Overgaan of zittenblijven in het lager onderwijs

In het lager onderwijs beslist de school of een leerling mag overgaan, of moet zittenblijven. De school kan wel afstand  doen van dat beslissingsrecht, en de keuze aan de ouders laten.

Een school die beslist dat een leerling moet overzitten, moet die beslissing schriftelijk motiveren en mondeling toelichten aan de ouders. Ook moet zij aandachtspunten voor het volgende schooljaar formuleren, zodat je kind gerichter begeleid kan worden.

Een kind kan niet langer dan 8 jaar in het gewoon lager onderwijs blijven. Ouders kunnen niet verplicht worden om hun kind een 8ste jaar lager onderwijs te laten volgen. Omgekeerd kunnen de ouders alleen beslissen om hun kind een 8ste jaar lager onderwijs te laten volgen na een gunstig advies van de klassenraad en een advies van het CLB.

In het buitengewoon lager onderwijs kan je kind maximaal 9 jaar doorbrengen.

 


Extra informatie

Verwante pagina’s

Getuigschrift basisonderwijs