Oproep: Lezen op school in het kader van taalstimulerende activiteiten Nederlands voor schoolgaande kinderen en jongeren in samenwerking met de plaatselijke bibliotheken

Deze open oproep beoogt duurzame samenwerkingsverbanden voor leesbevordering op school. Via de creatie van kwaliteitsvolle leesomgevingen wil dit traject werken aan leesomkadering, vakdidactiek en het stimuleren van een schoolbreed leesbeleid als onderdeel van het taalbeleid op Nederlandstalige scholen in het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor leerplichtige kinderen en jongeren. Regio’s waar kinderen minder in contact komen met het Nederlands, zoals de grootsteden en de Vlaamse Rand, krijgen bijzondere aandacht.  

Het project loopt van 1 september 2020 tot 31 augustus 2022. 

De oproep heeft als finale doelgroep de leerlingen in alle basis- en secundaire scholen in zowel het gewoon als het buitengewoon onderwijs, op alle niveaus en in alle onderwijsvormen met inbegrip van (maar niet exclusief voor) leerlingen die het Nederlands onvoldoende beheersen. 

De projectindieners zijn organisaties met bewezen ervaring op het vlak van leesbeleid binnen het onderwijs- en het culturele veld. Zij creëren samenwerkingsverbanden met en tussen actoren die een rol vervullen in effectief leesbeleid op school, waarbij de openbare bibliotheken een preferentiële partner zijn. 

Je kan geen subsidie-aanvraag meer indienen voor deze oproep.