Rol van politie en Openbaar Ministerie bij de aanpak van spijbelen

De politie

Elke lokale politiezone moet een aanspreekpunt aanduiden voor de scholen in de zone en een partnerschap met de scholen aangaan. Scholen en politie leggen in een overeenkomst procedures vast voor doorverwijzing en samenwerking. Meer info over het aanspreekpunt bij de lokale politie.

In de eerste plaats werkt de politie met de scholen samen op het vlak van jeugdcriminaliteit. Ook bij spijbelgedrag kunnen zij afspraken maken over informatie-uitwisseling over spijbelaars en over een gezamenlijke aanpak. Op heel wat plaatsen zijn er overeenkomsten voor samenwerking tussen scholen, politie en Openbaar Ministerie.

Het Openbaar Ministerie

Parketcriminologen hebben de opdracht om samen te werken met scholen en CLB’s bij spijbelgedrag. In heel wat arrondissementen sluit het Openbaar Ministerie aan bij de overeenkomsten die scholen afsluiten met de aanspreekpunten jeugdcriminaliteit van de politie.

Het Ministerie van Onderwijs stuurt een dossier in het kader van de leerplichtcontrole door naar het Openbaar Ministerie. Het Ministerie van Onderwijs krijgt beperkte feedback over wat er op het Openbaar Ministerie met die dossiers gebeurt. Bij manifeste onwil van ouders om hun kinderen naar school te sturen, kan het Openbaar Ministerie die ouders doorsturen naar de politierechtbank wegens schending van de wet op de leerplicht.

De wet op de leerplicht stelt dat de personen die de ouderlijke macht uitoefenen of de leerplichtige in rechte of in feite onder hun bewaring hebben, er moeten voor zorgen dat die leerplichtige ingeschreven is in een school en regelmatig aanwezig is, of een vorm van huisonderwijs krijgt.

De politierechtbank vervolgt overtredingen van de wet op de leerplicht. De politierechter bestraft die met een geldboete. Bij herhaling kan de rechter de geldboetes verdubbelen of een gevangenisstraf uitspreken.

Het Openbaar Ministerie kan inbreuken ook voorleggen aan de jeugdrechtbank, die maatregelen kan nemen tegen de ouders.

Naar boven

Extra informatie