Professionaliseringsbeleid en professionaliseringsplan

Professionalisering en begeleiding: wat en waarom?

Wat?

Professionalisering omvat alle mogelijke initiatieven (formeel en informeel, extern en intern, aanbodgestuurd en vraaggestuurd, individueel en collectief) die ervoor zorgen dat:

 • Leraren groeien in hun professionele deskundigheid
 • Je school of centrum optimaliseert als organisatie om de kwaliteit van onderwijs te versterken

Waarom?

Technologische vernieuwingen, een groeiende diversiteit, de uitdaging van het inclusief onderwijs … creëren een continue zoektocht naar manieren om kwaliteitsvol onderwijs te (blijven) realiseren.

Op de pagina’s voor onderwijspersoneel over Professionalisering, nascholing en begeleiding vind je meer informatie over:

 • Het waarom van professionalisering van leraren
 • De diverse vormen en methodieken van professionalisering
 • De rol van school en leraar
 • De pedagogische begeleiding van de onderwijskoepels en hoe je ze kan contacteren

Naar boven

Professionaliseringsbeleid

Het kwaliteitsdecreet van 8 mei 2009 bepaalt dat elke onderwijsinstelling de 1ste verantwoordelijke is voor de kwaliteit van het onderwijs dat ze verstrekt. 

De verwachting is dat je school een professionaliseringsbeleid voert dat coherent is met de andere beleidsontwikkelingen van je school. Je vindt die verwachtingen ook terug in het referentiekader onderwijskwaliteit

De school ontwikkelt en voert een doeltreffend professionaliseringsbeleid en heeft hierbij specifiek aandacht voor beginnende teamleden.
De school ontwikkelt een systematisch professionaliseringsbeleid. Hierbij staan de professionaliseringsnoden van de teamleden en de prioritaire doelen van de school centraal. De school bevordert de professionele dialoog en reflectie over leren en onderwijzen en biedt daarbij de nodige ondersteuning. Interne en externe expertisedeling worden gestimuleerd. De school moedigt de implementatie van professionaliseringsinitiatieven aan en volgt de effecten ervan op. Beginnende teamleden krijgen een passende begeleiding.

Meer info:

Je onderwijsinstelling krijgt heel wat autonomie om een professionaliseringsbeleid uit te stippelen. Je maakt daartoe een professionaliseringsplan en krijgt van de overheid professionaliseringsmiddelen om dat plan uit te voeren.

Naar boven

Professionaliseringsplan

Stel een professionaliseringsplan op

Op basis van een behoefteanalyse stel je jaarlijks een coherent professionaliseringsplan (nascholingsplan) op. Dat bevat:

 • De leerbehoeften op het niveau van je instelling en van elke individuele leraar: dat kan resulteren in een prioriteitenplan op korte en lange termijn
 • De concrete professionaliseringsactiviteiten van dat schooljaar, initiatieven rond aanvangsbegeleiding en andere elementen van je professionaliseringsbeleid (bijvoorbeeld hoe je de implementatie stimuleert)
 • Het thema waarrond je met je hele team wil werken tijdens de pedagogische studiedag(en)

Belangrijk is:

 • Dat het schoolteam betrokken is bij het opstellen van het professionaliseringsplan
 • Dat het plan gebaseerd is op een gedeelde visie en op de prioriteiten van de school.

Laat het plan goedkeuren

Het lokaal comité (het lokale onderhandelings- of overlegorgaan bevoegd voor arbeidsvoorwaarden en personeelsaangelegenheden) keurt het professionaliseringsplan goed. Is er geen lokaal comité, dan keurt de algemene personeelsvergadering het nascholingsplan goed.

Kies hoe je het professionaliseringsplan uitvoert

Je kiest hoe je met je school of centrum te werk gaat.

Je kan ingaan op een extern aanbod

 • Aanbodgestuurd: je tekent in op een bestaand aanbod, zoals van de pedagogische begeleidingsdiensten

 • Vraaggestuurd: je werkt samen met een organisatie naar keuze voor professionalisering op maat van je school

Vind een externe professionaliseringsactiviteit

Of putten je uit de eigen interne expertise

Samen leren met en van collega’s is een effectieve manier om je praktijk te versterken.

Er zijn verschillende waardevolle methodes, zoals professionele leergemeenschappen binnen je school, scholengroep of scholengemeenschap, klasobservaties met feedback, lesson study …

Naar boven