Rol van de Vlaamse overheid en de lokale overlegplatformen bij de aanpak van spijbelen

Departement Onderwijs en Vorming

De Vlaamse spijbelambtenaar is de coördinator van de conceptnota Samen tegen Schooluitval.pdf bestandActieplan Samen tegen Schooluitval (pdf, 58 p.) (1006 kB) en het aanspreekpunt voor het thema spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten.

Het Departement Onderwijs en Vorming stelt de regelgeving op over de controle op de leerplicht en de aan- en afwezigheden in het leerplichtonderwijs.

Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)

Leerplichtcontrole

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) controleert of de regelgeving wordt nageleefd.

AGODI gaat elk schooljaar na:

  • Of alle leerplichtige leerlingen les volgen in een erkende Vlaamse school, in een erkende school van de Franse Gemeenschap, thuis of in een privéschool
  • Welke leerlingen zijn vrijgesteld van de leerplicht en wie in het buitenland woont of les volgt

Vindt AGODI bepaalde leerplichtige kinderen of jongeren niet terug, dan stuurt het een brief naar de ouders met de vraag hoe hun zoon of dochter aan de leerplicht voldoet.

Als het agentschap geen antwoord ontvangt, roept het de hulp van de steden en gemeenten in. Die sturen vaak een wijkagent langs die nagaat hoe het kind aan de leerplicht voldoet.

Als de agent vaststelt dat een kind niet aan de leerplicht voldoet of als de ouders echt onwillig blijken te zijn en het leerrecht van hun zoon of dochter schenden, dan schakelt het agentschap eventueel het Openbaar Ministerie in.

Dat kan de ouders sanctioneren of een gedwongen begeleiding opleggen bij ernstige problematische opvoedingssituaties.

Het agentschap heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse parketten over het doorsturen van dossiers in het kader van de leerplichtcontrole.

De lokale overlegplatformen

De lokale overlegplatformen (LOP’s) trachten elke vorm van uitsluiting, discriminatie en sociale scheiding tegen te gaan.

In een LOP vind je vertegenwoordigers van alle onderwijsverstrekkers uit de regio, naast lokale organisaties die van zeer nabij geconfronteerd worden met (on)gelijke kansen in het onderwijs.

Een aantal LOP’s hebben een werkgroep spijbelen. Contacteer jouw LOP voor meer informatie. Meer over de lokale overlegplaformen op de website van AGODI.

Naar boven