Toetsen en examens

In het basisonderwijs

De school bepaalt zelf hoe ze de vorderingen van de leerlingen meet en hoe ze daarover aan de ouders rapporteert. Afspraken over rapporten en evaluatie van leerlingen staan in het schoolreglement.

Een school mag het rapport van een leerling niet inhouden om redenen die niks met evaluatie te maken hebben, zoals niet-betaalde schoolrekeningen.

Wil de school dat je kind een jaar overdoet, dan is dat omdat ze ervan overtuigd is dat dat voor je kind de beste oplossing is. De school moet dat wel overleggen met het CLB. Ook moet de school een toelichting geven en de aandachtspunten voor het volgend jaar meegeven.

Je hebt het recht om de evaluatiegegevens van je kind in te kijken, maar alleen die van jouw kind. Je krijgt geen informatie over toetsen van andere leerlingen en je kan dus niet vergelijken.

Naar boven

In het secundair onderwijs

Elke school bepaalt zelf:

  • Hoe ze de prestaties van je kind beoordeelt, bijvoorbeeld via toetsen en examens
  • Op basis van welke criteria je kind kan slagen, bijvoorbeeld een puntensysteem

Elke school moet regelmatig en tijdig communiceren over haar evaluatiebeleid, bijvoorbeeld:

  • Hoe en wanneer ze de leerlingen zal evalueren
  • De studievorderingen van leerlingen
  • De remediëring die eventueel nodig is

Scholen en centra voor deeltijds onderwijs mogen het rapport van een leerling niet inhouden om redenen die niks met evaluatie te maken hebben, zoals niet-betaalde schoolrekeningen.

De overheid legt weinig regels op voor de beoordeling op het einde van het schooljaar. Er zijn wel een paar basisregels:

  • Op basis van concrete gegevens uit het dossier van een leerling oordeelt de klassenraad op het einde van het schooljaar of een leerling de doelstellingen van het leerplan voldoende bereikte. Is dat gelukt, dan kan hij overgaan naar een volgend leerjaar met een A- of B-attest.
     
  • Als een leerling de vooropgestelde doelen in onvoldoende mate bereikte, is hij niet geslaagd (C-attest) en moet hij het jaar overdoen.

Krijgt je kind een oriënteringsattest B of C, dan moet de school dat schriftelijk motiveren.  Als je niet akkoord gaat met het oriënteringsattest of er vragen bij hebt,  heb je recht op een overleg en kan je vervolgens een beroepsprocedure starten.

Je hebt (samen met je kind) het recht om examens in te kijken, maar alleen die van jouw kind. Je krijgt geen informatie over de examens van andere leerlingen en je kan dus niet vergelijken.

Herexamens of vakantietaken

Je kan geen herexamen eisen. De klassenraad kan oordelen dat herexamens of vakantietaken in het belang zijn van je kind.

De algemene regel is dat de klassenraad eind juni beslist of je kind wel of niet geslaagd is.

Organiseert de school bijkomende proeven (herexamens of vakantietaken)? Dan beslist de directie wanneer ze die proeven houdt en wanneer je de vakantietaken moet indienen. Dat is ten laatste op 1 september van het volgende schooljaar. De directie onderzoekt ook hoe ze je kind daarbij kan ondersteunen.

Check het schoolreglement voor meer info over toetsen en examens op de school van je kind.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Niet akkoord met B- of C-attest