Taakomschrijving van een functie aan een universiteit

Academisch personeel

De Codex Hoger Onderwijs bevat een algemene omschrijving van wat een opdracht binnen het academisch personeel (AP) aan een universiteit ten minste inhoudt.

De precieze inhoud van je opdracht bepaalt de universiteit zelf. Het universiteitsbestuur legt de regels vast voor de toewijzing of de wijziging van de opdrachten van een lid van het AP. Een toewijzing of wijziging van een opdracht kan pas na advies van het orgaan of de organen waaraan die opdracht verbonden is. Bij een wijziging aan de opdracht is de toestemming van het betrokken personeelslid nodig of moet het personeelslid ten minste gehoord worden door het adviesgevend orgaan.

Zelfstandig academisch personeel (ZAP)

Als je voltijds lid van het ZAP bent, dan moet je in het vakgebied of de vakgebieden die jou zijn toegewezen:

  • Wetenschappelijk onderzoek verrichten
  • Academisch onderwijs verschaffen

Daar kunnen ook prestaties van wetenschappelijke dienstverlening aan de gemeenschap bij komen.

Ben je een deeltijds lid van het ZAP, dan bestaat je opdracht uit:

  • Ofwel uitsluitend onderwijsactiviteiten
  • Ofwel uitsluitend onderzoeksactiviteiten
  • Ofwel een combinatie van beide

Wetenschappelijke dienstverlening kan ook tot je taken behoren.

Een onderwijsopdracht bestaat niet noodzakelijk uit lesgeven, maar kan ook volledig of gedeeltelijk bestaan uit de volgende taken:

  • De begeleiding van studenten bij scripties of eindverhandelingen
  • De begeleiding van promovendi tijdens de voorbereiding van hun doctoraatsproefschrift

Naast de academische taken van onderwijs, onderzoek en dienstverlening kan het universiteitsbestuur je ook organisatorische, coördinerende of administratieve taken geven.

Assisterend academisch personeel (AAP)

De algemene taak van het AAP is de leden van het ZAP bijstaan bij de uitvoering van hun opdracht.

Je hoofdtaak als AAP

  • Als je assistent bent, bestaat je hoofdtaak erin je verder te bekwamen in de wetenschappen. Je hebt het recht om ten minste de helft van je werktijd aan de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift te besteden door wetenschappelijk onderzoek te verrichten of academisch onderwijs te volgen.
  • De hoofdtaak van een praktijkassistent omvat taken van praktijkgebonden onderwijs.
  • Ben je doctor-assistent, dan is wetenschappelijk onderzoek je hoofdtaak. Daarnaast kan je ook een onderwijsopdracht krijgen.

Naar boven

Administratief en technisch personeel (ATP)

Het universiteitsbestuur stelt voor elke functie binnen het loopbaankader van het administratief en technisch personeel een functiebeschrijving en -profiel vast.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving