Ouderschapsverlof voor personeel van hogescholen

Wat is het?

Werk je als tijdelijk of benoemd personeelslid aan een hogeschool en wil je meer tijd doorbrengen met je kinderen? Dan kan je voltijds of deeltijds ouderschapsverlof opnemen. Dat is een vorm van loopbaanonderbreking.

Ben je contractueel personeelslid van een publiekrechtelijke hogeschool? Ook dan kan je ouderschapsverlof opnemen. Contractuele personeelsleden van een vrije hogeschool vinden meer informatie over tijdskrediet of loopbaanonderbreking op de website: Federale overheid - Tijdskrediet.

Een gedeeltelijk ouderschapsverlof kan halftijds, voor 1/5 of voor 1/10:

 •  Als je halftijds ouderschapsverlof opneemt, blijf je nog exact 50% presteren.
 • Als je 1/5 ouderschapsverlof opneemt, blijf je nog exact 80% presteren.
 • Als je 1/10 ouderschapsverlof opneemt, blijf je nog exact 90% presteren.

Om je opdrachtvolume te bepalen wordt er rekening gehouden met alle prestaties verstrekt binnen onderwijs, met uitzondering van de universiteiten. Dat geldt ook voor het volume waarvoor je ouderschapsverlof neemt: alle gefinancierde en gesubsidieerde opdrachten in het onderwijs en de CLB’s tellen mee. Voor een contractueel personeelslid wordt er enkel rekening gehouden met het opdrachtvolume per werkgever, dus per school.

Recht of gunst?

Ouderschapsverlof is een recht.

De onderbreking met 1/10 is echter een gunst. Het hogeschoolbestuur kan deze opnamevorm weigeren en bezorgt je die gemotiveerde beslissing dan schriftelijk.

Naar boven

Voorwaarden

 • Je kan ouderschapsverlof opnemen als je vader of moeder bent, of als je een kind geadopteerd hebt.
 • Je ouderschapsverlof moet beginnen vóór de 12de verjaardag van je kind.
 • Je ouderschapsverlof moet beginnen voor je kind 21 jaar wordt in de volgende gevallen:
  • Je kind is voor ten minste 66% getroffen door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid.
  • Je kind heeft een aandoening die tot gevolg heeft dat ten minste 4 punten toegekend worden in pijler I van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving betreffende de kinderbijslag.
  • Je kind heeft een aandoening die tot het gevolg heeft dat ten minste negen punten toegekend worden in alle drie de pijlers samen van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving over de kinderbijslag
   Meer informatie vind je op FAMIFED - Medisch-sociale schaal.

Naar boven

Begin - duur - einde

Begin

Je ouderschapsverlof is niet gekoppeld aan een specifieke ingangsdatum. Je kiest dus zelf wanneer het ouderschapsverlof ingaat.

Duur

Hoeveel ouderschapsverlof je kan opnemen, hangt af van het type ouderschapsverlof:

 • Voltijds ouderschapsverlof: in periodes van 1 maand, maximaal 4 maanden
 • Halftijds ouderschapsverlof: in periodes van 2 maanden, maximaal 8 maanden
 • Ouderschapsverlof voor 1/5: in periodes van 5 maanden, maximaal 20 maanden
 • Ouderschapsverlof voor 1/10: in periodes van 10 maanden, maximaal 40 maanden

Je kan ook afwisselen tussen de verschillende types, zolang je de periodes respecteert. Zo kan je eerst 1 maand voltijds ouderschapsverlof opnemen en nadien halftijds (per 2 maanden) of voor 1/5 (per 5 maanden).

In afwijking van deze periodes, zijn er na akkoord van de hogeschool ook volgende mogelijkheden van opname:

 • Voltijds ouderschapsverlof: de periode van 4 maanden kan volledig of gedeeltelijk worden opgesplitst in periodes van een week of een veelvoud ervan.
 • Halftijds ouderschapsverlof: de periode van 8 maanden kan volledig of gedeeltelijk worden opgesplitst in periodes van een maand of een veelvoud ervan.

