Redelijke aanpassingen

Sinds september 2015 (M-decreet) voert de overheid nieuwe maatregelen in om meer kinderen met een beperking een plaats in het gewoon onderwijs te bieden.

Wat zijn redelijke aanpassingen?

Een school voor gewoon onderwijs is in principe verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle leerlingen. Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften doet een school redelijke aanpassingen. Dat behoort tot haar zorgbeleid.

Voorbeelden van redelijke aanpassingen:

 • Compenseren: hulpmiddelen toelaten die het leren gemakkelijker maken, zoals een laptop met leessoftware of een spellingcorrector voor een leerling met dyslexie
 • Remediëren: individuele leerhulp aanbieden
 • Differentiëren: variatie aanbrengen in de leerstof en de aanpak, om beter te kunnen inspelen op de noden van individuele leerlingen
 • Dispenseren: een leerling vrijstellen van onderdelen van het leerprogramma en die vervangen door gelijkwaardige doelen en activiteiten

Als meer uitgebreide zorg nodig blijkt, bepaalt het CLB welke zorg, samen met de school en de ouders.

Naar boven

Gewoon of aangepast leerprogramma, met ondersteuning


Gemeenschappelijk leerprogramma

Voor een aantal leerlingen volstaan redelijke aanpassingen om hetzelfde leerprogramma te volgen als alle andere leerlingen.

Zij moeten voldoen aan de toelatings- en overgangsvoorwaarden van het gewoon onderwijs.

Volgt je kind het gewone leerprogramma, dan kan het ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs krijgen.
Meer informatie: Ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.


Individueel aangepast leerprogramma

Leerlingen voor wie de aanpassingen die de school moet doen om met de leerling de gewone leerdoelen te halen, onredelijk of onvoldoende zijn, hebben een individueel aangepast curriculum of leerprogramma nodig.

Er wordt dan een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs opgemaakt.

Er zijn 2 mogelijkheden:

 • Inschrijven in een school voor gewoon onderwijs
   
  • In dat geval moet de school met het CLB, de klassenraad en de ouders nagaan of een individueel aangepast curriculum mogelijk is. Vindt de school voor gewoon onderwijs de aanpassingen die daarvoor nodig zijn, niet redelijk, dan kan zij de inschrijving weigeren. Ze moet die beslissing motiveren.
    
  • Na de inschrijving in de school voor gewoon onderwijs kunnen je kind, de leerkrachten en het schoolteam ondersteuning krijgen uit het buitengewoon onderwijs. Meer informatie: Ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
    
  • Met een individueel aangepast curriculum maakt je kind jaarlijks studievoortgang op basis van een attest van verworven bekwaamheden. Het krijgt dus niet de gewone studiebekrachtiging zoals het getuigschrift basisonderwijs, het getuigschrift van de 1ste graad secundair onderwijs, of het diploma secundair onderwijs.
   Je kind kan toch de gewone studiebekrachtiging krijgen als de doelen van zijn aangepast curriculum gelijkwaardig zijn met de doelen van het gemeenschappelijk leerprogramma. De klassenraad kan die gelijkwaardigheid aanvragen.  De onderwijsinspectie oordeelt er dan over en op basis van die beoordeling kan de klassenraad het gewone studiebewijs toekennen.
 • Inschrijven in een school voor buitengewoon onderwijs. Je kind volgt dan een individueel aangepast curriculum in een aparte school waar gewerkt wordt op basis van een individueel handelingsplan.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's