Ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften


De Vlaamse Regering zal het M-decreet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vervangen door het decreet leersteun. Het decreet leersteun en het leersteunmodel gaan vanaf 1 september 2022 gefaseerd van start. Het huidige ondersteuningsmodel blijft tot en met schooljaar 2021-2022 van kracht. Meer info.


In het gewoon onderwijs, in samenwerking met het buitengewoon onderwijs

Vanaf het schooljaar 2017-2018 gaat een nieuw ondersteuningsmodel voor de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften van start in scholen (en centra) van het gewoon basis- en secundair onderwijs.

Elke school bouwt een gepast zorgbeleid uit voor al haar leerlingen.

Je school doorloopt 3 fases om samen met jou en het CLB zo goed mogelijk voor de leerlingen te zorgen: basiszorg, verhoogde zorg en uitbreiding van zorg (meer informatie: M-decreet in grote lijnen: zorgcontinuüm).

Als de basiszorg en de verhoogde zorg niet volstaan en er uitbreiding van zorg nodig is of een leerling een individueel aangepast curriculum volgt, kan een school voor gewoon onderwijs extra ondersteuning aantrekken voor de begeleiding van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften. Dat kan door samenwerking met het buitengewoon onderwijs.

Naar boven

Gewoon of aangepast leerprogramma

Er zijn 2 mogelijkheden: je kind volgt het gewone leerprogramma, of een individueel aangepast leerprogramma.

Je kind volgt het gewone leerprogramma

Je kind moet dan voldoen aan de toelatings- en overgangsvoorwaarden van het gewoon onderwijs. Het beschikt over een gemotiveerd verslag met omschrijving van de specifieke behoeften en de nodige begeleiding.

Je kind volgt een individueel aangepast leerprogramma

In dat geval zijn de specifieke onderwijsbehoeften van je kind en de afspraken over de nodige begeleiding opgenomen in een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs. Met dat verslag kan je kind in het gewoon onderwijs een individueel aangepast leerprogramma volgen.

Sommige leerlingen beschikken nog over een inschrijvingsverslag dat gebruikt werd vóór het M-decreet van kracht werd. Voor die leerlingen wordt het inschrijvingsverslag pas gewijzigd in een gemotiveerd verslag of verslag als het onderwijsniveau of –type, of de opleidingsvorm wijzigt.

Naar boven

Ondersteuning is flexibel en op maat

Het nieuwe ondersteuningsmodel vervangt de vroegere begeleiding geïntegreerd onderwijs (GON) en inclusief onderwijs (ION).

Je kind krijgt niet meer standaard een vast aantal uren begeleiding per week gedurende een bepaalde periode, zoals in GON en ION.

De school voor gewoon onderwijs bepaalt samen met jou, met het CLB en met een school voor buitengewoon onderwijs de ondersteuning op maat, op basis van de noden.

De ondersteuning moet altijd voelbaar zijn in de klas, maar kan verschillende vormen aannemen:

 • Voor je kind zelf
 • Voor de leerkracht(en)
 • Voor het schoolteam

Ondersteuning kan meer flexibel worden ingezet, ook in de loop van een schooljaar.

Naar boven

Ondersteuning is gegarandeerd

De school voor gewoon onderwijs bepaalt in samenwerking met jou als ouder en met het CLB welke ondersteuningsnoden er zijn, en formuleert op basis daarvan haar ondersteuningsvragen.

Dat kan voor elke leerling met een gemotiveerd verslag of een (inschrijvings)verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs.

De school kan in het begin, maar ook in de loop van het schooljaar ondersteuningsvragen stellen.

Elke ondersteuningsvraag moet worden beantwoord.

Meer weten over het ondersteuningsmodel?

Wil je meer weten over

 • De algemene principes van het ondersteuningsmodel?
 • De verschillende organisatie van de ondersteuning voor 2 groepen van leerlingen?
 • Hoe ondersteuning wordt aangevraagd en wie welke rol heeft?

Vind de informatie voor schooldirecties en -administraties: Ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke behoeften.

Naar boven

Waar kan ik terecht met vragen?

 • Heeft je kind een een gemotiveerd verslag of (inschrijvings)verslag voor type 2 (verstandelijke beperking), type 4 (motorische beperking), type 6 (visuele beperking) of type 7 (auditieve beperking)?

  Dan kan je met vragen over de ondersteuning terecht bij de school van je kind, bij het begeleidende CLB of bij de begeleidende school voor buitengewoon onderwijs.
   
 • Heeft je kind een gemotiveerd verslag of (inschrijvings)verslag van type basisaanbod (dat de vroegere types 1 en 8 vervangt), type 3 (emotionele of gedragsstoornis), type 7 (spraak- of taalstoornis) of type 9 (autismespectrumstoornis)?

  Je school werkt in een regionaal ondersteuningsnetwerk samen met een of meerdere  scholen voor buitengewoon onderwijs. Je kan met vragen over de ondersteuning terecht bij je school of bij het begeleidende CLB. Jij kan ook nadien, samen met je gewone school en je CLB bij het ondersteuningsnetwerk terecht, zowel met algemene als met specifieke vragen over de ondersteuning in de school van je kind. In elk ondersteuningsnetwerk komt er een aanspreekpunt voor ouders.
   
 • Heeft je kind (nog) geen gemotiveerd verslag of verslag, maar heb je als ouder een vraag naar ondersteuning?

  Dan kan je terecht bij de school van je kind en bij je CLB. Samen met jou onderzoeken de school en het CLB of een handelingsgericht diagnostisch traject wenselijk is. Dat traject kan leiden tot een gemotiveerd verslag of een verslag.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Voor onderwijspersoneel

Voor directies en administraties

Website

Het gemotiveerd verslag dat een leerling toegang verleent tot ondersteuning is vanaf 1 september 2020 een kort handelingsgericht advies van het CLB in het leerlingendossier.

Redelijke aanpassingen en universeel ontwerp op school

Klaar%20voor%20redelijke%20aanpassingen%20afbeelding.png
De Arteveldehogeschool ontwierp een leidraad 'Klaar voor redelijke aanpassingen' en onderzocht de mogelijkheden van Universal Design for Learning. Vind de leidraad en meer informatie:

Arteveldehogeschool - Universeel ontwerp in de klas en op school