Het hogeschoolbestuur kan deze opnamevormen weigeren en deelt je die gemotiveerde beslissing schriftelijk mee.

Als in geval van een gedeeltelijke opsplitsing in weken, het resterende gedeelte minder dan 4 weken bedraagt, heb je het recht om dat saldo in overleg met het hogeschoolbestuur op te nemen.

Als in geval van een gedeeltelijke opsplitsing in maanden, het resterende gedeelte 1 maand bedraagt, heb je het recht om dat saldo in overleg met het hogeschoolbestuur op te nemen.

Het hogeschoolbestuur kan de opname van het saldo met maximaal 1 academiejaar en uiterlijk tot het kind 12/21 jaar wordt, uitstellen omwille van de continuïteit van het onderwijs of de dienstverlening.

(Vervroegd) einde

 • Je kan je ouderschapsverlof vervroegd eindigen. Je hogeschool kan je dat toestaan om uitzonderlijke redenen als je een opzeggingsperiode van 1 maand in acht neemt. De hogeschool kan een kortere opzeggingstermijn aanvaarden.
 • Dienstonderbrekingen stellen in principe geen einde aan een ‘lopende’ onderbrekingsperiode. Ze schorsen ze evenmin op. Als je ziek bent of met bevallingsverlof bent, eindigt je ouderschapsverlof dus niet.
 • Je ouderschapsverlof eindigt of kan niet meer opgenomen worden, als je volledig ter beschikking gesteld bent voorafgaand aan het rustpensioen.

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent in dienstactiviteit.

Salaris

 • Bij voltijds ouderschapsverlof krijg je geen salaris.
 • Bij gedeeltelijk ouderschapsverlof krijg je alleen salaris voor het gedeelte dat je blijft werken.
 • Je ontvangt wel een uitkering van de RVA.
  • Als het kind voor wie je ouderschapsverlof neemt, geboren is vóór 8 maart 2012, krijg je voor de 4de maand ouderschapsverlof geen uitkering. Die 4de maand kan zowel als volledige, halftijdse of loopbaanonderbreking met 1/5 genomen worden.
  • Als je kind geboren is na 8 maart 2012, krijg je wel een uitkering voor de 4de maand. Ontdek hoeveel de uitkering in jouw geval bedraagt op RVA - Dossier loopbaanonderbreking en tijdskrediet.
 • De Vlaamse overheid geeft sinds 2 september 2016 geen aanmoedingspremies meer voor deze loopbaanonderbreking. Wie al een aanmoedigingspremie ontving voor een loopbaanonderbreking die gestart is vóór 2 september 2016, behoudt die tot het einde van die lopende onderbrekingsperiode. Meer informatie vind je op Vlaanderen.be - Aanmoedigingspremie voor tijdskrediet
 • Er zijn omstandigheden waarin je het recht op uitkeringen verliest. Dan kan je ouderschapsverlof zonder uitkeringen aanvragen. Meer informatie vind je op RVA - T19.

Anciënniteit

Ouderschapsverlof telt mee voor je geldelijke anciënniteit.

Cumulatie

Voor meer informatie over cumulatie van je ouderschapsverlof met andere activiteiten en inkomsten vind je op RVA - T19.

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van dit verlof op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst.

Naar boven

Hoe aanvragen?

Je vraagt je ouderschapsverlof aan bij je hogeschoolbestuur. Je vermeldt daarbij de begin- en einddatum van het ouderschapsverlof.

Neem je ouderschapsverlof na adoptie, dan bezorg je het hogeschoolbestuur uiterlijk op het ogenblik dat het ouderschapsverlof ingaat:

 • Een attest waaruit de adoptie blijkt
 • Een uittreksel uit het bevolkings- of vreemdelingenregister waaruit de samenstelling van het gezin blijkt

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je hogeschool.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina

Websites

Regelgeving