Straffen en uitsluiten in de basisschool

Wat op school mag en niet mag, staat in het schoolreglement. Zowel de school als de leerling  en de ouders moeten dat reglement naleven.
Scholen bepalen in grote mate zelf de omgangsregels en sancties die ze in het schoolreglement opnemen, maar natuurlijk zijn er grenzen. En ze moeten de rechten van de mens en van het kind respecteren. Geweld mag niet: noch fysiek (slaan, schoppen ...), noch psychisch (vernederen, treiteren, angst aanjagen ...).

Een tijdelijke uitsluiting betekent dat je kind gedurende een bepaalde periode de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet mag volgen. De school kan je kind niet zomaar op straat zetten of naar huis sturen. Zij moet je kind opvangen tot de tijd van de schorsing voorbij is, tenzij zij motiveert waarom opvang niet mogelijk is.
Een tijdelijke uitsluiting duurt minimaal 1 en maximaal 15 opeenvolgende schooldagen.
Of je in beroep kan gaan tegen een tijdelijke uitsluiting, kan je nagaan in het schoolreglement (sinds 1 september 2016 is een beroepsprocedure niet langer verplicht).

Een definitieve uitsluiting betekent dat je kind definitief uit de school verwijderd wordt zodra het in een andere school is ingeschreven. De school moet je kind opvangen tot het in een andere school is ingeschreven:

  • Tenzij zij motiveert waarom opvang niet mogelijk is
  • Hoogstens 1 maand, vakanties tussen 1 september en 30 juni niet inbegrepen

Elke basisschool moet in haar schoolreglement de procedu­re vastleggen voor een definitieve uitsluiting. Zo moet er een advies zijn van de klassenraad. Als ouder moet je inzage krijgen in het tuchtdossier van je kind en de school moet je horen. Het schoolbestuur moet de beslissing ook schriftelijk motiveren.

In het schoolreglement vind je ook de beroepsprocedure tegen een definitieve uitsluiting. Een beroepscommissie is verplicht, waar ook externe leden in moeten zetelen.

Naast tuchtsancties voorziet de regelgeving ook in preventieve schorsing. Dat is geen tuchtstraf, maar een bewarende maatregel die de school moet toelaten de leefregels te doen respecteren, of te onderzoeken of een tuchtsanctie aangewezen is.

Kleuters kunnen geen preventieve schorsing, tijdelijke of definitieve uitsluiting krijgen, alleen leerplichtige leerlingen in het lager onderwijs.

Contact
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs