslag. Je vermeldt bij je ontslag het begin en de duur van je opzegtermijn. De kennisgeving moet gebeuren:

 • Ofwel door afgifte van een geschrift waarop de hogeschool moet tekenen voor ontvangst
 • Ofwel bij aangetekend schrijven dat uitwerking heeft de 3de werkdag na verzending
 • Ofwel bij deurwaardersexploot

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving