Plan Geletterdheid doorheen de tijd

2005-2011: Operationeel Plan Geletterdheid Verhogen

In 2005 keurde de Vlaamse Regering een eerste Plan Geletterdheid goed. In dit plan werden verschillende acties opgenomen. Die werden in projecten omgezet binnen verschillende Vlaamse beleidsdomeinen: Onderwijs en Vorming, Werk, Cultuur, Welzijn en Bestuurlijke Aangelegenheden.

Een ambtelijke stuurgroep kreeg de opdracht om het plan verder uit te werken. De geletterdheidacties werden zoveel mogelijk gekoppeld aan bestaande acties in de verschillende beleidsdomeinen. Ze maakten maximaal gebruik van bestaande instrumenten en middelen.

De ambtelijke stuurgroep informeerde op regelmatige basis de Vlaamse Regering over de stand van zaken van de verschillende acties:

Na evaluatie is gebleken dat verschillende acties in het Operationeel Plan Geletterdheid Verhogen bouwstenen zijn voor verder beleid.

Naar boven

2012-2016: Strategisch Plan Geletterdheid Verhogen

Op 14 december 2012 keurde de Vlaamse Regering een tweede Strategisch Plan Geletterdheid Verhogen (2012-2016) goed. Het plan vormde een sterke basis voor een structureel geletterdheidsbeleid in Vlaanderen. Verschillende operationele doelstellingen en acties in verscheidene beleidsdomeinen maakte een systematische en structurele verhoging van geletterdheidscompetenties mogelijk.

Download het Operationeel Plan Geletterdheid Verhogen: pdf bestandStrategisch Plan Geletterdheid Verhogen 2012-2016 (pdf, 26 p.) (198 kB)

Als we in Vlaanderen en Europa een kenniseconomie willen, dan zijn geletterdheidscompetenties onmisbaar. In september 2012 maakte de High Level Group of Experts on Literacy, opgericht door de Europese Commissie, haar aanbevelingen bekend. Ze riepen alle Europese lidstaten op ervoor te zorgen dat alle Europese burgers (functioneel) geletterd zijn. Dit was ook één van de belangrijkste doelstellingen van het tweede plan.

Bij de evaluatie pleitten alle betrokken beleidsdomeinen en de verschillende actoren in het werkveld voor een gericht geletterdheidsbeleid. Ze willen werken aan de structurele verankering van de resultaten uit de verschillende acties:

Tussentijdse rapporten

Halfjaarlijks schreef de projectleider geletterdheid een tussentijds rapport over de werkzaamheden van het plan:

Naar boven