Problemen aankaarten binnen je instelling

Heb je tijdens je studies of tijdens je examens problemen?  Wend je dan eerst tot je instelling om een oplossing te zoeken.

Betwisting van examenresultaten

Als je het niet eens bent met het resultaat dat je op een examen behaald hebt, dan kan je beroep aantekenen.

Intern beroep bij je instelling

Je tekent eerst intern beroep aan bij je instelling zelf en dat binnen een vervaltermijn van 7 kalenderdagen. De vervaltermijn van 7 kalenderdagen gaat in op de dag na die van de proclamatie of, als het niet over een examenbeslissing gaat, op de dag na die van de kennisgeving van de beslissing. Je vindt de procedure in het onderwijs- en examenreglement van je instelling.

Beroep bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Als je niet tevreden bent met de beslissing  van je instelling via de interne beroepsprocedure, kan je beroep aantekenen bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen.

Naar boven

Andere problemen

Elke instelling heeft een ombudsdienst waar je terecht kan bij problemen allerhande. De ombudsdienst bemiddelt tussen de student enerzijds en de faculteit, het departement, de lectoren, de professoren, andere personeelsleden... anderzijds.

Je kan bij de ombudsdienst terecht in volgende gevallen:

  • Je hebt een conflict met een docent, professor of een ander personeelslid

  • Je hebt een klacht i.v.m. de lessen, examens, examenroosters, andere praktische zaken

  • Je voelt je benadeeld als student

  • Je wil toelichting bij je rechten en plichten als student, bij de gang van zaken in je opleiding ...

  • Je wil weten wat je moet doen bij ziekte, afwezigheid, een onvoorziene omstandigheid ...

  • ...

Religieuze feestdagen

Veel instellingen bepalen in hun onderwijs- en examenregeling of je afwezig mag blijven bij lessen of examens als je een religieuze feestdag viert.

Staat er niets over religieuze feestdagen in de onderwijs- en examenregeling, raadpleeg dan de ombudsdienst van je instelling.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's