Beroep tegen een studievoortgangsbeslissing van een hogeschool of universiteit

Uiterlijk binnen 7 kalenderdagen

Als je niet akkoord gaat met een studievoortgangsbeslissing van een hogeschool of universiteit, is de termijn om beroep aan te tekenen bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen (de Raad) uiterlijk 7 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op dag van de kennisgeving van de beslissing van het interne beroep (Codex Hoger Onderwijs, art. II.294, §1).

Geen tijdige beroepsbeslissing van je instelling?

Wat als je instelling nalaat een interne beroepsbeslissing te nemen? In dat geval gaat de termijn van 7 kalenderdagen om in beroep te gaan bij de Raad in na een termijn van 20 dagen nadat je het intern beroep hebt aangetekend. Als de interne beroepsinstantie je echter binnen die termijn van 20 dagen meedeelt op welke latere datum zij uitspraak zal doen, gaat de vervaltermijn van 7 kalenderdagen voor het beroep bij de Raad in de dag na die datum.

Geen externe beroepsmogelijkheid, noch -modaliteiten vermeld op de interne beroepsbeslissing?

De vervaltermijn van 7 kalenderdagen om in beroep te gaan vangt in dat geval aan 4 maanden na de kennisgeving van de interne beroepsbeslissing.

Naar boven

Je verzoekschrift opstellen en indienen

Maak je verzoekschrift op

Je maakt een verzoekschrift op waarin je minimaal de volgende zaken vermeldt:

  • Je naam, woonplaats of woonplaatskeuze en je eigen e-mailadres of dat van je raadsman
  • De naam en zetel van het bestuur van de instelling waar je ingeschreven bent
  • Het voorwerp van beroep met een feitelijke omschrijving van de ingeroepen bezwaren

Je kan gebruikmaken van het modelverzoekschrift dat de Raad ter beschikking stelt:

Voeg de nodige stukken toe

Bij je verzoekschrift voeg je de volgende zaken:

  • Het bewijs dat je de interne beroepsprocedure opgestart hebt. Als de instelling een beslissing genomen heeft, voeg je die beslissing ook toe.
  • Als je dat nodig vindt, eventueel ook overtuigingsstukken

Dateer en onderteken je verzoekschrift

Je dateert en ondertekent je verzoekschrift. Verzoekschriften die niet ondertekend zijn, zijn onontvankelijk. De Raad zal ze dus niet ten gronde behandelen.  

Je mag je verzoekschrift ook alleen door je raadsman laten ondertekenen. Als je raadsman niet ingeschreven is als advocaat of advocaat-stagiair, moet je een schriftelijke machtiging toevoegen aan je verzoekschrift.

Stuur je verzoekschrift aangetekend op

Je stuurt je verzoekschrift aangetekend naar het volgende adres:

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Je bezorgt op hetzelfde ogenblik ook een kopie van je verzoekschrift aan de onderwijsinstelling. Je doet dat ook aangetekend.

Naar boven

Aandachtspunten bij de indiening van een beroep

Procedure in het Nederlands

Een procedure bij de Raad verloopt in het Nederlands. De Raad houdt dus geen rekening met procedurestukken in een andere taal, zoals verzoekschriften, antwoordnota’s of wederantwoordnota’s.

Sinds 1 november 2015 neemt de Raad anderstalige verzoekschriften niet meer in aanmerking voor verdere behandeling.

Wie een niet-Nederlandstalig procedurestuk indient, kan voorlopig binnen een door de Raad bepaalde termijn een Nederlandse vertaling aanleveren. Alleen als je dat effectief doet, wordt de procedure voortgezet.

Door je verzoekschrift meteen in het Nederlands in te dienen, vermijd je tijdverlies.

Ondertekening van het verzoekschrift

Artikel II.294 van de Codex Hoger Onderwijs bepaalt dat het verzoekschrift op straffe van onontvankelijkheid moet ondertekend zijn door de verzoekende partij of haar raadsman. Verzoekschriften die niet zijn ondertekend, kunnen niet ten gronde behandeld worden.

Vermelding van de beroepsmogelijkheden

De instellingen moeten in hun initiële studievoortgangsbeslissingen en in hun interne beroepsbeslissingen vermelden dat de student in beroep kan gaan tegen de genomen beslissing. Zij vermelden ook de essentiële beroepsmodaliteiten. De beroepstermijn van 7 kalenderdagen vangt immers niet geldig aan als de initiële studievoortgangsbeslissing of de interne beroepsbeslissing geen melding maakt van de mogelijkheid en de modaliteiten om in beroep te gaan. De vervaltermijn van 7 kalenderdagen om in beroep te gaan vangt in dat geval aan 4 maanden na de kennisgeving van de initiële studievoortgangsbeslissing dan wel de interne beroepsbeslissing.

Vermelding van de beroepsmodaliteiten bij een initiële studievoortgangsbeslissing

De instellingen moeten in hun initiële studievoortgangsbeslissingen vermelden dat de student intern in beroep kan gaan tegen de genomen beslissing. De beslissing moet ook de essentiële beroepsmodaliteiten vermelden. Ten minste de volgende elementen moet erin staan:

  • De vervaltermijn van 7 kalenderdagen, die ingaat op de dag na de kennisgeving van de studievoortgangsbeslissing (en die voor een examenbeslissing ingaat op de dag na de proclamatie)
  • Bij welke instantie het intern beroep moet ingesteld worden, met de contactgegevens
  • Hoe je beroep moet aantekenen

Een loutere verwijzing naar de artikelen in de onderwijs- en examenreglementering (OER) volstaat niet.

Vermelding van de beroepsmodaliteiten bij een interne beroepsbeslissing

De interne beroepsbeslissingen moeten de externe beroepsmogelijkheid bij de Raad vermelden in de beslissing. Ook de belangrijkste modaliteiten, zoals vermeld in artikel II.294 van de Codex Hoger Onderwijs, moeten vermeld worden.

Een mogelijke formule is: "Het staat u vrij tegen deze beslissing beroep aan te tekenen bij de Raad voor examenbetwistingen/betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen, Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel. Dat beroep dient u te verzenden bij ter post aangetekende brief, op straffe van onontvankelijkheid ondertekend, uiterlijk de 7de dag na de dag van de kennisgeving van deze beslissing. Een kopie van uw schrijven moet terzelfder tijd bij aangetekend schrijven worden bezorgd aan …"

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Documenten en publicaties

Regelgeving