Rol van de arts bij de aanpak van spijbelen

Een integrale aanpak van spijbelen vraagt om goede afspraken tussen onderwijs en de medische sector over twijfelachtige medische attesten.

Samenwerking tussen de medische sector en onderwijs

Sinds 2007 is er een samenwerkingsprotocol om het probleem van twijfelachtige medische attesten aan te pakken tussen de minister, vertegenwoordigers van de medische sector en van de onderwijssector. Dit protocol werd in kader van het actieplan ‘Een sluitende aanpak van spijbelen en schoolverzuim’ afgesloten.

Door dat protocol schrijft de arts een dixit-attest als hij geen medische oorzaken voor de afwezigheid van schoolse activiteiten vaststelt. De arts geeft via het dixit-attest een signaal aan de school dat de leerling mogelijk problematisch afwezig was. De school kan aan de hand van dit dixit-attest de CLB-arts op de hoogte brengen. De CLB-arts en behandelende arts mogen binnen de lijnen van hun beroepsgeheim informatie met elkaar uitwisselen. Op die manier kan onderzocht worden of extra maatregelen op school aangewezen zijn.
pdf bestandProtocol samenwerking medische sector en onderwijs (pdf, 4 p.) (52 kB)

Medische attesten, dixit-attesten en geantedateerde attesten

Een medisch attest is een getuigschrift dat aangeeft dat een arts de patiënt onderzocht heeft en een feit van medische aard vaststelt en bevestigt op grond van ondervraging en medisch onderzoek. Het medisch attest moet vanzelfsprekend volledig waarheidsgetrouw zijn en houdt alleen medische vaststellingen over de patiënt in. Een school mag dit attest in aanmerking nemen om een afwezigheid te wettigen.

Een dixit-attest is een attest dat alleen op de verklaring van de patiënt gebaseerd is en niet op een echte diagnose. De arts heeft zelf geen medische oorzaak voor de afwezigheid kunnen vaststellen. Een dixit-attest is geen medisch attest. Een school mag dit attest in aanmerking nemen om een problematische afwezigheid toe te kennen en de leerling en de ouder(s) te bevragen wat de echte reden van afwezigheid was. Model van dixitattest

Als de school geregeld dergelijke dixit-attesten ontvangt, kan ze dit signaleren aan de CLB-arts. De CLB-arts kan dan contact opnemen met de behandelende arts. De behandelende arts kan ook contact opnemen met de CLB-arts van de patiënt via de databank op de website van Onderwijs.

Een geantedateerd attest is een attest waarbij de arts aangeeft dat de patiënt omwille van medische redenen in een periode voorafgaand aan het medisch onderzoek niet in staat was, deel te nemen aan schoolactiviteiten. Een arts kan dit enkel voorschrijven als hij de patiënt ook effectief gehoord en gezien heeft in deze periode. (Bv. De patiënt belt de arts op maandag om te melden dat hij ziek is maar kan pas een consultatie krijgen op dinsdag.) De arts tekent dit attest telkens op de dag waarop hij het attest opgesteld heeft.

Een arts mag enkel uitzonderlijk een geantedateerd attest voorschrijven als een getuigschrift van ongeschiktheid (bv. ongeschikt om de les bij te wonen) als hij dit medisch heeft vastgesteld. Dan kan het getuigschrift van ongeschiktheid voldoen om de afwezigheid van de leerling te verklaren.

In alle andere gevallen is een geantedateerd attest verboden omdat een arts een medisch attest moet dagtekenen op de dag dat hij de patiënt onderzoekt, het attest opstelt en aflevert. Antedateren of het valselijk bevestigen van een ziekte is valsheid in geschrifte.

Een school kan zich steeds richten tot de provinciale raad van de orde der artsen bij twijfelachtige medische attesten van éénzelfde arts. 

Databank voor artsen

Je vindt de CLB-arts van je patiënt via een databank voor artsen.

Vormingspakket voor artsen

Je vindt meer informatie over 'afwezig op school, hoe attesteren?' in dit document: pdf bestandAfwezig op school, hoe attesteren? Achtergrondinformatie voor artsen (pdf, 37 p.) (603 kB)

 

Naar boven