Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het pensioen (tbsvp)

Wat is het?

Werk je in het onderwijs en wil je vroeger stoppen met werken? Dan kan je in bepaalde gevallen gebruikmaken van de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het pensioen (tbsvp). Dat is geen vervroegd pensioen: je ontvangt tijdens de terbeschikkingstelling geen pensioen, maar een wachtgeld (in het GO!) of een wachtgeldtoelage (in het gemeentelijk, provinciaal en vrij onderwijs). Wanneer je tbsvp opneemt, ben je verplicht om op de P-datum, je vroegst mogelijke pensioendatum, met pensioen te gaan.

Je kan je vroegst mogelijke pensioendatum bekijken op de site van MyPension. Een onderwijspensioen valt onder het stelsel van de ambtenarenpensioenen.

Opgelet: tbsvp is een uitdovend stelsel voor alle personeelscategorieën, behalve voor de personeelsleden die uitsluitend vastbenoemd zijn in het ambt van kleuteronderwijzer of kleuteronderwijzer algemene en sociale vorming (kleuteronderwijzer ASV). Kleuteronderwijzers en kleuteronderwijzers ASV die geboren zijn vanaf 1 januari 1959, zullen nog recht hebben op een periode van 2 jaar terbeschikkingstelling.

Voor alle andere personeelsleden die geboren zijn vanaf 1 januari 1958, wordt de terbeschikkingstelling afgeschaft.

Tbsvp geldt niet voor het personeel van de universiteiten en de centra voor basiseducatie.

Naar boven

Voorwaarden

Kleuteronderwijzer of kleuteronderwijzer ASV

 • Ben je geboren vóór 1 september 1954?

  • Je kan tbsvp opnemen ten vroegste 4 jaar voor je vroegst mogelijke pensioendatum (P-datum).
  • Daarnaast kan je ook gebruikmaken van een uitzonderingsstelsel (bonusstelsel), waardoor je nog vroeger kan stoppen. Je kan de bonus voltijds, halftijds of voor een kwart opnemen.
   De bonus kan in tegenstelling tot de tbsvp doorlopen of starten na je vroegst mogelijke pensioendatum.
 • Ben je geboren vanaf 1 september 1954 tot en met 31 december 1957?
  • Je kan tbsvp opnemen ten vroegste 4 jaar voor je vroegst mogelijke pensioendatum.
  • De bonus kan je niet opnemen.
 • Ben je geboren in 1958?
  • Je kan tbsvp opnemen ten vroegste 3 jaar voor je vroegst mogelijke pensioendatum.
  • De bonus kan je niet opnemen.
 • Ben je geboren vanaf 1 januari 1959?
  • Je kan tbsvp opnemen ten vroegste 2 jaar voor je vroegst mogelijke pensioendatum.
  • De bonus kan je niet opnemen.

Andere onderwijspersoneelsleden

 • Ben je geboren vóór 1 september 1954?

  • Je kan tbsvp opnemen ten vroegste 2 jaar voor je vroegst mogelijke pensioendatum (P-datum).
  • Daarnaast kan je ook gebruikmaken van een uitzonderingsstelsel (bonusstelsel), waardoor je nog vroeger kan stoppen. Je kan de bonus voltijds, halftijds of voor een kwart opnemen.
   De bonus kan tegenstelling tot de tbsvp doorlopen of starten na je vroegst mogelijke pensioendatum.
 • Ben je geboren vanaf 1 september 1954 tot en met 31 december 1956?
  • Je kan tbsvp opnemen ten vroegste 2 jaar voor je vroegst mogelijke pensioendatum.
  • De bonus kan je niet opnemen.
 • Ben je geboren in 1957?
  • Je kan tbsvp opnemen ten vroegste 1 jaar voor je vroegst mogelijke pensioendatum.
  • De bonus kan je niet opnemen.
 • Ben je geboren vanaf 1 januari 1958?
  • Je kan geen tbsvp of bonus opnemen.

Andere voorwaarden (voor alle onderwijspersoneelsleden):

 • Je oefent je ambt uit in hoofdambt.
 • Je bent vastbenoemd.
 • Je hebt minstens 20 dienstjaren die in aanmerking komen voor de opening van het recht op een rustpensioen. Daarvoor telt je loopbaan in het onderwijs, eventueel vermeerderd met:
  • Diensten in de openbare sector
  • Diensten als werknemer of als zelfstandige

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent ter beschikking gesteld.

Salaris

Als je tbsvp of de bonus opneemt, ontvang je geen salaris maar een wachtgeld. Hoeveel je precies ontvangt, hangt af van je individuele loopbaan wanneer je tbsvp of de bonus opneemt. De wijze van berekening vind je in de omzendbrief tbsvp.

Cumulatie

1. In het onderwijs

Je mag geen bezoldigde activiteiten uitvoeren in het onderwijs tijdens je tbsvp of je bonus. Daarop zijn enkele uitzonderingen:

 • Als je voorafgaand aan je tbsvp een bijbetrekking hebt in het volwassenenonderwijs of het deeltijds kunstonderwijs, kan je die bijbetrekking blijven uitvoeren met behoud van salaris.
 • Je mag bezoldigde prestaties leveren in:
  • Voor- en naschoolse opvang in het basisonderwijs
  • Middagtoezicht in het basisonderwijs
  • Busbegeleiding

2. Buiten het onderwijs

Je mag in beperkte mate beroepsactiviteiten uitvoeren zonder verlies van je wachtgeld. Vraag meer uitleg aan je personeelssecretariaat, school- of centrumbestuur of werkstation.

3. Opnieuw in actieve dienst treden

Als je instelling dat vraagt, kan je terug in actieve dienst treden.

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van deze uitstapregeling op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD).

Naar boven

Begin – duur – einde

Begin

Tbsvp en de bonus kunnen aanvangen op:

 • 1 september
 • 1 januari
 • 1 april

Als je aan een hogeschool werkt, kan je je tbsvp of bonus niet vanaf 1 september, maar wel vanaf 1 oktober laten ingaan. Wanneer je zowel aan een hogeschool als in een ander onderwijsniveau werkt, mag je kiezen of je de tbsvp of bonus laat starten op 1 september of 1 oktober.

Duur

Als je tbsvp opgenomen hebt, blijf je ter beschikking gesteld tot aan je pensioen.

Einde

Zodra je aanspraak kan maken op een rustpensioen, kan je niet langer van tbsvp gebruikmaken. De datum waarop je met pensioen kan gaan, wordt individueel berekend aan de hand van je loopbaangegevens.

Naar boven

Hoe aanvragen?

Vul het formulier Aanvraag van een terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen (tbsvp) of van een bonus (docx, 2 p.) (201 kB) in en bezorg het aan je school, centrum of instelling. De gemachtigde van je bestuur tekent mee en de school, centrum of instelling bezorgt het formulier aan je werkstation via de post of via documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je die het best bespreken met je werkgever (je school of centrum) of met het werkstation dat je personeelsdossier beheert.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Formulieren

Regelgeving

Websites