Studietrajecten voor werkstudenten

 

Financieringsbonus voor studietrajecten voor werkstudenten

De Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013 schrijft voor onder welke voorwaarden de financieringsbonus voor de werkstudenten kan toegekend worden. De voorschriften slaan op enerzijds de kenmerken waaraan de student moet voldoen en anderzijds de kenmerken waaraan de opleiding moet voldoen.

Kenmerken waaraan de student moet voldoen:

 • De student is werknemer of werkzoekende waarbij de opleiding kadert in een door de arbeidsbemiddelingsdienst (VDAB, ...) voorgesteld traject naar werk.
 • De student is nog niet in het bezit van een masterdiploma of een tweede cyclusdiploma.

Kenmerken waaraan de opleiding moet voldoen:

 • Het gaat om een studietraject met specifieke onderwijs- en leervormen en met specifieke modaliteiten van begeleiding en aanbod.
 • Er is naast het studietraject voor werkstudenten ook een regulier studietraject.

Naar boven

Criteria waaraan de opleiding moet voldoen

Om goedgekeurd te kunnen worden als studietraject voor werkstudenten moet het studietraject aangepast zijn.

Aanpassingen aan het tijdstip of de vorm

Het studietraject is qua organisatie van de onderwijsactiviteiten aangepast:

 • Naar tijdstip: contactonderwijs vindt plaats ’s avonds, tijdens de weekends, is gegroepeerd op 1 dag in de week of in een aantal weken per academiejaar, …
 • Naar vorm: contactonderwijs wordt vervangen door afstandsonderwijs of digitaal onderwijs, …

Het is voldoende dat de opleiding voldoet aan 1 van beide aspecten.

Aanpassingen aan het studie- en leermateriaal, begeleiding en wijze van examineren

In het studietraject is voorzien in:

 • Aangepast studie- en leermateriaal: schriftelijke zelfstudiepakketten, digitaal materiaal, …
 • Aangepaste begeleiding: individuele begeleiding, groepsbegeleiding, digitale begeleiding, …
 • Aangepaste wijze van examineren: specifieke faciliteiten

Voor de 3 aspecten moeten aantoonbare aanpassingen gebeurd zijn.

Naar boven

Aanvraagprocedure

Wil je een werktraject inrichten, bezorg dan het aanvraagformulier (docx, 2 p.) (894 kB) aan AHOVOKS, door het te mailen aan dho@vlaanderen.be. Je bezorgt een aanvraagformulier in volgende gevallen:

 • Je wil een nieuwe werktraject inrichten.
 • Je wil een bestaand werktraject aanpassen.
 • Je wil een bestaand werktraject stopzetten.

AHOVOKS gaat de volledigheid van de aanvraag na en de overeenstemming met de decretale bepalingen. Is de aanvraag in orde, dan ontvang je een bevestiging per e-mail. Je kan dan het werktraject registreren bij de ingerichte opleidingsvariëteit in DHO 2.0.

Heb je recent al een aanvraag ingediend op basis van het formulier van vorig jaar, dan moet je natuurlijk geen aanvraag meer doen.

Wijzig je niets aan een bestaand werktraject, dan moet je uiteraard niet opnieuw een aanvraag doen. Je kan dan gewoon het werktraject verder registreren bij de ingerichte opleidingsvariëteit.

Bezorg het formulier uiterlijk 1 juli voorafgaand aan het academiejaar waarin je het werktraject wil inrichten.

Naar boven