Schoolkosten, maximumfactuur en bijdrageregeling in het kleuter- en lager onderwijs

Wat is gratis?

Je kind inschrijven in het basisonderwijs is gratis, zowel in de kleuterschool als in de lagere school. De school mag geen inschrijvingsgeld vragen.

Ook de materialen en activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen, zijn gratis. De school kan daar geen bijdrage voor vragen.

Er bestaat een officiële lijst van kosteloze materialen.

Zwemlessen zijn gratis tijdens 1 schooljaar in het lager onderwijs (om de eindterm te bereiken).

Naar boven

Bijdrage van de ouders

Scholen gebruiken vaak meer materialen en bieden meer activiteiten aan dan strikt noodzakelijk voor de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen. Het gaat om zaken die het leren boeiender maken. Daarnaast kunnen scholen ook andere diensten aanbieden.

Voor die uitgaven kan de school een bijdrage vragen aan de ouders. Daarvoor bestaan regels. De regels verschillen volgens de aard van de uitgaven: de maximumfactuur en de bijdragelijst.

Naar boven

Scherpe maximumfactuur: voor materialen en activiteiten

Wat valt eronder?

  • Activiteiten tijdens de schooltijd die niet strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen: toneelbezoek, daguitstappen, sportactiviteiten, zwemlessen (behalve 1 schooljaar lang gratis zwemmen) ...
     

  • Materialen die niet strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen. De school beslist welk materiaal, je kan niet zelf naar een goedkoper alternatief zoeken:
    • Je moet het materiaal op school aankopen.
    • De school vraagt specifiek materiaal, zoals een bepaald tijdschrift of een bepaald type  map.

Hoe hoog?

Voor dat soort kosten kan de school een maximumbedrag per schooljaar aan jou doorrekenen. Dat maximumbedrag is de ‘scherpe maximumfactuur’.  Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Geïndexeerde bedragen van de scherpe maximumfactuur - schooljaar 2020-2021 en schooljaar 2021-2022

Niveau Geïndexeerd bedrag scherpe maximumfactuur
Kleuters 45 euro
Lager onderwijs 90 euro

Naar boven

Minder scherpe maximumfactuur: voor meerdaagse uitstappen

Wat valt eronder?

Heel wat scholen organiseren meerdaagse uitstappen zoals zee-, bos- of plattelandsklassen die gedeeltelijk binnen en buiten de schooluren vallen. Je bent niet verplicht om je kind te laten deelnemen. Maar als je kind meegaat, kan de school er een bijdrage voor vragen. Er is een maximumbedrag: de ‘minder scherpe maximumfactuur’.

Meerdaagse uitstappen die volledig buiten de schooluren plaatsvinden, zoals een reis in de vakantie, vallen niet onder de maximumfactuur.

Hoe hoog?

In het kleuteronderwijs is er geen minder scherpe maximumfactuur. De school mag aan ouders van kleuters geen bijdrage vragen voor meerdaagse uitstappen. Dat betekent niet dat scholen niet met hun kleuters op meerdaagse uitstap mogen gaan. In de praktijk doen heel weinig scholen dat.

Voor een kind uit de lagere school is een basisbedrag voor de volledige duur van het lager onderwijs vastgelegd. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en kan dus in principe elk jaar stijgen.

Geïndexeerd bedrag van de minder scherpe maximumfactuur: 

Aan het einde van het lager onderwijs bedraagt de minder scherpe maximumfactuur:

  • In het schooljaar 2020-2021: 445 euro
  • In het schooljaar 2021-2022: 450 euro

Naar boven

Bijdrageregeling voor andere diensten

Waarover gaat het?

Scholen kunnen nog andere diensten en producten aanbieden zoals buitenschoolse kinderopvang, middagtoezicht, maaltijden, drankjes, schoolbus, sportaanbod of lessen Frans na schooltijd ... Dat zijn zaken waarvan je naar eigen keuze al dan niet gebruik maakt.

Geen maximum, wel afspraken

Bijdragen voor dit soort uitgaven vallen buiten het systeem van de maximumfactuur.

Er is dus geen maximumbedrag, maar ook voor dit type ouderbijdragen is de school aan afspraken gebonden: ze moet een bijdrageregeling uitwerken en een bijdragelijst opmaken.

De bijdragelijst vermeldt de verschillende categorieën van kosten die de school aan de ouders kan doorrekenen. Per categorie vermeldt ze ook het maximaal te verwachten bedrag, voor zover een raming mogelijk is. Bij grote wijzigingen past de school de bijdragelijst aan.

Het principe is dat de kostprijs in verhouding moet staan tot wat de school aanbiedt. Zo mag de school drankjes aanbieden tegen een redelijke prijs (met een kleine winstmarge). In de bijdrageregeling vind je ook de afwijkingen die de school kan toekennen, zoals een regeling voor minder begoede ouders.

Minstens 3 betaalmomenten

De school vermeldt ook op welke manier ze de bijdragen bij de ouders opvraagt: een betaling om de 3 maanden, een maandelijkse factuur ...  De school kan zelf beslissen hoe ze dat doet, maar ze kan niet vragen om het totale bedrag in 1 keer te betalen. Ze moet minstens 3 betaalmomenten (gespreid over het schooljaar) voorzien.

Naar boven

Via de schoolraad en in het schoolreglement

De school moet de bijdrageregeling en de bijdragelijst bespreken in de schoolraad. Ouders zijn in de schoolraad vertegenwoordigd.

De school maakt de bijdrageregeling bekend aan de ouders via het schoolreglement. Dat kan als onderdeel van, of als bijlage bij het schoolreglement.

Bij de inschrijving moet je als ouder het schoolreglement ondertekenen. Op basis van de bijdrageregeling in het schoolreglement moet je een inschatting kunnen maken van de te verwachten kosten. Zo kom je in de loop van het schooljaar niet voor verrassingen te staan.

Naar boven

Een vraag of een klacht?

Wil je een bepaald probleem aankaarten, bespreek dat dan met de directeur of met de oudervertegenwoordiger in de schoolraad.

Betaalmoeilijkheden?

Vraag de school om een individueel betalingsplan, als dat een hulp voor je kan zijn.

Veel scholen werken met een spaarsysteem om de kosten te spreiden. Soms heeft de school een solidariteitsfonds. Dan springt de school in als ouders niet alles betaald krijgen.

Om ouders financieel te helpen, is er ook de schooltoeslag.

In een aantal gemeenten en steden kan je een kansenpas aanvragen.  Met die pas kan je kind goedkoper deelnemen aan bepaalde schoolactiviteiten. Vraag meer informatie aan je school of de sociale dienst van je stad of gemeente.

Klachten

Als je aangerekende schoolkosten te hoog of onterecht vindt, dan kan je daar een vraag over stellen of een klacht neerleggen bij de Commissie voor Zorgvuldig Bestuur.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen Basisonderwijs
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
België